Monitoring polityki Krakowa
Wesprzyj fundacjęO projekcie
Drukuj


Od marca 2012 Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna realizuje projekt „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy" przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zwiększenia wpływu społeczności lokalnej, a w szczególności grup narażonych na wykluczenie, w procesy planowania i realizacji polityk publicznych.

Cele szczegółowe:

 • dokonanie obywatelskiej diagnozy działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu na poziomie lokalnym (monitoring)
 • wypracowanie rekomendacji i standardów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w polityce na poziomie samorządu, zidentyfikowanie dobrych praktyk w tym obszarze
 • podjęcie dialogu z samorządem dotyczącego możliwych do przeprowadzenia zmian w tym zakresie oraz wskazanie korzyści wynikających z włączania równościowej perspektywy do działań samorządu.


Od kwietnia 2012 rozpoczął się monitoringowy etap projektu. Monitoring odbywa się dwoma ścieżkami:

 1. badanie polityki społecznej pod kątem jej założeń i realizacji działań równościowych i antydyskryminacyjnych, uwzględniania potrzeb osób narażonych na przemoc, ujmowania dyskryminacji i wykluczenia, włączania ich w tworzenie polityk i programów .
 2. nakreślenie mapy procedury budżetowej w zakresie polityki społecznej z uwzględnieniem przeciwdziałania dyskryminacji i zaznaczeniem punktów, w których możliwa jest partycypacja społeczna.


W tej chwili w ramach badań:

 • powstała analiza prawna autorstwa prawnika z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Krzysztofa Śmiszka, której celem było zbadanie czy i w jakim zakresie w wybranych dokumentach i strategiach miejskich związanych z polityką społeczną uwzględniono zasadę równości i niedyskryminacji oraz odzwierciedlono standardy antydyskryminacyjne zawarte zarówno w prawie krajowym jak i w międzynarodowych instrumentach dotyczących ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Analiza zawiera przykłady tzw. „dobrych praktyk" zarówno krajowych jak i zagranicznych, które mogą być inspiracją dla Miasta Krakowa w celu wprowadzenia do polityk miejskich działań antydyskryminacyjnych, a także rekomendacje, których uwzględnienie powinno przyczynić się do uczynienia polityk Miasta Krakowa bardziej „wrażliwymi" na potrzeby osób należących do grup mniejszościowych i w większym stopniu narażonych na wykluczenie lub dyskryminację w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie lub bezwyznaniowość, status społeczno-ekonomiczny.
 • trwa badanie procesu konsultacji - szukamy odpowiedzi na pytanie, które dokumenty miejskie dotyczące polityki społecznej i w jaki sposób były konsultowane przez organizacje pozarządowe i czy wśród tych podmiotów były organizacje zajmujące się daną tematyką (w tym również analiza statutów ngo które brały udział w konsultacjach oraz wywiady z ich przedstawicielami dotyczące przebiegu procesu konsultacji wybranych trzech dokumentów)
 • Trwa analiza przebiegu konkursów otwartych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na projekty, które uwzględniają przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnosprawność, religię i wyznanie oraz status ekonomiczny. Trwa analiza dokumentów: Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeń dotyczących regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów, ofert i powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych. Wnioski wynikające z powyższych dokumentów i regulaminów zostaną uzupełnione o informacje uzyskane poprzez zbadanie statutów organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy otwarte odnoszące się do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualnę, wiek, pochodzenie narodowe i etniczne, niepełnosprawność, religię i wyznanie, status ekonomiczny oraz wywiadów z przedstawicielami/kami organizacji pozarządowych, które wygrały takie konkursy i przewodniczącymi komisji konkursowych.
 • Prowadzone są wywiady w ramach badania procedury tworzenia budżetu. Rozpoczęły się już wywiady z Radnymi Miasta Krakowa, natomiast cały czas trwają negocjacje dotyczące możliwości przeprowadzenia wywiadów z urzędnikami i urzędniczkami Wydziału Budżetowego UMK.
 • Przeprowadzona została analiza protokołów z posiedzeń Komisji Budżetowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rady Miasta pod kątem przesłanek związanych z dyskryminacją w kształtowaniu budżetu na 2012 rok. W tej chwili opracowywane są jej wyniki.
 • Prowadzona jest analiza dokumentów strategicznych UMK w obszarze polityki społecznej.


Celem strategicznym monitoringu, który będzie trwał do końca marca 2013, jest wypracowanie i przekazanie UMK rekomendacji, będących podstawą dla rozpoczęcia prac nad modelem polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym - Równościowego Planu Działania dla Miasta Krakowa.

Obecny projekt jest drugim etapem przedsięwzięcia, którego pierwsza, zakończona część była realizowana w okresie od września do końca listopada 2011. Jej celem było zbudowanie i przeszkolenie zespołu badawczego, który realizował będzie obecny projekt. Członkowie i członkinie Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej brali udział w szkoleniach podnoszących kompetencje i wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego - procedur, struktur i możliwości oddziaływania obywatelskiego i obszaru uwzględniania polityki równości płci, dostępu do informacji publicznej, prowadzenia działań monitoringowych, równościowego budżetowania. Rezultatem pierwszego etapu projektu było stworzenie narzędzi do monitoringu, którymi będziemy się posługiwać.

Honorowy patronat nad projektem objęła Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu, chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji dotyczących założeń i realizacji projektu.
Koordynatorka projektu:
Magdalena Korona
m.korona[at]autonomia.org.pl
tel: 515 476 659

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia