Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęKampania 2013
Drukuj
Zapowiedź tematyczna Kampanii 16 Dni Akcji

Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!

Wersja PDF do pobrania

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2013 roku będzie kontynuowana pod hasłem "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!". Po ogłoszeniu prośby o wspólne tworzenie kształtu Kampanii otrzymałyśmy odpowiedzi od sieci aktywistek/ów i organizacji działających na rzecz praw człowieka, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i sprawiedliwości społecznej z całego świata.

Kampania 16 Dni Akcji w 2013 roku działa na rzecz zwiększania świadomości i podejmowania działań na przecięciu przemocy ze względu na płeć i militaryzmu, podkreślając jednocześnie związek pomiędzy walką o prawa ekonomiczne i socjalne a zakończeniem przemocy ze względu na płeć. Zapowiedź tematyczna koncentruje się na militaryzmie, który tworzy i przyzwyczaja do kultury strachu, wzmacnianej przez używanie przemocy lub groźby jej użycia, agresję. Zapowiedź skupia się także na interwencjach zbrojnych, podejmowanych w odpowiedzi na niepokoje polityczne i społeczne lub z pobudek ekonomicznych i politycznych.[i]

Militaryzm to system przemocy strukturalnej, która łamie prawa człowieka, narusza godność, bezpieczeństwo kobiet, mężczyzn i dzieci w niemal każdym kraju i regionie świata.[ii] Wpływ militaryzmu można dostrzec porównując wydatki budżetowe państw na opiekę zdrowotną, edukację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wydatkami na armię; przyglądając się prawodawstwu, które marginalizuje kobiety i mniejszości; czytając dyskryminujące akty prawne i rozporządzenia, stanowione lub akceptowane przez władze państwowe; a także porównując interwencje militarne z reakcjami dyplomatycznymi w rozwiązywaniu problemów społecznych i politycznych.

W Kampanii podkreślamy, że prawa kobiet są prawami człowieka. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia systemów patriarchalnych, które ucieleśniają szkodliwe tradycje i przepisy prawa, doprowadzając do ignorowania
i przyzwalania na przemoc wobec kobiet oraz odmawiania kobietom prawa do godnego życia.

Priorytety Akcji:

Kampania 16 Dni Akcji w 2013 roku będzie koncentrowała się na trzech obszarach priorytetowych, jednocześnie podkreślając związki militaryzmu i przemocy ze względu na płeć oraz praw ekonomicznych i socjalnych:

1.      Przemoc, której sprawcami są funkcjonariusze państwowi i państwa: Państwa używają gróźb lub stosują przemoc, by utrzymać lub zdobyć władzę. Przekonują, że należy chronić bezpieczeństwo publiczne stosując przemoc wobec tych, które/którzy są postrzegani jako zagrożenie; wykorzystują seksualnie i używają przemocy psychicznej wobec obrończyń praw człowieka, osób protestujących i dysydentek/ów walczących o prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne i seksualne. Policja, sądy i prokuratura zmuszają do milczenia kobiety doświadczające przemocy ze względu na płeć. W niektórych krajach kobiety ponoszą karę za przemoc seksualną, której doświadczyły. W walce o zakończenie przemocy wobec kobiet, przeciwstawienie się militaryzmowi oraz zagwarantowanie kobietom pełni praw człowieka prawdziwe wyzwanie stanowi powszechna bezkarność państw za przestępstwa popełniane przeciw swoim obywatel(k)om, osobom z innych krajów oraz nie mającym obywatelstwa.

Zadaniem państw, które powinny wykonywać ze szczególną starannością, jest respektowanie, ochrona i promowanie praw człowieka przynależących wszystkim ludziom. W dalszym ciągu kobiety i dziewczynki  na całym świecie nie mogą realizować swoich praw ekonomicznych i socjalnych (np. prawa do pracy, edukacji, jedzenia i wody), a obrończynie praw człowieka, które domagają się tych praw są atakowane, prześladowane i mordowane przez uprawnione organy państwowe. Obrończynie praw człowieka stanowią główne ofiary przemocy i kontroli państwa, ponieważ są postrzegane jako przekraczające normy płci i przesuwające tradycyjne granice „prywatnej" przestrzeni, wyznaczanej kobietom przez społeczeństwa i państwa.

Podczas niedawnych protestów w Egipcie obrończynie praw człowieka doświadczyły prześladowań oraz seksualnej i psychicznej przemocy ze strony protestujących mężczyzn, żołnierzy i policji; w aresztach były też zmuszane do poddawania się testom dziewictwa. W Hondurasie transgenderowe obrończynie praw człowieka doświadczają dyskryminacji ekonomicznej, politycznej i społecznej, są mordowane przez funkcjonariuszy państwowych lub za ich przyzwoleniem.[iii] W Iranie obrończynie praw człowieka są regularnie kontrolowane przez władze państwowe, które często przekonują, że kobiety te stanowią zagrożenie dla moralności publicznej lub współpracują z „wywrotowymi jednostkami" przeciwko integralności państwa.

Obrończynie praw człowieka, w szczególności lokalne działaczki, walczą i tracą życie w obronie lasów, wód i ziem, które są kluczowe dla ekonomicznego i socjalnego dobrobytu ich społeczności.[iv] Walczą, by uchronić ziemię przodków i przodkiń przed rabunkową lub niszczycielską eksploatacją ze strony państwa lub prywatnych przedsiębiorstw,[v] przeciwstawiają się też łamaniu praw człowieka w branży energii wiatrowej i wodnej, górnictwie, wycince lasów,[vi] a także w fabrykach.

2.      Przemoc w rodzinie/domowa i znaczenie broni lekkiej: Przemoc w rodzinie/domowa w dalszym ciągu występuje w każdym regionie świata, a większość kobiet na świecie w pewnym momencie swojego życia doświadcza przemocy ze strony życiowego partnera/partnerki. Ze statystyk wynika, że posiadanie broni w domu zwiększa ryzyko wystąpienia morderstwa o 41%, a w przypadku przemocy w rodzinie/domowej doświadczanej ze strony partnera ryzyko śmierci dla kobiet wzrasta o 272%.[vii]

Powszechność broni lekkiej, w tym pistoletów, maczet i noży, zwiększa ryzyko zranienia lub śmierci dla kobiet i dzieci i wzmacnia społeczne kojarzenie męskości ze stosowaniem przemocy. Wiele krajów wprowadziło prawa lub reformy przeciwko przemocy w rodzinie/przemocy w związkach intymnych, jednak nadal należy dążyć do zapewnienia pełnej ochrony i wsparcia dla osób doświadczających przemocy i podjąć bardziej stanowcze działania legislacyjne ograniczające dostęp do broni lekkiej. Zależność ekonomiczna i wyzysk jest głównym powodem, dla którego kobiety pozostają w przemocowych relacjach. Niezależność ekonomiczna kobiet jest niezbędnym warunkiem, by mogły przejąć kontrolę nad własnym życiem i korzystać z pełni praw człowieka.

3.      Przemoc seksualna w trakcie i po zakończeniu konfliktów zbrojnych: Brutalny konflikt zwiększa zagrożenie dla kobiet i dziewcząt, ponieważ doświadczają one gwałtów, niewolnictwa seksualnego, okaleczeń, a także są zmuszane do zachodzenia w ciążę i wychodzenia za mąż znacznie częściej niż w czasach względnego pokoju.[viii] Zagrożone są w szczególności kobiety i dziewczynki, które chodzą po wodę lub zbierają drewno na opał, pracują na polach uprawnych, mieszkają w obozach dla uchodźców lub osób wysiedlonych albo na obszarach, gdzie toczą się walki między bojówkami policyjnymi lub policją państwową. Przemoc seksualna w różnych formach służy jako narzędzie zastraszania i sprawowania kontroli nad lokalnymi społecznościami przez uzbrojone bojówki policyjne i funkcjonariuszy państwowych. Także żołnierze i funkcjonariusze pokojowych sił zbrojnych są sprawcami wykorzystywania seksualnego lub gwałtów kobiet i dziewczynek w obozach dla uchodźców.[ix] Kobiety, które pracują lub mieszkają w pobliżu baz wojskowych doświadczają przemocy seksualnej ze strony zagranicznych wojsk stacjonujących na tych terenach.[x]

Wiele kobiet odczuwa psychiczne, fizyczne i społeczne skutki doświadczonej przemocy także po oficjalnym zakończeniu konfliktu zbrojnego. Większość kultur i tradycji stygmatyzuje i karze kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej. Zamiast wsparcia, często doświadczają one ostracyzmu ze strony swojej rodziny i członków lokalnej społeczności. W miejscach, gdzie trwają walki o władzę, kobiety i dziewczynki są często narażone na bycie wymienioną albo sprzedaną w imię rozwiązania sporu, spłacenia zobowiązań lub poprawy relacji społecznych, politycznych lub biznesowych.

Przyłącz się do Kampanii:

Jak zwykle, Kampania 16 Dni Akcji zachęca jej uczestniczki i uczestników do skupienia się na problemach, które są najbardziej istotne w ich lokalnym kontekście. Uczestniczki/cy mogą się zastanowić w jaki sposób podjąć współpracę z rządami swoich państw i lokalnymi społecznościami, by walczyć i zmieniać struktury, które sprzyjają przemocy ze względu na płeć.

Pakiet materiałów do Kampanii 16 Dni w 2013 roku

CWGL jest w trakcie przygotowywania pakietu materiałów pomocnych do organizowania wydarzeń w ramach Kampanii 16 Dni. Pakiet będzie udostępniony w wielu wersjach językowych w sierpniu 2013 roku. Uczestniczki i uczestnicy mogą odwiedzić naszą stronę internetową (http://16dayscwgl.rutgers.edu), aby ściągnąć pakiet materiałów lub poprosić o przesłanie ich w formie wydrukowanej.[xi]

Bądź na bieżąco i dowiedz się więcej:

·         Oficjalna strona Kampanii 16 Dni: http://16dayscwgl.rutgers.edu

·         Dodawaj i szukaj wydarzeń w internetowym kalendarzu Kampanii: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar

·         Dołącz do listy mailingowej 16 Dni: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion

·         Facebook:  http://www.facebook.com/16DaysCampaign

·         Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

·         Twitter: https://twitter.com/16DaysCampaign

·         Hashtag Kampanii 16 Dni na Twitterze: #16days

·         YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

·         E-mail: 16days@cwgl.rutgers.edu

Tłumaczenie: Magdalena Korona, Fundacja Autonomia

W Polsce Kampanię prowadzi m.in. Fundacja Autonomia. Informacje o poprzednich akcjach, kluczowych datach i Przewodnik dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię znajdziesz na naszej stronie http://www.autonomia.org.pl/. Zachęcamy do współpracy! E-mail: fundacja@autonomia.org.pl, Tel: +48 515 47 66 59.[i] Center for Women's Global Leadership. "Intersections of Violence Against Women and Militarism Meeting Report". 2011. http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/gender-based-violence/388-intersections-of-violence-against-women-and-militarism-meeting-report-2011. [accessed 7 May 2013]

[ii] Caprioli, M. "Primed for Violence: The Role of Gender Inequality in Predicting Internal Conflict". International Studies Quarterly (2005) 49, 161-178. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0020-8833.2005.00340.x/pdf [accessed 7 May 2013]

[iii] International Federation for Human Rights. "Iran: Ongoing Judicial Harassment Against Women Human Rights Defenders". 21 April 2009. RefWorld. http://www.refworld.org/docid/4a2cd0cd23.html [accessed 9 May 2013]; Mackey, Robert. "One Year Later, Egyptian Women Subjected to ‘Virginity Tests' Await Justice". 9 March 2012. The New York Times. http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/03/09/one-year-later-egyptian-women-subjected-to-virginity-tests-await-justice/ [accessed 8 March 2013]; REDLACTRANS & the International HIV/AIDS Alliance. "The night is another country: Violence and impunity against transgender women human rights defenders in Latin America." 12 December 2012. http://issuu.com/aids_alliance/docs/thenightisanothercountry#download [accessed 9 May 2013]

[iv] Wilkson, Tracey. "Environmental activist and her son slain in Mexico". 29 November 2012. The Los Angeles Times. http://articles.latimes.com/2012/nov/29/world/la-fg-wn-activist-murdered-mexico-20121129 [accessed 9 May 2013]

[v] Pasimio, Judy A. "Philippines: An Encounter - The Killing Of Three B'laan Tribal People". 23 October 2012. http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16567:philippines-an-encounter-the-killing-of-three-b-laan-tribal-people&catid=32:southeast-asia-indigenous-peoples&Itemid=65 [accessed 7 May 2013]

[vi] Smith, Jennifer E. "Indigenous Communities in Mexico Fight Corporate Wind". 1 November 2012.  http://upsidedownworld.org/main/mexico-archives-79/3952-indigenous-communities-in-mexico-fight-corporate-wind-farms [accessed 9 May 2013]; Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD). "Mining and Women in Asia: Experiences of women protecting their communities and human rights against corporate mining". http://www.apwld.org/pdf/Mining%20with%20cover_opt.pdf. [accessed 7 May 2013]; Jarroud, Marianela. "Mining and logging companies 'leaving all of Chile without water'". 24 April 2013. The Guardian. http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/24/mining-logging-chile-without-water?INTCMP=ILCNETTXT3487 [accessed 7 May 2013]

[vii] Amnesty International, the International Action Network on Small Arms (IANSA) and Oxfam International. "The Impact of guns on Women's Lives". 2005.  http://iansa-women.org/sites/default/files/newsviews/en-impact-guns-women.pdf [accessed 13 May 2013]

[viii] Shannon, Lisa. "The rape of Somalia's women is being ignored". The Guardian. 11 October 2011. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/oct/11/rape-somalia-women-famine [accessed 13 May 2013]; UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. "Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict". Gay J. McDougall, Special Rapporteur, 22 June 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13: http://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html [accessed 13 May 2013]; Fisher, Siobhán, K. "Occupation of the Womb: Forced Impregnation as Genocide". Duke Law Journal Vol. 46, No. 1 (Oct., 1996), pp. 91-133 Published by: Duke University School of Law. http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3320&context=dlj [accessed 12 May 2013]; Bunting, Annie. "Forced Marriage in Conflict Situations: Researching and Prosecuting Old Harms and New Crimes". Canadian Journal of Human Rights 1:1 165-185 (2012) http://cjhr.ca/wp-content/uploads/2012/05/Bunting-Forced-Marriage-in-Conflict-Situations.pdf [accessed 12 May 2013]

[ix] Valladaras, Danillo. "Army's former sex slaves testify in Guatemala". Inter Press News Agency. 28 September 2012. http://www.ipsnews.net/2012/09/armys-former-sex-slaves-testify-in-guatemala/ [accessed 13 May 2013]; BBC News. "Peacekeepers 'abusing children'". 27 May 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7420798.stm [accessed 12 May 2013]; Nichols, Michelle. "Girls as young as six raped by Congolese soldiers: U.N". 8 May 2013. Reuters. http://www.reuters.com/article/2013/05/08/us-congo-democratic-un-idUSBRE9470Z520130508 [accessed 12 May 2013];

[x] Fackler, Martin. "Japan Sentences 2 U.S. Sailors to Prison for Rape on Okinawa". 1 March 2013. The New York Times. http://www.nytimes.com/2013/03/02/world/asia/japanese-court-convicts-2-us-sailors-in-okinawa-rape.html?_r=0 [accessed 12 May 2013]; Watanabe, Teresa. "Okinawa Rape Suspect's Lawyer Gives Dark Account: Japan: Attorney of accused Marine says co-defendant admitted assaulting 12-year-old girl 'just for fun'". Los Angeles Times. 28 October 1995 http://articles.latimes.com/1995-10-28/news/mn-62075_1_japanese-girl [accessed 12 May 2013]

[xi] Tang, Alisha. "Afghan girls traded for debts, blood feuds". 10 July 2007. USA Today. http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2007-07-09-afghan-girls_N.htm?csp=34 [accessed 12 May 2013]; RFE/RL's Radio Mashaal. "Swat Jirga Forces Family To Marry Off 6-Year-Old Girl To Settle Feud". 7 November 2012. Radio Free Europe/Radio Liberty. http://www.rferl.org/content/pakistan-swat-jirga-marry-off-6-year-old-girl-feud/24764045.html [accessed 12 May 2013]

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia