sprawozdania
Wesprzyj fundacjęWODIP_2019
Drukuj
OdpowiedĽ na wniosek o dostep do informacji publicznej

31 lipca 2019, Kraków

Nadawca:
fundacja Autonomia
ul. Konrada Wallenroda 55/75
30-867 Kraków

 

Adresat:

Marta Kowalczyk
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Ul. Zielna 39, VIII piętro
00-108 Warszawa
marta.kowalczyk@ordoiuris.pl


ODPOWIED¬ NA WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

W odpowiedzi na nadesłany w dniu 17 lipca 2019 roku, wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrze¶nia 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 1330 z póĽn. zm., dalej u.d.i.p.), podpisany przez Pani± Martę Kowalczyk, zwracaj±c± się w imieniu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (dalej: Wnioskodawca), podaj±c adres: Ul. Zielna 39, VIII piętro, 00-108 Warszawa i e-mail kontaktowy marta.kowalczyk@ordoiuris.pl i nie ujawniaj±c jednocze¶nie podstawy na jakiej reprezentuje Wnioskodawcę, informujemy, że:


adres, na który skierowany został wniosek jest błędny i nie jest adresem, pod którym mie¶ci się siedziba fundacji Autonomia.

Ad. 1. TAK.

Ad. 3. W odpowiednich plikach znajduj± się wymagane dokumenty: 

 

FIO_2016

 

- Zabrze_1

- Zabrze_2

- Zabrze_3

- Zabrze_4

- Zabrze_5

- Zabrze_6

- Zabrze_7

- Zabrze_8

- Zabrze_9

 

- MOPS_03_2017_1

- MOPS_03_2017_2

- MOPS_03_2017_3

- MOPS_03_2017_4

- MOPS_03_2017_5

- MOPS_03_2017_6

- MOPS_10_2017_1

MOPS_10_2017_2

MOPS_10_2017_3UJ_2017_1

- UJ_2017_2

- UJ_2017_3

- UJ_2017_4

- UJ_2017_5

- UJ_2017_6

- UJ_2017_7Ad. 2,4
Fundacja Autonomia do dnia 31.07.2019 otrzymała 3886,40 PLN z 1% podatku PIT.

Jednocze¶nie w odpowiedzi na ww. wniosek z dnia 17 lipca 2019 r. wskazujemy, że pozostałe ż±dane przez wnioskodawcę informacje okre¶lone w pkt. 2, 4 wniosku stanowi± informację publiczn± przetworzon± w my¶l art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 wrze¶nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W zwi±zku z tym, wzywamy wnioskodawcę do wykazania w terminie 7 dni, że uzyskanie przez niego tych informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Ad. 5. W odpowiednich plikach znajduje się umowa na najem lokalu. Prawo do zawarcia umowy najmu Autonomia nabyła w wyniku wygranej otwartej aukcji przeprowadzonej w dniu 31 stycznia 2019.

- umowA_LOKAL_1

- umowA_LOKAL_2

- umowA_LOKAL_3

- umowA_LOKAL_4

- umowA_LOKAL_5

- umowA_LOKAL_6

- umowA_LOKAL_7

- umowA_LOKAL_8

- umowA_LOKAL_9

- umowA_LOKAL_10

 

 

Oczekujemy, że następne pisma, je¶li ich nadawc± jest Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris, będ± sygnowane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.


w imieniu Zarz±du fundacji Autonomia
Justyna Krawczyk
Agata Teutsch

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia