Bezpieczna Szkoła
Wesprzyj fundacjęWprowadzenie
Drukuj
Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy

Jednym z priorytetów realizowanych przez Fundację Autonomia projektów jest wdrożenie zmian w strukturach i programach przeciw przemocy, tak by uwzględniały perspektywę płci i różnorodno¶ci, zwiększaj±c tym samym skuteczno¶ć działań zorientowanych na powstrzymywanie i ochronę przed przemoc±.

W ramach obecnie realizowanego projektu „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy", ukierunkowanego na podniesienie poziomu ochrony i bezpieczeństwa przed przemoc± m.in. ze względu na płeć, ale także inne przesłanki dyskryminacyjne (wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, status społeczno - ekonomiczny, orientację psychoseksualn±, tożsamo¶ć płciow±, niepełnosprawno¶ć i in.) zdecydowały¶my się więc podj±ć działania rzecznicze na szczeblu centralnym.
Chcemy wpłyn±ć na sposób programowania działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w edukacji formalnej tak, by w większym stopniu uwzględniał perspektywę płci i innych przesłanek, ze względu na które uczniowie i uczennice do¶wiadczaj± dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, co pozwoli lepiej realizować cele wł±czaj±cej, bezpiecznej i przyjaznej szkoły.

Kontakt: fundacja@autonomia.org.pl

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia