Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęKampania 2011
Drukuj
Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!

Zapowiedź tematyczna kampanii 2011 - plik word, plik PDF


Podsumowanie działań
Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" - 2011

Już po raz 21., w około 160 krajach na całym świecie, w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2011 odbyło się setki wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby prywatne, których celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

Fundacja Autonomia w ramach przygotowań i samej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" odbywającej się w tym roku pod hasłem „Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie. Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet", zrealizowała następujące działania:

1. Przetłumaczyłyśmy podstawowe materiały informacyjne kampanii stworzone przez jej inicjatorki z Center for Women's Global Leadership - materiał , który stanowi podstawę merytoryczną dla działań w ramach kampanii w danym roku. Został on umieszczony na naszej stronie www.autonomia.org.pl oraz na stronie głównej kampanii (http://16dayscwgl.rutgers.edu/2011-campaign/2011-take-action-kit) i był dostępny dla wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych polską wersją językową (korzystały a niego władze lokalne i centralne, policja, media, instytucje edukacyjne i pomocy społecznej).

2. Rozbudowałyśmy na naszej stronie dział poświęcony kampanii - zostały zgromadzone i uporządkowane informacje o skali przemocy ze względu na płeć (w tym przede wszystkim przemocy wobec kobiet i dziewcząt), informacje dla chłopców i mężczyzn wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich możliwości włączenia się w przeciwdziałanie przemocy, materiały nt. militaryzmu i przemocy, a także polecane filmy, książki, materiały edukacyjne, linki. Umieściłyśmy także krótki spot w postaci bannera z możliwością ściągnięcia go i upowszechniania.

3. Prowadziłyśmy kampanię informującą o akcji „16 dni" wśród osób związanych z edukacją, organizacjami pozarządowymi, mediami i in. Zachęcałyśmy do podejmowania własnych działań, wspierałyśmy je m.in. poprzez upowszechnianie informacji o nich m.in. poprzez kalendarium umieszczone na naszej stronie.

4. Rozsyłałyśmy pocztą tradycyjną informacje i materiały dotyczące problemu przemocy wobec kobiet wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.

5. Zorganizowałyśmy szkolenie dla wolontariuszek kampanii. W dniach 7-9 października 14 kobiet z całego kraju wzięło udział w zajęciach, na które składały się warsztaty WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet połączone z zajęciami poświęconym możliwościom podejmowania działań „kampanijnych" w swoich środowiskach lokalnych. Uczestniczki szkolenia otrzymały wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez naszą fundację i inne organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy.

6. Realizowałyśmy i wspierałyśmy działania podejmowane w ramach samej kampanii - między 25 listopada a 10 grudnia 2011

Z otrzymanych od wolontariuszek naszej fundacji (mamy tu na myśli kobiety, które w 2011 roku lub w latach ubiegłych wzięły udział w projekcie i warsztatach przygotowujących je do prowadzenia działań w ramach kampanii) informacji zwrotnych wynika, że bezpośrednio w podejmowanych przez nie działaniach wzięło udział min. 1000 osób. Kilkadziesiąt tysięcy otrzymało w bardziej pośredni sposób informacje o przemocy ze względu na płeć, konieczności reagowania, przeciwdziałania, możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacji kiedy doświadczamy przemocy.

Działania zgłoszone do prowadzonego przez nas „kalendarium" w zdecydowanej większości realizowane przez wolontariuszki naszej fundacji zostały podjęte w następujących miejscowościach, wioskach i miastach: Bładnice Dolne, Bytów, Rzepnica, Czudec, Głogów, Kraków, Łódź, Lublin, Nowa Sól, Opoczno, Police, Poznań, Przemków, Radomyśl Wielki, Skoczów, Słupsk, Sosnowiec, Szczecin, Tarnów, Ustka, Warszawa, Zamość, Zgierz. W sumie do kalendarium zostało zgłoszonych 76 wydarzeń (w wielu przypadkach na jedno zgłoszenie składała się informacja o wielu działaniach w ramach kampanii).

W kampanii stosowane były najróżniejsze formy działań: akcje uliczne (np. w Przemkowie, Lublinie, Sosnowcu, Zgierzu), audycje radiowe i TV oraz artykuły w prasie (w Opocznie, Bytowie, Krakowie), dyskusje (np. dotycząca bezpieczeństwa w czasie joggingu - spotkanie dla biegaczek w Krakowie, debata oxfordzka w Tarnowie), koncerty (np. w Warszawie), konferencje (np. w Słupsku, Sosnowcu, Zgierzu), udzielano porad prawnych i psychologicznych (w Bytowie). Jedną z najpowszechniej wykorzystywanych form działań były projekcje filmów edukacyjnych dystrybuowanych przez Autonomię lub polecanych przez nas filmów fabularnych i dokumentalnych połączone z dyskusjami lub dłuższymi zajęciami (np. w Bytowie, Czudcu, Krakowie, Szczecinie, Tarnowie, Łodzi, Poznaniu, Zamościu i Zgierzu). Odbyły się liczne spotkania dyskusyjne, lekcje wychowawcze i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży (np. w Błędnicach Dolnych, Rzepienicach, Krakowie, Lublinie, Skoczowie, Ustce, Tarnowie, Szczecinie, Radomyśli Wielkiej). Część wolontariuszek zdecydowała się na organizację warsztatów i szkoleń (Bytów, Kraków, Lublin, Nowa Sól, Tarnów, Warszawa, Zgierz), konkursów wiedzy (np. dotyczącej zakażeń HIV). W wielu szkołach przygotowano i eksponowano gazetki szkolne i wystawy. W Zgierzu i Opocznie udało się zorganizować ekspozycję plakatów promujących kampanię na slupach ogłoszeniowych, w autobusach (Zgierz). Szeroko prowadzony był kolportaż ulotek, plakatów.

To co jest dla nas szczególnie ważne, to fakt, że udało się w tym roku, dzięki zaangażowaniu wolontariuszek, podjąć działania edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć w bardzo małych miejscowościach i na wsiach, w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Działania były prowadzone w szkołach, domach kultury, organizacjach pozarządowych, instytucjach
publicznych, placówkach oświatowych, środkach komunikacji miejskiej, a także w sklepach, punktach usługowych, kawiarniach. Bardzo intensywnie wykorzystywany był Internet.
Coraz częściej w działania podejmowane w ramach kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" włączają się instytucje publiczne.

W działaniach kampanijnych wzięły udział dzieci (od 5 roku życia) i młodzież (w szczególności dziewczęta, choć w Krakowie odbyły się także pierwsze zajęcia skierowane do chłopców), osoby dorosłe (głównie kobiety), narażone na przemoc (także kobiety i mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie) oraz związane zawodowo z edukacją, wymiarem sprawiedliwości, opieką społeczną oraz decydenci i decydentki.
Istotne jest dla nas, że osoby uczestniczące w działaniach podejmowanych przez wolontariuszki stawały się często bezpośrednio zaangażowanymi i aktywnie tworzącymi wydarzenia w ramach kampanii - uczniowie i uczennice organizowali warsztaty, pisały/li artykuły do gazetek, przygotowywali/ły gazetki szkolne i wystawy, organizowały/li akcje uliczne.

Kampania w Krakowie
Kampania w Krakowie była współorganizowana przez: Fundację Autonomia, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko", Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Zespół Zadaniowy "Streetwork - skuteczny kontakt" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie i Punkt Aktywności Lokalnej Grzegórzki Filii Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Wsparły nas Kino 18 i Don't Panic.
Zespół trenerski Autonomii zrealizował dwa warsztaty WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt oraz - po raz pierwszy - zajęcia edukacyjne dla chłopców z zakresu profilaktyki przemocy, asertywności, przeciwdziałania dyskryminacji, mediacji i negocjacji w środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej w projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu systemowego POKL pt. „Pora na aktywność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach uczestniczyły osoby korzystające z oferty Punktów Aktywności Lokalnej na Prądniku Czerwonym, w Śródmieściu, na Grzegórzkach i na Kazimierzu.
Zostały zorganizowane warsztaty „Szablon przeciwko przemocy". Nawiązałyśmy kontakt z Pełnomocniczką Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, który mamy nadzieję zaowocuje wspólnymi działaniami w przyszłości.
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej z Krakowa po raz kolejny starło się zwrócić uwagę na sytuację uchodźczyń w Polsce. Spotkanie z czeczeńskimi działaczkami Sacsitą Khumaidovą i Lidą Khamazatovą, które opowiadając historie kobiet zamordowanych i zaginionych w Czeczenii, nieznanych i zapomnianych ofiar wojny, rozpoczęły działania na rzecz upamiętnienia kobiet - bezimiennych ofiar wojny w Czeczenii. Pracę nad upamiętnieniem podjęła grupa uczestniczek projektu Towarzystwa Interwencji Kryzysowej "Od rekomendacji do decyzji", finansowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Rezultatem ich działań ma być między innymi wmurowanie tablicy upamiętniającej kobiety - ofiary wojny w Czeczenii.
Zespół Zadaniowy "Streetwork - skuteczny kontakt" - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zorganizował projekcję filmową dla młodzieży.
Informacja o kampanii została umieszczona m.in. na stronie i rozesłana do ok. 1100 abonentów/ek w listopadowym newsletterze prowadzonego przez Autonomię serwisu poświęconego edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji www.bezuprzedzen.org. Była upowszechniana poprzez Internet, tradycyjne media, szkolne radiowęzły, nośniki reklamowe, listy mailingowe.
Naszymi wolontariuszkami w tym roku były: Ewa Konopacka, Iwona Lewandowska, Edyta Naja-Pasek, Anna Pawlikowska, Paula Pilarska, Romualda Rojowska, Bernadetta Rylska, Lidia Stanek, Dorota Szymonik, Joanna Trojak, Katarzyna Wesner-Macura, Joanna Włoskowicz, Lidia Woć, Iwona Wolanczyk-Nowicka, Maria Zimny, Katarzyna Żeglicka.
W działania włączyły/li się także Agnieszka Szrejter - Łoś, Ewa Tobiasz, Dorota Gut, Anna Lipowska - Teutsch, Marcin Dziurok, Kinga Karp, Ewelina Chylińska, Joanna Rosłon, Julia Łońska, Emilia Molska, Daria Sapian, Katarzyna Daria Stawczyk, Katarzyna Fusiek, Lukas, Ewa Pogorzała, Justyna Zielińska, Karolina Ulbrych, Zofka Łapniewska.

Wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które wzięły udział w kampanii dziękujemy!

Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" realizowana przez Fundację Autonomia w 2011 roku była współfinansowana z dotacji instytucjonalnej otrzymanej od Fundacji im. Stefana Batorego.LOGO DO ŚCIĄGNIĘCIA
BANNER DO ŚCIĄGNIĘCIA

Dane dotyczące przemocy


16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

25 listopada - 10 grudnia 2011

Zapowiedź tematyczna kampanii 2011W celu zbadania głębiej osadzonych struktur społecznych wzmacniających i pogłębiających problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w ubiegłym roku Center for Women's Global Leadership (CWGL) rozpoczęło wieloletnią kampanię, której tematem przewodnim są zależności między militaryzmem i przemocą wobec kobiet. Choć istnieje wiele różnych sposobów definiowania militaryzmu, nasza robocza definicja określa militaryzm jako ideologię, która tworzy kulturę strachu i wspiera stosowanie przemocy, agresji czy dokonywanie interwencji militarnych do rozstrzygania sporów i narzucania politycznych i ekonomicznych interesów. Militaryzm wiąże się również z uprzywilejowaniem brutalnych form męskości, co często niesie za sobą poważne konsekwencje dla prawdziwego bezpieczeństwa kobiet, dla bezpieczeństwa mężczyzn, którzy nie podporządkowują się takim brutalnym rolom, i dla społeczeństwa jako całości. Bieżące wydarzenia na świecie - w tym interwencje zbrojne, zabójstwa kobiet, ataki na osoby cywilne biorące udział w przeprowadzaniu zmian politycznych, ciągnące się konflikty itd. - pokazują charakterystyczne metody, poprzez które militaryzm wpływa na sposób w jaki widzimy naszych sąsiadów, nasze rodziny, nasze życie publiczne i innych ludzi na świecie.
W ubiegłym roku CWGL odbierała relacje na temat znaczenia jakie myśl przewodnia Kampanii odgrywa wśród wielu aktywistek i aktywistów. Jedna z aktywistek z Mozambiku wyraziła swój niepokój wskazując na to, że nie sposób jest zachować „Pokoju na Ziemi, gdy w Domu jest Wojna." Jej uwagi zapadły nam w pamięć. Mamy nadzieję, że tegoroczny temat oddaje złożony związek pomiędzy pokojem, domem i światem, i że uwzględnia sposoby i przestrzenie, poprzez które militaryzm wpływa na nasze życie. Dlatego też hasłem przewodnim kampanii na rok 2011 będzie

Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie:

Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!

Bazując na informacjach zebranych od uczestniczek i uczestników kampanii 2010, tegoroczna kampania 16 Dni Akcji będzie zgłębiać pięć tematów określonych jako priorytety przez osoby działające w obszarze zależności pomiędzy militaryzmem a przemocą wobec kobiet:

1.       Zrzeszenie/połączenie sił ruchów działających na rzecz kobiet, pokoju i praw człowieka by stawić czoła militaryzmowi: Przez całe dziesięciolecia ruchy działające na rzecz kobiet, praw człowieka i pokoju opowiadały się za stosowaniem pokojowych strategii w celu zakończenia konfliktów i przemocy oraz wprowadzania praw kobiet. Ruchy te podważają funkcjonowanie struktur społecznych, które przyzwalają na przemoc i dyskryminację. Choć możemy mieć różne podejścia do sposobu wprowadzania bardziej sprawiedliwej rzeczywistości, opowiadanie się za pokojowymi strategiami we wszystkich tych obszarach jest nieodłącznie związane z podważaniem militaryzmu i przedstawianiem w zamian alternatywy feministycznej. Społeczeństwo obywatelskie odgrywa kluczową rolę w odkrywaniu szerszego rozumienia pojęcia bezpieczeństwa, które uwzględniałoby także pokój i przestrzeganie praw człowieka, jako sposobów na osiągnięcie prawdziwego bezpieczeństwa dla wszystkich. Istnieje wiele mechanizmów i narzędzi o charakterze międzynarodowym, które mogą nam pomóc egzekwować ochronę i przestrzeganie praw przez rządy (np. Pekińska Platforma Działania, Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), międzynarodowe prawo humanitarne, Rada Praw Człowieka ONZ, rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, oraz wiele innych). Narzędzia te stanowią dla ruchów społecznych możliwość przekształcenia bezpieczeństwa z pojęcia typowo militarnego w kwestię praw człowieka.                                                                                                                                                       

2.       Rozprzestrzenienie się broni lekkiej i jej znaczenie w obszarze przemocy domowej/w rodzinie: Przemoc domowa jest faktem w każdym kraju na świecie. Przemoc ta staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy w domu znajduje się broń, bo może zostać użyta w celu zastraszania, ranienia czy zabijania kobiet i dzieci. Według Międzynarodowej Sieci Działania przeciwko Broni Lekkiej (IANSA), istnieje trzykrotnie większe prawdopodobieństwo, że kobieta zginie na skutek przemocy, jeśli w domu, w którym mieszka znajduje się broń. Broń lekka jest również jedną z przyczyn występowania ofiar wśród ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych. Broń taka nie tylko ułatwia dokonywanie aktów przemocy wobec kobiet, ale także, poprzez swój związek z wzorcem brutalnej męskości, broń ta utrwala występowanie przemocy. Bez względu na kontekst - konfliktu czy pokoju - czy też na bezpośrednią przyczynę przemocy, obecność broni ma niezmiennie ten sam skutek: więcej broni oznacza większe niebezpieczeństwo, zagrożnie dla kobiet. W związku z tym, w tym roku skupimy się także na sprzedaży, handlu, rozprzestrzenianiu się i niewłaściwym stosowaniu broni lekkiej. 

3.       Przemoc seksualna w trakcie trwania i po zakończeniu konfliktu zbrojnego: Gwałt stosowany jest często jako taktyka wojenna, która ma na celu wzbudzanie strachu i upokarzanie a także wymierzanie kary kobietom i społecznościom, w których one żyją. Przemoc seksualna w sytuacjach konfliktów zbrojnych i po zakończeniu takich konfliktów stosowana jest do wzmocnienia politycznych i opartych na kategorii płci hierarchii. Choć w ostatnich latach więcej mówi się o tym przestępstwie, przemoc seksualna pozostaje nadal główną przeszkodą na drodze do bezpieczeństwa kobiet i ich pełnej integracji, ponieważ skutki takiej przemocy są fizycznie, psychologicznie i społęcznie dewastujące.

4.       Przemoc polityczna [political violence] wobec kobiet, w tym przemoc przed, w trakcie i po wyborach: Stosowanie przemocy do osiągnięcia celów politycznych ma szczególne znaczenie w odniesieniu do płci. Od przemocy związanej z wyborami, która jako przemoc o charakterze seksualnym skierowana jest przeciwko kobietom, po napastowanie lub stosowanie „sexuality baiting" wobec protestujących kobiet lub kandydatek politycznych, otwarta wrogość, mizoginia wobec kobiet w miejscach publicznych i politycznych zawsze skutkuje naruszeniem praw człowieka kobiet. ["Sexuality-baiting" i "lesbian-baiting" " są praktykami wykorzystującymi strategicznie negatywne przekonania i uprzedzenia na temat seksualności kobiet, aby zastraszać, upokarzać, zawstydzać lub hamować ekspresję kobiet. Baiting jest narzędziem służącym do zniechęcania kobiet do organizowania się wokół spraw związanych z płcią, seksualnością i innymi kwestiami w obszarze sprawiedliwości społecznej. Jest stosowany zarówno przez funkcjonariuszy/aktorów państwowych, jak i osoby i instytucje spoza tych struktur, którzy/re publicznie osądzają zaangażowanie i pracę polityczną kobiet, a także ich osobistą/indywidualną tożsamość jako stanowiące, z szeregu powodów, „zagrożenie dla władz" - dodane przez A.Teutsch] . Nawet jeśli kobiety odgrywają kluczową rolę w pokojowych rewolucjach, mogą one zostać wyłączone z pełnienia politycznych funkcji w nowym rządzie. Rządy, które używają siły wobec własnych obywateli, zawieszają zasadę „rządów prawa" w tzw. sytuacjach wyjątkowych lub używają "antyterrorystycznych" praw do stłumienia prodemokratycznych ruchów i do uciszania obrońców i obrończyń praw człowieka, angażują również militarystyczną ideologię, która próbuje przemycić przemoc jako środek zapewniania bezpieczeństwa.

5.       Przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć stosowana przez funkcjonariuszy państwowych, a w szczególności przez policję czy wojsko: Nawet w miejscach, w których nie ma  gdzie nie ma konfliktu zbrojnego dochodzi do zmilitaryzowanej przemocy wobec obywateli, dokonywanej przez umundurowanych funkcjonariuszy. Militaryzm zdaje się faworyzować konkretną formę agresywnej męskości, a przemoc seksualna jest jednym z narzędzi, które może być stosowane by domagać się władzy nad innymi. Jednostki będące w pozycji władzy mogą sądzić, że wolno im bezkarnie dopuszczać się zbrodni, czego przykładem jest wysoki odsetek przypadków przemocy seksualnej w wojsku, groźby stosowane przez policję w stosunku do kobiet, które zgłaszają przypadki napaści czy przemocy, naruszenia popełniane przez siły porządkowe oraz przemoc wobec kobiet żyjących i pracujących w pobliżu baz wojskowych.

Przez następnych kilka lat CWGL będzie wspierać rozwój skoordynowanej, globalnej, feministycznej krytyki militaryzmu i przemocy jaką on podtrzymuje. Kampania 16 Dni Akcji w 2011 roku to okazja do refleksji i dyskusji na temat tego, co światowy ruch na rzecz praw kobiet może zrobić, by stawić czoła strukturom przyzwalającym na kontynuowanie przemocy wobec kobiet na wszystkich poziomach - od lokalnego do globalnego. Jest to także kluczowy moment na porozumienie się i zaangażowanie mężczyzn, chłopców, przewodników duchowych i tradycyjnych przywódców oraz innych istotnych partnerów we wspólne działania na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Choć o militaryzmie często mówi się w kontekście sytuacji konfliktu zbrojnego, niniejszy temat kampanii ma na celu rozszerzenie naszego rozumienia różnych sposobów na jakie militaryzm wpływa na nasze codzienne życie. Istotnym aspektem Kampanii 16 Dni Akcji jest słuchanie historii kobiet z całego świata a także wspieranie ich, solidaryzowanie się. Jednak Kampania kładzie również nacisk na konieczność podejmowania lokalnych działań, których celem jest zmiana militarystycznej mentalności. Skupiając się na tym, jak „pokój w domu" rozszerza swój wpływ i wiąże się z „pokojem na świecie", możemy dostrzec w jaki sposób wartości oparte na nie-stosowaniu przemocy mogą wpłynąć na postawy przyjaciół, rodzin, społeczności, rządów i innych grup.  

CWGL zachęca aktywistki i aktywistów by wykorzystać Kampanię 16 Dni do skupiania się na kwestiach ważnych w kontekście lokalnym. Jednocześnie, mamy także nadzieję, że znajdziecie sposoby na połączenie tych kwestii z tematem międzynarodowym i na działanie w solidarności z innymi osobami z całego świata. W nadchodzących miesiącach CWGL będzie publikować dodatkowe materiały i arkusze informacyjne by zgłębiać pięć kwestii poruszonych wyżej. Cieszymy się na wspólną pracę z wami w tworzeniu Kampanii 2011!

W Polsce Kampanię prowadzi m.in. Fundacja Autonomia. Informacje o poprzednich akcjach, kluczowych datach i Przewodnik dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię znajdziesz na naszej stronie http://www.autonomia.org.pl/. Zachęcamy do współpracy - e-mail: fundacja@autonomia.org.pl, +48 515 47 66 59.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute, finansowany przez Center for Women's Global Leadership (CWGL) przy Uniwersytecie Rutgers. Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, inicjatorki wybrały dni między 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Materiały do Kampanii 16 Dni 2011
CWGL jest w trakcie opracowywania arkuszy informacyjnych i innych materiałów do Kampanii, które będą zawierać m. in. wskazówki na temat planowania Waszych działań w ramach Kampanii. Materiały te zamieszczone zostaną na stronie internetowej Kampanii 16 Dni Akcji do września. Zachęcamy również do skontaktowania się z koordynatorką Kampanii 16 Dni Akcji (16days@cwgl.rutgers.edu) by zamówić wydrukowane wersje materiałów. Jak zwykle, wszelkie informacje dotyczące różnych kwestii związanych z przemocą wobec kobiet, będą dostępne na stronie 16 Dni Akcji dla wszystkich osób, które chcą przyłączyć się do Kampanii, a wolą skupić się na innych problemach.

Jak przyłączyć się do ruchu?
• Więcej o Kampanii dowiesz się wchodząc na naszą stronę: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
• Zobacz zdjęcia na portalu Flickr i prześlij nam swoje do zamieszczenia: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
• Dołącz do listy dyskusyjnej 16 Dni i otrzymuj e-maile z aktualnymi informacjami: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
• Pamiętaj, aby przed zbliżającym się listopadem poinformować CWGL o planowanych przez Ciebie projektach, które zostaną umieszczone w Międzynarodowym Kalendarzu Działań. Formularz będzie dostępny na naszej stronie na początku września. Sprawdź podjęte działania w Kalendarzu z ubiegłego roku: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
• Przyłącz się do nas na Facebook'u (znajdź nas szukając "The Official 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign")
• Napisz do nas! 16days@cwgl.rutgers.edu

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia