Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęKampania 2012
Drukuj
Zapowiedź tematyczna kampanii

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI AUTONOMIA W 2012 ROKU

Fundacja Autonomia w ramach przygotowań i samej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" odbywającej się w tym roku pod hasłem „Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie. Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet", zrealizowała następujące działania:

Przetłumaczyłyśmy podstawowe materiały informacyjne kampanii stworzone przez jej inicjatorki z Center for Women'sGlobal Leadership. Materiał , który stanowi podstawę merytoryczną dla działań w ramach kampanii w danym roku został umieszczony na naszej stronie www.autonomia.org.pl oraz na stronie głównej kampanii (http://16dayscwgl.rutgers.edu/2012-campaign/2012-take-action-kit) i był dostępny dla wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych polską wersją językową (korzystały z niego władze lokalne i centralne, policja, media, instytucje edukacyjne i pomocy społecznej).

Kampania 16 Dni Akcji - po raz pierwszy we współpracy z uczelnią, po raz pierwszy szkolenia także dla mężczyzn - liderów kampanii.
Fundacja Autonomia przygotowała i przeprowadziła w Krakowie „Kampanię 16 dni akcji..." we współpracy z Pełnomocniczką Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów. Po raz pierwszy kampania była oficjalnie współorganizowana przez uczelnię. Po raz pierwszy też zorganizowane zostały szkolenia dla młodych mężczyzn - liderów kampanii.
W dniach 27-28 października oraz 17-18 listopada 2012 zorganizowałyśmy łącznie trzy 16-godzinne szkolenia dla liderek i liderów Kampanii 16 Dni w Krakowie, które poprowadzili Agata Teutsch (Fundacja Autonomia) i Marcin Dziurok (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej). W szkoleniach wzięło udział łącznie około 30 kobiet i 8 mężczyzn.
Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach były związane z Uniwersytetem Jagiellońskim (studentki, doktorantki, studenci i doktoranci) i reprezentowały takie wydziały i instytuty, jak: filologiczny (polonistyka, filologia rosyjska), filozoficzny (m.in. animacja społeczno - kulturalna), historyczny, pedagogiczny, psychologii, socjologii (Zakład Badań Problemów Ludnościowych), Nauk o Zdrowiu, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Prawa i Administracji UJ, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, PRdsBSiD, WBINOZ, MISH.
Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z płcią społeczno - kulturową (gender) i jej znaczeniem w kontekście przemocy; społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych kobietom i mężczyznom; dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Przedstawiono również historię, założenia i przykłady dotychczas zrealizowanych działań w ramach Kampanii 16 Dni; możliwości przeciwdziałania i reagowania na przemoc oraz sposoby przygotowania do prowadzenia działań społecznych przeciwko przemocy ze względu na płeć. Integralną częścią szkoleń były zajęcia warsztatowe: kobiety w ramach szkoleń wzięły udział warsztacie antyprzemocowym prowadzonym metodą WenDo - samoobrony i asertywności/budowania pewności siebie dla kobiet, a mężczyźni w zajęciach z zakresu profilaktyki przemocy, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i asertywności. Część zajęć (10 godzin) prowadzona była w grupach mężczyzn i kobiet - osobno, a część - w grupie łączonej.
Uczestniczki i uczestnicy szkoleń otrzymały/li materiały do prowadzenia samodzielnych działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Kampanii 16 dni Akcji... (prezentacje, broszury, ulotki - informująca o możliwościach skorzystania z pomocy Pełnomocniczki Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa, poświęcona temu co jest molestowaniem seksualnym (w miejscu pracy i na uczelni) i w jaki sposób możemy na nie reagować, poświęcona roli świadka - temu w jaki sposób możemy wesprzeć, pomoc osobie, która doświadcza przemocy ze względu na płeć oraz ulotka skierowana do mężczyzn - podkreślająca ich rolę w przeciwdziałaniu przemocy mężczyzn wobec kobiet; gadżety). Udostępniono im także materiały audiowizualne (filmy edukacyjne, wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć).
W okresie między szkoleniem a kampanią liderzy i liderki korzystali ze wsparcia merytorycznego i doradztwa Fundacji Autonomia - konsultacje dotyczyły zarówno programów działań edukacyjnych, jak i materiałów które miały być przekazywane osobom w nich uczestniczącym. Kilku liderom/kom na ich prośbę przekazana zostały kontakty do ekspertów i ekspertek, którzy/e mogli/ły brać udział w ww. działaniach.
Osoby biorące udział w szkoleniu przeprowadziły następnie antyprzemocowe działania edukacyjne skierowane przede wszystkim do studentek/studentów. Wśród działań które ostatecznie zostały przeprowadzone przez liderów i liderki były m.in. projekcje filmów edukacyjnych, spotkania, pogadanki, warsztaty, akcje ulotkowe. w ramach tegorocznej kampanii „16 dni...", tj. między 25 listopada a 10 grudnia 2012 r. Wzięło w nich udział około 200 osób.

Współorganizowałyśmy także konferencję inaugurującą Kampanię 16 Dni Akcji na Uniwersytecie Jagiellońskim, która odbyła się 23 listopada 2012 i została objęta Honorowym Patronatem Rektora UJ. Szczegółowy program konferencji wraz z materiałami znajduje się na stronie: http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/kampania-16-dni/konferencja/program

Prowadziłyśmy kampanię informującą o akcji „16 dni" wśród osób związanych z edukacją, organizacjami pozarządowymi, mediami i in., zachęcałyśmy do podejmowania własnych działań.
Informacje o działaniach podejmowanych w ramach Kampanii były także szeroko upowszechniane przez Fundację Autonomia, przez strony internetowe - media studenckie i pozarządowe.
Odbyły się 3 audycje radiowe - dwie w radiu Pryzmat oraz audycja w radiu Radiofonia (radia studenckie).

 

ZAPOWIEDŻ TEMATYCZNA KAMPANII:

Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie:

Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!

Kampania 16 Dni Akcji w 2012 roku odbędzie się pod międzynarodowym hasłem: Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet! Tegoroczna Kampania to już trzeci rok działań zwracających uwagę na zależności między militaryzmem i przemocą wobec kobiet/przemocą ze względu na płeć. W oparciu o informacje od organizacji i osób indywidualnych uczestniczących w Kampanii 16 Dni Akcji, Center for Women's Global Leadership (CWGL), koordynująca Kampanię w skali globalnej, zdecydowała ponownie zaangażować się w działania sprzeciwiające się militaryzmowi oraz w analizę struktur socjoekonomicznych, które utrwalają przemoc ze względu na płeć.

Militaryzm nadal stanowi główne źródło przemocy wobec kobiet. Jest to ideologia, która tworzy kulturę strachu, wspiera stosowanie przemocy, agresję i interwencje zbrojne w rozwiązywaniu sporów oraz narzucaniu politycznych i ekonomicznych interesów. Militaryzm wywiera głęboki materialny, instytucjonalny, kulturalny i psychologiczny wpływ na społeczności na całym świecie. Stawia w uprzywilejowanej pozycji brutalne formy męskości oraz zakłada, że przemoc jest skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów. Militaryzm ma często poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa całego naszego społeczeństwa, w tym kobiet, dzieci i mężczyzn. Począwszy od przemocy seksualnej w trakcie konfliktów zbrojnych, po upowszechnianie się zabawkowych pistoletów dla dzieci, militaryzm wpływa na sposób, w jaki postrzegamy kobiety i mężczyzn, nasze rodziny, sąsiadów, życie publiczne oraz niektóre kraje.

W 2011 roku globalna grupa ekspertek i ekspertów wyznaczyła pięć priorytetowych obszarów związanych z tematyką Kampanii. Są to: 1) Przemoc polityczna [political violence] wobec kobiet, w tym przemoc przed, w trakcie i po wyborach, 2) Rozprzestrzenienie się broni lekkiej i jej znaczenie w obszarze przemocy domowej/w rodzinie, 3) Przemoc seksualna w trakcie i po zakończeniu konfliktu zbrojnego, 4) Przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć stosowana przez funkcjonariuszy państwowych, a w szczególności przez policję czy wojsko, oraz 5) rola kobiet, pokoju i ruchów na rzecz praw człowieka w sprzeciwianiu się zależnościom między militaryzmem i przemocą wobec kobiet.

W oparciu o informacje od uczestniczek i uczestników Kampanii w 2011 roku, tegoroczna Kampania 16 Dni Akcji będzie zwracała uwagę na trzy spośród pięciu priorytetowych obszarów:

1. Przemoc, której sprawcami są funkcjonariusze państwowi: Rządy i państwa stosują przemoc, by osiągnąć cele polityczne; wykorzystują militarystyczne ideologie i potrzebę „bezpieczeństwa kraju", by móc stosować przemoc i zastraszanie jako środki „bezpieczeństwa". W militarystycznej kulturze przemocy, pojedyncze osoby będące w pozycji władzy są przekonane, że mogą bezkarnie dopuszczać się przestępstw, czego przykładem są wysokie wskaźniki przemocy seksualnej w wojsku, groźby policji pod adresem kobiet, które zgłaszają przypadki przemocy lub ataku, nieustanne nękanie i upokarzanie, wymuszanie przez władze „testów na dziewictwo" wobec protestujących kobiet, a także przemoc wobec kobiet mieszkających i pracujących w pobliżu baz wojskowych. Na celowniku znajdują się także obrończynie i obrońcy praw kobiet, którzy działają na rzecz ich praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, a także obywatelskich i politycznych. Brak odpowiedzialności państwa i nieskuteczność wymierzania sprawiedliwości sprawcom przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć pozostaje kluczową przeszkodą w eliminacji militaryzmu na całym świecie.

2. Przemoc domowa/ w rodzinie i znaczenie broni lekkiej: Przemoc domowa/w rodzinie, problem poruszany przez organizacje kobiece/feministyczne od wielu lat, nadal jest rzeczywistością w każdym kraju na świecie. Szacuje się, że większość kobiet na całym świecie w pewnym momencie swojego życia doświadcza przemocy ze strony życiowego partnera/partnerki. Przemoc staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy w domu znajduje się tzw. broń lekka (np. pistolety, maczety, itp.), bo może zostać użyta do zastraszania, ranienia albo zabijania kobiet i dzieci. Broń lekka nie tylko ułatwia stosowanie przemocy wobec kobiet, ale także utrwala brutalny wzorzec męskości. Bez względu na kontekst (czas konfliktu zbrojnego lub pokoju), obecność broni ma niezmiennie ten sam skutek: więcej broni oznacza większe zagrożenie dla kobiet. W związku z tym, w tym roku ponownie skupimy się na handlu i upowszechnianiu broni lekkiej, oraz znaczeniu, jakie odgrywa ona w utrwalaniu przemocy wobec kobiet, a w szczególności przemocy domowej. Chociaż osiągnięto już wiele, np. poprzez reformy prawa, wiele organizacji kobiecych w dalszym ciągu dąży do rozwiązania tego pilnego problemu.

3. Przemoc seksualna w trakcie oraz po zakończeniu konfliktów zbrojnych: Przemoc seksualna w sytuacjach konfliktów zbrojnych i po ich zakończeniu stosowana jest do wzmocnienia hierarchii politycznych i opartych na kategorii płci. Stanowi również strategię wzbudzania strachu oraz upokarzania i karania kobiet, ich rodzin oraz społeczności lokalnych. Chociaż w ostatnich latach więcej mówi się o tym przestępstwie, przemoc seksualna pozostaje nadal główną przeszkodą na drodze do bezpieczeństwa kobiet i ich pełnej integracji, ponieważ jej skutki są fizycznie, psychologicznie i społecznie dewastujące. Niestabilność i brak bezpieczeństwa, które wiążą się z konfliktami zbrojnymi zwykle zaostrzają przemoc wobec kobiet i sprawiają, że przybiera ona ekstremalne formy, jest bardziej powszechna oraz/lub prowadzi do śmierci kobiet. Nawet po „formalnym" zakończeniu konfliktu, skala przemocy seksualnej wobec kobiet w domach i lokalnych społecznościach może pozostać wysoka, ponieważ nadal żyją one w środowisku zmilitaryzowanym. Wiele organizacji kobiecych zwraca uwagę na sztuczny podział na okres „w trakcie" i „po zakończeniu" konfliktu zbrojnego, cytując dane, z których wynika, że przemoc wobec kobiet o podłożu militarnym ma miejsce mimo formalnego zakończenia działań wojennych.

Tegoroczna Kampania 16 Dni Akcji pozwala zastanowić się, co my, aktywistki i aktywiści na rzecz praw kobiet możemy zrobić, by nakłonić rządy naszych krajów do zauważenia i zakwestionowania struktur, które umacniają trwanie przemocy ze względu na płeć. Jak zwykle CWGL zachęca aktywistki i aktywistów do skupienia się w Kampanii 16 Dni na kwestiach, które są najbardziej istotne dla ich lokalnych środowisk. Uczestnictwo w Kampanii nie tylko stanowi możliwość występowania przeciwko przemocy ze względu na płeć oraz zwiększania wiedzy na jej temat, ale również pozwala nam zabrać głos razem z tymi kobietami z innych krajów i regionów, które nie chcą milczeć w tej sprawie. Przemoc ze względu na płeć jest problemem, który wpływa na nas na wielu obszarach. Rządy naszych państw mają obowiązek reagować, chronić i zapobiegać przemocy ze względu na płeć.

O Kampanii 16 Dni

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, której celem jest eliminacja przemocy ze względu na płeć. Koordynacją międzynarodowych działań zajmuje się Center for Women's Global Leadership. Kampania rozpoczyna się 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i kończy się 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Daty te wybrano, by podkreślić, że przemoc ze względu na płeć jest łamaniem praw człowieka. Kampania jest skuteczna dzięki zaangażowaniu milionów kobiet i tysięcy organizacji na całym świecie, które dążą do wyeliminowania przemocy ze względu na płeć.

Pakiet materiałów do Kampanii 16 Dni 2012

CWGL jest w trakcie przygotowywania pakietu materiałów, pomocnych do organizowania wydarzeń w ramach waszej Kampanii 16 Dni. Pakiet będzie udostępniony w wielu językach w sierpniu. Uczestniczki i uczestnicy mogą odwiedzić naszą stronę internetową (http://16dayscwgl.rutgers.edu) i ściągnąć pakiet materiałów lub poprosić o przesłanie ich w formie wydrukowanej. Pamiętajcie, by dodać informację o waszych wydarzeniach do Kalendarza Kampanii na naszej stronie internetowej! Dziękujemy!

Jak śledzić kampanię i dowiedzieć się więcej?

• Wejdź na oficjalną stronę Kampanii 16 Dni: http://16dayscwgl.rutgers.edu
• Dodawaj i szukaj wydarzeń w Kalendarzu Kampanii: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
• Dołącz do listy dyskusyjnej 16 Dni: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
• Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
• Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
• Twitter: https://twitter.com/#!/CWGL_Rutgers
• Tag 16 Dni na Twitterze: #16days
• YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
• Napisz do nas: 16days@cwgl.rutgers.edu

Tłumaczenie
: Magda Korona, Fundacja Autonomia
W Polsce Kampanię prowadzi m.in. Fundacja Autonomia. Informacje o poprzednich akcjach, kluczowych datach i Przewodnik dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię znajdziesz na naszej stronie http://www.autonomia.org.pl/. Zachęcamy do współpracy - e-mail: fundacja@autonomia.org.pl, +48 515 47 66 59.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia