Empowerment
Wesprzyj fundacjęUpełnomocnienie Przeciwko Przemocy (Empowerment)
Drukuj
Upełnomocnienie/Empowerment

Celem działań upełnomocniaj±cych jest osi±gnięcie stanu, w którym ludzie u/odzyskuj± indywidualn± i kolektywn± (zbiorow±) kontrolę nad własnym życiem, postulatami, interesami, przestrzeni±, prawami, językiem jakim opisywana jest rzeczywisto¶ć, w tym także oni/one itd. Dzięki upełnomocnieniu ludzie s± zdolni do definiowania i działania, maj± poczucie sprawczo¶ci/wpływu. Strukturalny wymiar działań upełnomocniaj±cych odnosi się do ujawniania struktur społecznych oraz barier i relacji wpływów, które podtrzymuj± zróżnicowanie i niesprawiedliwo¶ci/opresję.
W modelu treningu upełnomocniaj±cego osoby uczestnicz±ce identyfikuj± i mierz± się z opresj± nie tylko na poziomie osobistym i kulturowym, ale również instytucjonalnym. Celem treningu upełnomocniaj±cego jest wyposażenie osób, które do¶wiadczaj± przemocy, dyskryminacji i opresji w narzędzia (wiedzę i umiejętno¶ci) rozpoznawania i stawiania czoła wszelkim ich formom funkcjonuj±cym na interpersonalnym, kulturowym i systemowym poziomie. Trening taki służy temu, by osoby bior±ce w nim udział były w stanie, najlepiej jako grupa, skutecznie zwalczać przemoc, dyskryminację i opresję a co jest z tym zwi±zane - wprowadzić zmiany w swojej sytuacji

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia