WenDo
Wesprzyj fundacjęwspółpracują z nami

W realizacji szeregu działań w Krakowie współpracują z nami m.in.:


Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

Logo Don't PanicDon't Panic

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i Klub Bunkra Sztuki

Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison
i Kino Agrafka


Instytut Europeistyki UJ

Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ

Sekcja Socjologii Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ

 

 


Towarzystwo Interwencji Kryzysowej 

Logo Towarzystwa Interwencji Kryzysowej

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej


http://crisisintervention.free.ngo.pl/


Celem statutowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych. Z inicjatywy Towarzystwa powstał pierwszy w Polsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej. TIK opracował program podyplomowych studiów z zakresu interwencji kryzysowej oraz doprowadził do uruchomienia tych studiów w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. TIK stale uczestniczy w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, upełnomocnienia społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dyskryminowanych (np. dotkniętych powodzią, uchodźców, Romów), angażuje się w działania na rzecz respektowania praw mniejszości. Zapewnia stale informację, rzecznictwo, pomoc prawną i psychologiczną ofiarom przestępstw i dyskryminacji, prowadzi szkolenia w tym zakresie i wspomaga lokalne społeczności w budowaniu systemów pomocy dla ofiar przestępstw i dyskryminacji.
Wolontariusze TIK prowadzą zajęcia w szkołach średnich dotyczące zagadnienia tolerancji.
Strona internetowa: bardzo bogate w materiały są działy: „Projekty” (informacje i raporty z projektów zrealizowanych i bieżących np. „Sojusznicy”, „Against Hate Crimes – Przeciwko Zbrodniom nienawiści”, „To nasza sprawa”, „Wędrówki w poszukiwaniu równości płci”) i „Biblioteczka” – znaleźć tu można niezbędne informacje na temat tego gdzie i jak składać skargi na dyskryminujące, nierówne traktowanie (Przewodnik antydyskryminacyjny), informacje na temat tego czym są zbrodnie nienawiści, scenariusze warsztatów dotyczących homofobii, informacje o treningach gender, standardach pomocy dla ofiar przestępstw, interwencji kryzysowej i wiele innych. Bardzo dużo jest także materiałów i informacji o kobietach romskich i ich sytuacji w Polsce i za granicą.

 

 

Logo Konsoli

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA


http://www.konsola.org.pl


Stowarzyszenie powstało w 1999 w Poznaniu ale jego założycielki działały jako grupa nieformalna już od 1997 roku. Cele Konsoli to, między innymi, działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek, propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym, propagowanie myśli feministycznej i wiedzy z zakresu gender studies. Konsola zajmuje się m.in. organizowaniem seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, grup wsparcia, szkoleń, wydawaniem publikacji.

 

 

Logo Ulicy Siostrzanej

Nieformalna grupa Ulica Siostrzana

http://siostrzana.org/

Ulicę Siostrzaną, zawiązaną w lutym 2001 roku, tworzą dziewczyny i kobiety działające w różnych organizacjach kobiecych i poza wszelkimi organizacjami :-). Nasze dotychczasowe osiągnięcia to:

  • dwie Feministyczne Akcje Informacyjno-Rekreacyjne (FAIR) w latach 2002 i 2003
  • pięć Feministycznych Akcji Letnich (FAL) w latach 2004 - 2009 - dwutygodniowe obozy feministyczne dla około 70 kobiet i dzieci
  • wyjazdowe, zimowe warsztaty pracy z głosem i survival, spływ kajakowy i wyjazd sylwestrowy (2006)

Staramy się także reagować na przejawy dyskryminacji (np. akcja przeciw akcji reklamowej pewnego radia, listy protestacyjne itd.)

Ideą przewodnią, która towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez Ulicę Siostrzaną, jest chęć włączenia szerokiej grupy kobiet (np. matki z dziećmi, osoby z małych ośrodków miejskich i wiejskich, itd.) w tworzenie ruchu kobiecego w Polsce. Chcemy by jak najwięcej kobiet zaangażowało się w przeciwdziałanie dyskryminacji (ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne i inne). Naszym działaniom będzie przyświecać idea otwartości, partnerstwa i pluralizmu.

Chcemy pokazać, że działanie w ruchu feministycznym może być doświadczeniem pozytywnym, dodającym energii i wiary we własne siły oraz potwierdzającym sens działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz tolerancji i przeciwko dyskryminacji.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia