matronat
Wesprzyj fundacjęzasady przyznawania
Drukuj
Zasady dotyczące przyznawania matronatu przez Fundację Autonomia oraz matronatu medialnego serwisu bezuprzedzen.org

Fundacja Autonomia jest niezależną, nie nastawioną na zysk, organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim edukacją i działalnością społeczną zmierzającą do:

-powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in. ,

-zmiany społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom; uprzedzeń, obyczajów i stereotypów, które skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć,

-wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy,

-eliminowania stereotypów i uprzedzeń

-wspierania emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych,

-upowszechnienia idei feminizmu, praw człowieka i równości płci,  

-rozwoju demokracji, świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami.

Wspieramy inne inicjatywy obywatelskie m.in. poprzez objęcie realizowanych przez nie przedsięwzięć matronatem samej Fundacji oraz/lub matronatem medialnym przez prowadzony przez nas serwis internetowy www.bezuprzedzen.org.

 

Kto może się ubiegać o matronat/matronat medialny?

Zarząd Fundacji Autonomia może przyznać matronat przedsięwzięciom realizowanym przez inicjatywy obywatelskie, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, media, instytucje publiczne i inne podmioty, których cele są zbieżne z celami oraz misją Fundacji Autonomia.

Podmioty te zwane są dalej Organizatorem/ką.

 

Jakie przedsięwzięcia mogą zostać objęte patronatem/patronatem medialnym?

Matronatem/matronatem medialnym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, których cele są zbieżne z celami działania Fundacji Autonomia. W szczególności inicjatywy związane z przeciwdziałaniem uprzedzeniom, stereotypom, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację i tożsamość seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności, wyznanie lub bezwyznaniowość i in., inicjatywy które dążą do upodmiotowienia i emancypacji osób należących do grup dyskryminowanych, inicjatywy feministyczne, tzw. prawnoczłowiecze, skoncentrowane na zwiększaniu aktywności i świadomości obywatelskiej, wzmacnianiu umiejętności krytycznego myślenia (pisania, czytania).

Szczególnie ważne jest dla nas by Organizatorzy/rki Przedsięwzięć w swojej własnej działalności, wewnątrz organizacji/grupy starali/ły się również realizować te idee.

 

Matronatem/matronatem medialnym mogą zostać objęte takie przedsięwzięcia jak: projekty, kampanie, warsztaty, szkolenia, treningi, publikacje (w tym multimedialne), imprezy, koncerty, akcje i in. o charakterze edukacyjnym, naukowym, społecznym i kulturalnym, skierowane zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Matronat może być przyznawany przedsięwzięciom o zasięgu międzynarodowym ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym.

Mogą to być wydarzenia jednorazowe lub cykliczne jednak zawsze matronat ma ściśle określone ramy czasowe.

Ww. inicjatywy zwane są dalej Przedsięwzięciami.

 

Ograniczenia

Matronatem nie mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze politycznym lub religijnym.

Przyznanie matronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i/lub organizacyjnego dla przedsięwzięcia.

 

Kto przyznaje matronat/matronat medialny?

Decyzje, na podstawie złożonego przez Organizatora/kę Przedsięwzięcia wniosku, podejmuje Zarząd Fundacji Autonomia. W miarę możliwości Zarząd będzie się starał uzasadniać swoje stanowisko i decyzję - pozytywną lub odmowną.

 

Przyznany matronat może zostać odebrany, w sytuacji gdy Zarząd Fundacji Autonomia poweźmie informacje o działaniach Organizatora/ki, osób go/ją reprezentujących lub podejmowanych w ramach Przedsięwzięcia, które są sprzeczne z celami Fundacji Autonomia. Odebranie matronatu nakłada na Organizatora/kę obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wszelkich informacji, znaków, logotypów związanych z przyznanym wcześniej matronatem.

 

Procedura:

Z wnioskiem o objęcie patronatem/patronatem medialnym danego Przedsięwzięcia występuje Organizator/ka.

Wniosek wg wzoru (załącznik nr 1) składa się nie później niż na 60 dni przed planowaną datą realizacji Przedsięwzięcia na adres e-mail: fundacja@autonomia.org.pl (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest skrócenie tego terminu).

We wniosku Organizator/ka przedstawia ofertę matronacką (opis wydarzenia, oczekiwania od Fundacji Autonomia lub serwisu www.bezuprzedzen.org)

Na podstawie wniosku Zarząd Fundacji Autonomia podejmuje decyzję o przyznaniu (bądź nie) patronatu/patronatu.

Obie strony (organizator/ka i Fundacja Autonomia) podejmują ustalenia dot. wzajemnych świadczeń, które zostają zapisane w umowie o współpracy w zakresie matronatu/matronatu medialnego.

Podpisywana jest umowa o współpracy w zakresie matronatu/matronatu medialnego.

Komunikacja dotycząca matronatu odbywa się głównie poprzez e-mail.

 

Oferta Fundacji Autonomia w zakresie matronatu:

Ostateczny zakres matronatu jest każdorazowo wynikiem ustaleń pomiędzy Organizatorem/ką a Fundacją Autonomia. Ustalenia spisywane są w umowie matronackiej. W ramach matronatu Fundacja Autonomia oferuje:

·  udostępnienie logotypu Fundacji Autonomia i/lub serwisu www.bezuprzedzen.org do wykorzystania we wszystkich drukowanych i elektronicznych materiałach związanych z realizacją Przedsięwzięcia,

·  udział przedstawicielek/li Fundacji Autonomia w ciałach organizacyjnych, honorowych i innych danego Przedsięwzięcia,

·  udział przedstawicielek/li Fundacji Autonomia w Przedsięwzięciu,

·  doradztwo w odniesieniu do przedsięwzięcia w obszarze kompetencji merytorycznych, które posiadają osoby związane z Fundacją Autonomia,

·  ekspozycja ogłoszenia reklamującego przedsięwzięcie, zaproszenia do udziału w nim, relacji i fotorelacji na stronie www.autonomia.org.pl, www.bezuprzedzen.org, w newsletterze serwisu bezuprzedzen.org oraz w kanałach mediów społecznościowych typu Facebook z informacją, że Przedsięwzięcie zostało objęte matronatem. Rozmiary, formaty i czasy prezentacji będą uzgadniane indywidualnie i będą zależne od innych przedsięwzięć patronackich i własnych przedsięwzięć Fundacji Autonomia. Koszty przygotowania ww. materiałów ponosi Organizator/ka. Organizator/ka ponosi też wszystkie zobowiązania i koszty wynikające z praw autorskich.

·  ekspozycja banera reklamującego przedsięwzięcie na stronie www.autonomia.org.pl i/lub www.bezuprzedzen.org. Koszty wykonania i/lub dostosowania banerów do wymogów strony ponosi Organizator/ka. Rozmiar, format oraz czas prezentacji banera będzie uzgadniany indywidualnie i zależy od ilości innych przedsięwzięć matronackich oraz własnych przedsięwzięć Fundacji Autonomia.

·  inne formy uzgadniane indywidualnie w zależności od tematu, formy, skali Przedsięwzięcia

 

Czego Fundacja Autonomia oczekuje od Organizator/ki Przedsięwzięcia objętego matronatem/matronatem medialnym?

·  poinformowania uczestników/czek o przyznanym matronacie

·  umieszczenia logotypów i/lub innych materiałów promocyjnych Fundacji Autonomia i/lub serwisu www.bezuprzedzen.org w widocznym miejscu, zgodnie z otrzymanymi wskazówkami

·  zamieszczenia logotypu Fundacji Autonomia i/lub serwisu www.bezuprzedzen.org na materiałach związanych z Przedsięwzięciem (strony internetowe, ulotki, plakaty, materiały itp.); przed upowszechnianiem projekt materiałów musi zostać przesłany do akceptacji przez Fundację Autonomia; Fundacja Autonomia jest uprawniona do zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych materiałów w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania ich projektu. Akceptacja projektu materiału/materiałów przez Fundację Autonomia nie może być domniemana (Organizator/ka otrzyma informację e-mailem na podany przez siebie we wniosku adres e-mail do kontaktów). W przypadku zgłoszenia przez Fundację Autonomia zastrzeżeń, Organizator/ka zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przedstawienia ponownie poprawionego projektu materiału/materiałów do akceptacji.

·  dostarczania bieżących informacji o Przedsięwzięciu, a także ewentualnie artykułów, wywiadów i in. do zamieszczania ich na stronie www.autonomia.org.pl i/lub w serwisie www.bezuprzedzen.org. Ostatecznie umieszczenie ww. zostanie ustalone indywidualnie.

·  umożliwienia dystrybucji informacji o Fundacji Autonomia (oraz ewentualnie realizowanych przez nią projektach) wśród odbiorców/odbiorczyń Przedsięwzięcia (warunki ustalane są indywidualnie: np. przekazanie ulotki, materiałów informacyjnych drukowanych lub wysyłka elektronicznych)

·  dołożenia przez Organizator/kę wszelkich starań by w materiałach prasowych dotyczących przedsięwzięcia ukazała się informacja o matronacie.

·  jeśli Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie komputerów i intenetu - ustawienia www.bezuprzedzen.org jako startowej strony

 

Organizator/ka zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia, przesłania wersji elektronicznych i papierowych wszystkich materiałów z logotypem Fundacji Autonomia oraz ewentualnych wycinków prasowych, relacji z mediów dotyczących przedsięwzięcie  oraz zdjęć je dokumentujących (w wersji elektronicznej), w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia na adres fundacja@autonomia.org.pl

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia