Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęArchiwum działań - 2009, 2010
Drukuj


Prawa człowieka dotyczące kobiet i dziewczynek są niezbywalną,

integralną i niepodzielną częścią powszechnych praw człowieka.

Przemoc ze względu na płeć i wszelkie formy molestowania i wykorzystania seksualnego, włącznie z formami wynikającymi z uprzedzeń kulturowych i migracji międzynarodowych,

 są sprzeczne z godnością i wartością człowieka i muszą zostać wyeliminowane.

Deklaracja Wiedeńska i Program działania, ONZ, 1993
Działania Fundacji Autonomia w 2010 roku.


Kampania 16 Dni 2010 - sprawozdanie


Ogólnopolski kalendarz działań 2010

Kalendarz działań Fundacji Autonomia w 2010 roku

Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2010" - zapowiedź tematyczna i zaproszenie do współpracy.


Już po raz 20., w około 160 krajach na całym świecie, w dniach od 25 listopada do 10 grudnia odbędzie się szereg wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby prywatne, których celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

W Polsce w tym roku, kampanię „16 Dni Akcji" poprzedzają wybory samorządowe. W sierpniu weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w celu zwiększenia efektywności i skuteczności działań wprowadziła m.in. wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli/ek służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Nowelizacja wzmacnia ochronę ofiar przemocy, m.in. przez umożliwienie wydania przez prokuratora zakazu zbliżania i nakazu opuszczenia przez sprawcę wspólnego mieszkania już na etapie postępowania przygotowawczego. Wprowadza ponadto bezpłatną obdukcję, a także zobowiązuje gminy do udzielenia pomocy ofierze, która nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym zamieszkiwała ze sprawcą.

Zachęcamy do wykorzystania czasu przed i w trakcie kampanii „16 Dni Akcji" na wzmożone działania skierowane do przyszłych decydentów/ek i społeczności lokalnych.

Czym jest kampania?

Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) by podkreślić, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W „16 dniach" mieszczą się także inne dni ustanowione jako „święta praw człowieka" m.in. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ: 29 listopada, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim a także Międzynarodowy dzień obrończyń praw człowieka, w tym roku obchodzony jednocześnie jako Dzień Akcji Przeciwko Militaryzmowi i Przemocy Wobec Kobiet; 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.  W kampanii „16 Dni...." co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 158 krajach.

Międzynarodowym hasłem przewodnim kampanii 16 Dni Akcji na rok 2010 jest:

Struktury Przemocy: Zależności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet

Koniecznie zapoznajcie się z dokumentem przygotowanym przez CWGL.


Kampania w Polsce

W Polsce działania w ramach kampanii podejmowane są od niemal 20 lat głównie przez organizacje pozarządowe. Pierwszą i jedną z najbardziej aktywnych jest Centrum Praw Kobiet organizujące rokrocznie m.in. Trybunały ds. Przemocy Wobec Kobiet. Z czasem w kampanię włączyło się wiele organizacji.

Także Fundacja Autonomia we współpracy z wolontariuszkami i wolontariuszami, organizacjami i instytucjami, a także z wykorzystaniem mediów, podejmuje działania informacyjno - edukacyjne skoncentrowane na kwestii przemocy wobec dziewcząt i kobiet. W ubiegłym roku, dzięki tej współpracy różnego rodzaju wydarzenia miały miejsce w 30 wsiach, miejscowościach i miastach - była to największa z podejmowanych w Polsce akcji w ramach tej międzynarodowej kampanii. Bezpośrednimi działaniami (uczestnicząc w szkoleniach, spotkaniach, zajęciach, lekcjach, pogadankach, projekcjach, konferencjach, marszach, happeningach i innych wydarzeniach) zostało objętych ponad 3000 osób! Do ponad 3 milionów dotarłyśmy z antyprzemocowymi spotami, reklamami.

Podobnie jak w poprzednich latach, poza działaniami, które organizujemy jako Fundacja we własnym zakresie, chcemy wspomóc inicjatywy podejmowane w całej Polsce. Zależy nam na tym, żeby kampania osiągnęła możliwie szeroki zasięg.

Naszym celem jest nie tyle koordynowanie działań, ile dostarczanie informacji, materiałów, propozycji działań, wymiana kontaktów, oraz upowszechnianie kalendarza wydarzeń, które będą podejmowane w całej Polsce (zostanie stworzony formularz on-line, poprzez który zbierane będą informacje o tych wydarzeniach).

W ramach kampanii Fundacja Autonomia podejmie m.in. następujące działania:

I. Upowszechnianie m.in. poprzez nasze strony www.bezuprzedzen.org i www.autonomia.org.pl :

 • materiałów opracowanych przez inicjatorkę kampanii - Center for Women's Global Leadership związanych z tematem przewodnim
 • artykułów i tekstów dotyczących tematu głównego kampanii
 • propozycji filmów i lektur dotyczących przemocy wobec kobiet, w szczególności kwestii zależności między militaryzmem i przemocą
 • wystawy „Women in the cross fire"
 • linków do inicjatyw i organizacji
 • ogólnopolskiego kalendarium wydarzeń - informacje do kalendarza będą zbierane on-line


II. Organizacja marszu „Odzyskać noc" w Krakowie

III. Organizacja projekcji filmowych i spotkań dyskusyjnych (poświęconych m.in. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, przemocy ze względu na płeć wobec uchodźczyń i in.)

IV. Przeprowadzenie w czasie ferii zimowych 2011 warsztatów WenDo - samoobrona i asertywność dla dziewcząt poprzedzonych akcją fundraising'ową „Nie zgadzaj się na przemoc"  

V. Dystrybucja ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy.


Co możesz zrobić?

 
Zaangażuj się ▪ Działaj ▪ Domagaj się:

MOŻEMY Powstrzymać Przemoc Wobec Kobiet!


Zgodnie z ideą kampanii „16 Dni Akcji" każda osoba, grupa, instytucja, organizacja może podejmować na własną rękę i na miarę swoich możliwości działania w ramach kampanii.

Możecie też zorganizować lub przyłączyć się do organizacji wydarzeń w społeczności lokalnej, na uczelni, w kraju lub na poziomie  międzynarodowym z okazji „16 Dni Akcji"!


Wybory samorządowe a przeciwdziałanie przemocy

21 listopada, na 4 dni przed Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, który inauguruje kampanię, planowana jest pierwsza tura wyborów samorządowych. Wykorzystajmy czas przygotowań do wyborów do nagłośnienia problemu przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Pytajmy kandydatów i kandydatki jakie mają plany w związku z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, jakiego rodzaju działania zamierzają podjąć. Jak odnoszą się do kwestii militaryzmu i przemocy.

Ponad ¼ kobiet i dziewcząt doświadcza przemocy ze strony członków swojej rodziny. To jeden z najważniejszych problemów społeczeństwa. Zbyt rzadko programy przeciwdziałania mu znajdują się w centrum zainteresowania przyszłych decydentów/ek.

Niech nowe rozwiązania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wzmacniające ochronę przed przemocą staną się powszechnie znane - informujmy o nich.


Propozycje innych działań, które możecie podjąć:

 • Umieszczenie logo kampanii na stronach, blogach i in.
 • Upowszechnianie materiałów dotyczących przemocy wobec dziewcząt i kobiet, w tym związków militaryzmu z przemocą - poprzez własne strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, dostęp do lokalnych mediów, decydentów/ek, polityków/czek.
 • Organizacja spotkań informacyjnych
 • Organizacja wystaw np. wystawy dotyczącej sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych
 • Projekcje filmowe
 • Manifestacje i happeningi, np. „Marsz odzyskać noc"
 • Dyskusje (proponowane tematy akcji i dyskusji znajdują się w „Zapowiedzi tematycznej kampanii")
 • Organizacja lekcji wychowawczych poświęconych problematyce przemocy
 • Przygotowywanie własnych wlepek, ulotek itp.
 • Umieszczenie bannera informacyjnego kampanii
 • i wiele innych


Zachęcamy do korzystania z „Przewodnika dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię", który cały czas jest dostępny na naszej stronie: http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=35


Osoby zainteresowane umieszczeniem informacji o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach kampanii, prosimy o kontakt - jak tylko uruchomiony zostanie system zbierania informacji on-line, poinformujemy o tym.


Czekamy na Wasze pomysły, materiały związane z przeciwdziałaniem przemocy, dotyczące związków między militaryzmem a przemocą  i in. Chcemy na naszej stronie zgromadzić ich jak najwięcej.


Kontakt do koordynatorki:a.teutsch@autonomia.org.plDziałania Fundacji Autonomia w 2009 roku.


Między 15 maja a 31 grudnia 2009, Fundacja Autonomia realizowała projekt „Droga Kobiet...", którego głównym celem było przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej i molestowania - szczególnie wobec młodych kobiet i dziewcząt  w wieku  7- 25 lat (w relacjach z bliskimi i obcymi; w domu, szkole, miejscu pracy, na ulicy itd.).  Kluczowym założeniem projektu było przede wszystkim zapobieganie przemocy tam, gdzie istnieje jej prawdopodobieństwo, bardziej niż reagowanie na przemoc już zaistniałą. Pracowałyśmy więc zarówno z kobietami i dziewczętami, jak i podjęłyśmy różnego rodzaju działania o charakterze informacyjnym czy lobbingowym skierowanym do całego społeczeństwa. Koncentrujemy się na działaniach, które przyczyniają się do zmiany społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom, eliminują uprzedzenia, obyczaje i stereotypy, które skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć.


Co się działo?

Kalendarium działań ogólnopolskich zaplanowanych w ramach Kampanii 16 Dni Akcji 2009 - pobierz.

Kalendarium wydarzeń w Krakowie zaplanowanych w ramach Kampanii 16 Dni Akcji 2009- pobierz.


WENDO

Przede wszystkim, przeprowadzone zostały warsztaty samoobrony i asertywności dla dziewcząt i kobiet WenDo. Przeważająca część warsztatów odbyła się w szkołach województwa małopolskiego, uczestniczyły w nich dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat.

Współpraca ze szkołami była dla nas szczególnie ważna, ponieważ zależało nam na przeprowadzeniu warsztatów antyprzemocowych już wśród najmłodszych dziewczynek, aby jak najwcześniej nauczyły się bronić przed różnymi formami przemocy. Potrzebę edukacji w tym kierunku jak najwcześniej potwierdziły wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestniczek zajęć, z których wynika, że już w tej grupie wiekowej 36% dziewczynek doświadczyło w swoim życiu jakiegoś rodzaju przemocy, a tylko co piąta z tej liczby zwróciła się w związku z tym o pomoc do osób lub instytucji udzielających takiego wsparcia.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się warsztat WenDo dla kobiet w wieku 18-25 lat, który odbył się w ramach kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć". Jego uczestniczki bardzo wysoko oceniły stopień, w jakim po treningu wzrosła ich wiedza i umiejętności ochrony przed przemocą oraz poczucie bezpieczeństwa, jednak z ankiet wynika również że aż 80% z nich doświadczyło wcześniej różnych form przemocy i tylko 23% zwracało się o pomoc lub zgłosiło ten fakt instytucjom, których zadaniami są przeciwdziałanie przemocy, wsparcie dla ofiar lub ściganie sprawców.

Bardzo istotnym przedsięwzięciem był warsztat WenDo dla decydentek - pracownic administracji lokalnej, policji, straży miejskiej i pomocy społecznej z Małopolski, zajmujących się kwestiami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy i tzw. problemów młodzieży. Celem szkolenia było zapoznanie uczestniczek z metodą WenDo jako jednym ze sposobów zapobiegania przemocy i zwrócenie uwagi na znaczenie oraz konieczność podejmowania działań zapobiegawczych oraz refleksja nad możliwościami podjęcia na terenie Małopolski działań prewencyjnych o szerszym zasięgu i wpisanych w działania systemowe. Wszystkie 12 kobiet, które wzięły udział w treningu antyprzemocowym podkreślało, że ich zdaniem zajęcia z wykorzystaniem metody WenDo powinny być szeroko dostępne, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku szkolnym oraz że działania takie powinny być finansowane ze środków publicznych. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie początkiem współpracy naszej organizacji z instytucjami administracji lokalnej, działającymi w obszarze prewencji przestępstw i patologii, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i in. w zakresie  przeciwdziałania przemocy.


KAMPANIA

Podążając „Drogą Kobiet" włączyłyśmy się w kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć", która rokrocznie odbywa się pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia. „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet" to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Wybrano dni pomiędzy 25listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną częścią praw człowieka.  W 16 dniach mieści się także 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.  W kampanii „16 Dni...." co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w 160 krajach.

 We współpracy z wolontariuszkami i wolontariuszami, organizacjami i instytucjami, a także z wykorzystaniem mediów, podjęłyśmy działania informacyjno - edukacyjne skoncentrowane na kwestii przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet.

Różnego rodzaju wydarzenia miały miejsce w 30 wsiach, miejscowościach i miastach - była to największa z podejmowanych w Polsce akcji w ramach tej międzynarodowej kampanii. Bezpośrednimi działaniami (uczestnicząc w szkoleniach, spotkaniach, zajęciach, lekcjach, pogadankach, projekcjach, konferencjach, marszach, happeningach i innych wydarzeniach) zostało objętych ponad 3000 osób! Do ponad 3 milionów dotarłyśmy z antyprzemocowymi spotami, reklamami - dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych, telewizji tramwajowej itp. Oprócz wydarzeń, które zorganizowałyśmy w Krakowie, Fundacja Autonomia koordynowała działania podejmowane przez wolontariuszki z całej Polski, które wzięły wcześniej udział w warsztatach przygotowujących do takiej aktywności.. Dzięki temu kampania dotarła do miejsc takich jak: Borek Wielkopolski, Brzezia Łąka, Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Kielce, Kotliska, Kraków, Kraśnik, Leszno, Łódź, Mirsko, Niezabyszewo, Pleszew, Poznań, Przemków, Rakowice Wielkie, Ruda Śląska, Rybnik, Słupca, Szczecin, Tarnowskie Góry, Warszawa, Włodawa, Zgierz, Żory, Żyrardów, sołectw: Tągowie, Rekowo, Sierżno, Tuchomie oraz odbywała się w internecie. Dla nas jako organizatorek kampanii bardzo ważne było, by dotarła ona zarówno do dużych ośrodków miejskich, jak i do mniejszych miejscowości i wsi. W ten sposób dobierane były również uczestniczki szkoleń przygotowujących do przeprowadzenia własnych działań.

W Krakowie, kampania została zainaugurowana 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, spektaklem „Węzły życia" w wykonaniu teatru terapeutycznego z Zakładu Karnego w Lublińcu. Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Autonomię był spektakl „Ballada o słodkiej Dafne" grupy teatru terapeutycznego przy Centrum Praw Kobiet z Warszawy. W dniach 28-29 listopada 2009 zrealizowałyśmy warsztat WenDo - samoobrona i asertywność dla młodych kobiet (od 18 - 25 roku życia) przy wsparciu lokalowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, w którym wzięło udział 13 młodych kobiet. 29 listopada w Międzynarodowy Dzień Obrończyń Praw Człowieka i Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim, zorganizowałyśmy na Rynku Głównym w Krakowie akcję zapalenia zniczy pamięci Natalii Estemirowej - dziennikarki i nauczycielki, działaczki na rzecz praw człowieka w Czeczenii, która została uprowadzona ze swojego mieszkania w Groznym i zamordowana 15 lipca 2009. 1 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS zorganizowałyśmy we współpracy z Jewish Community Center, krakowskim oddziałem Kampanii Przeciwko Homofobii oraz Lambdy Kraków projekcję filmu „Kochanie" i pogadankę na temat prewencji HIV/AIDS. 3 grudnia, w siedzibie Towarzystwa Interwencji Kryzysowej odbył się zorganizowany we współpracy TIK i Fundacji Autonomia wykład pt. „30 lat Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet - historia i możliwości wykorzystania Konwencji w walce z przemocą wobec kobiet" by zaakcentować 30tą rocznicę przyjęcia Konwencji. Wykład połączony z prezentacją multimedialną wygłoszony został przez Wojciecha Burka reprezentującego Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na koniec, 6 grudnia, w rocznicę masakry w Montrealu (w 1989 roku, w Kanadzie mężczyzna zastrzelił 14 kobiet a kolejnych 9 ranił, motywem była nienawiść do kobiet, szczególnie tych przełamujących stereotypowe role), odbył się marsz „Odzyskać Noc" z towarzyszeniem SambyK - grupy rythms of resistance z Krakowa i teatru ognia Mandragora. Marsz rozpoczął się na Rynku Głównym widowiskiem przyciągającym uwagę przechodniów.  Następnie przy dźwiękach bębnów i piszczałek oraz światłach pochodni grupa osób uczestniczących w Marszu wraz z zespołem grającym sambę przeszła przez wyznaczone ulice do dzielnicy Kazimierz niosąc  transparenty oraz skandując hasła niezgody na przemoc. Marsz zakończył się przed Kawiarnią Naukową gdzie wiele z osób uczestniczących udało się na imprezy towarzyszące wydarzeniu. Tam odbył się wernisaż obrazów Aminy Dargham, następnie  performance Gabrieli Ganczarskiej i Marzeny Kwaśniewskiej. Finałem był koncert rockowego zespołu kobiecego Translola.

W Krakowie w ramach kampanii antyprzemocowej miały miejsce także inne wydarzenia, organizowane przez inne organizacje np. spotkanie z Joanną Szurlej kierowniczką Ośrodka dla Ofiar Przemocy z Leska, spotkanie pt. „Mowa nienawiści i przemoc ze względu na płeć", warsztaty asertywności, projekcja filmu „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości" wraz ze spotkaniem dyskusyjnym "Stereotypy kulturowe a przemoc.", lekcje, akcje informacyjne i maraton pisania listów w Społecznym Gimnazjum nr 7, oraz warsztaty na temat praw kobiet w Kole Naukowym Animatorów Kultury UJ i in.


Realizując projekt angażowałyśmy się w bardzo różne działania: warsztaty antyprzemocowe WenDo, podczas których rozmawiałyśmy z uczestniczkami oraz przeprowadzałyśmy ankiety na temat ich doświadczeń związanych z przemocą, kampanię społeczną „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć", kiedy podczas spotkań, dyskusji, spektakli miałyśmy okazję poznać perspektywę bardzo różnych osób i środowisk, w odniesieniu do problemu przemocy. Zmobilizowałyśmy też dużą liczbę (ok. 60) wolontariuszek i wolontariuszy, które podkreślały, że włączają się w kampanię bo jest w ich oczach odpowiedzią na bardzo istotny problem społeczny.

Bardzo cennym efektem podjętych w tak różnych miejscach Polski akcji jest deklarowana przez ich organizatorki chęć kontynuowania tego typu działań w przyszłości oraz nabycie doświadczeń i inspiracji, które mają zamiar wykorzystywać w dalszej pracy, co szczególnie często podkreślały osoby na stałe pracujące z młodzieżą. Wiele z nich podkreślało, że zaangażowanie w ramach kampanii „16 Dni..." będzie dla nich wstępem do dalszych działań, a współpraca i partnerstwa, jakie udało im się nawiązać z instytucjami, organizacjami czy mediami w swoich lokalnych środowiskach, są szczególnie cenne i warte wykorzystania.

Wszystkie te spotkania, przedsięwzięcia, rozmowy, doświadczenia zogniskowane wokół zjawiska przemocy wobec kobiet i dziewcząt utwierdzały nas w przekonaniu, że jakkolwiek pewne działania, jak choćby projekt „Droga Kobiet", są podejmowane, to jest to wciąż poważny problem, dotykający  wielkiej liczby osób, oraz że w obszarze przeciwdziałania mu jest wciąż ogromna praca do wykonania. Dla skutecznego przeciwdziałania przemocy konieczne jest podejmowanie działań uwzględniających perspektywę płci społeczno - kulturowej (przemoc jest jednym z najbardziej naznaczonych nią problemów), praca z chłopcami i dziewczynkami, mężczyznami i kobietami. Ogromne znaczenie dla skuteczności tego rodzaju działań ma zaangażowanie w nie instytucji, które zostały powołane do przeciwdziałania przemocy, edukowania, wsparcia rodziny itd. Fundacja Autonomia zachęca w przyszłości do współpracy wszystkich, którym problem nie jest obojętny.


Zaangażuj się ▪ Działaj ▪ Domagaj się:


MOŻEMY Powstrzymać Przemoc Wobec Kobiet!


Projekt „Droga kobiet - przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet" był realizowany przez Fundację Autonomia, a współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu - FIO

Organizacją partnerską projektu było Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Patronatami honorowymi projekt objęły/li Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Małopolski. Patronaty/matronaty medialne: TVP Kraków, Polskie Radio Kraków, TV M, pismo feministyczne Zadra, portale: www.ngo.pl, www.kobietaiprawo.pl . Projekt wsparły także Dom Kultury Podgórze i Kinoteatr Wrzos

 

logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich                   Logo Towarzystwa Interwencji Kryzysowej

Logo MPiPS     

Logo TVP Kraków  Logo Radia Kraków  Logo TVM       

 

 

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia