WenDo
Wesprzyj fundacjęREALIZOWANE PROJEKTY
Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych - młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych - młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości
(Critical thinking skills and media literacy - young leaders for safety and justice)  

Projekt Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych - młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości (Critical thinking skills and media literacy - young leaders for safety and justice) jest realizowany przez fundację Autonomia i Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.  

Problem
Projekt stanowi odpowiedź na trzy podstawowe problemy:   

  • niewystarczające kompetencje użytkowników i użytkowniczek mediów w zakresie krytycznej analizy przekazów,
  • manipulowanie przekazem oraz reprodukowanie przez media i ich użytkowników/czki ograniczających, fałszywych i krzywdzących wzorców dotyczących płci i relacji między płciami,
  • powszechność przemocy wykorzystujących nowe media jako nośniki treści, m.in. cyberbullingu, mowy nienawiści motywowanej uprzedzeniami, napastowania, molestowania oraz innej przemocy wobec kobiet, przemocy ze względu na płeć oraz wobec osób LGBT+.

Cele projektu  
Celem projektu jest podniesienie kompetencji młodych osób oraz ludzi pracujących z młodzieżą i młodymi dorosłymi, w zakresie rozpoznawania i reagowania na przemoc w mediach i z użyciem mediów oraz zaangażowanie ich - jako liderów i liderek - w działania skierowane do rówieśników i rówieśnic.   Krytyczna analiza przekazów medialnych, narzędzia do interwencji w sytuacjach przemocy oraz upowszechnienie idei consentu (zgody) w relacjach intymnych, mają przyczynić się do budowania bezpieczniejszych przestrzeni nauki i rozwoju, jakimi są uczelnie i ich najbliższe otoczenie (akademiki, kluby studenckie itp.).   W projekcie zostaną zaprezentowane przykłady reakcji, rozwiązań społecznościowych i innych dobrych praktyk polskich i amerykańskich środowisk akademickich w zakresie przeciwdziałania przemocy.       

Działania zaplanowane w ramach projektu
  Projekt będzie realizowany w okresie od października 2018 do marca 2019 r.  

2018
| adaptacja filmu dokumentarnego "No Place to Hide: The Rehtaeh Parsons Story" (Rama Rau, Canada 2015), poruszającego problemy cyberprzemocy, kultury gwałtu i przemocy seksualnej w Internecie  
2018 | pilotażowe projekcje filmów edukacyjnych poświęconych mediom i przemocy ze względu na płeć na krakowskich uczelniach, otwarte dla szerszej publiczności, w ramach Kampanii 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć 
2018-2019 | czterodniowy kurs dla młodych liderów/ek i osób pracujących z młodymi dorosłymi (15-16 grudnia 2018, 12-13 stycznia 2019)  
2019 | produkcja filmu i programu edukacyjnego na temat krytycznego myślenia, analizy przekazów medialnych, reagowania na przemoc oraz idei consentu (zgody)  
2019 | Consent Week czyli Tydzień Zgody na krakowskich uczelniach (marzec)    

Kontakt w sprawie projektu
 
Agata Teutsch, fundacja Autonomia, a.teutsch@autonomia.org.pl  
dr Magdalena Stoch,  Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny, mstoch@up.krakow.pl    

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia