WenDo
Wesprzyj fundacjęREALIZOWANE PROJEKTY
Miało być ZERo przemocy – jest zero pieniędzy na przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek – historia dla ludzi o mocnych nerwach.

Poniżej przedstawiamy fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" (Umowa nr 95_II/2016). W praktyce - doszło do przerwania realizacji projektu w połowie, w trybie natychmiastowym, w oparciu o nieprawdziwe informacje, przedstawiając bezpodstawne i oparte na fałszywych przesłankach zarzuty.

Od grudnia 2016 do dnia dzisiejszego Autonomia, we współpracy z prawniczkami zaangażowanymi w program "Pro bono dla równości" Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego stara się o wyjaśnienie sprawy, wycofanie przez Ministerstwo zarzutów, przywrócenie dofinansowania i tym samym poszanowanie fundamentalnych zasad prawa.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie ominęło przepisy wynikające z Umowy nr 95_II/2016, Regulaminu FIO oraz przepisy o kontroli i polubownym rozstrzyganiu sporów. Nie uwzględniło (a może uczyniło to ale w złej wierze?) wyników przeprowadzonego przez własnych pracowników monitoringu oraz dokumentów, wyjaśnień i sprawozdania z realizacji projektu przedłożonych przez Autonomię. Postanowiło podtrzymać oświadczenie woli Ministra o rozwiązaniu umowy, działając w naszym przekonaniu na szkodę interesu społecznego i sprzecznie z zasadą gospodarności.

Podkreślamy, że Autonomia nie dopuściła się jakichkolwiek naruszeń Umowy nr 95_II/2016 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „ZERo przemocy: Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" zawartej w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Warszawie między MRPiPS a fundacją Autonomia („Umowa"), a w szczególności takich naruszeń, które uzasadniałyby jej natychmiastowe rozwiązanie przez MRPiPS.    

MRPiPS uzasadnia rozwiązanie Umowy faktem, iż jego zdaniem fundacja Autonomia dopuściła się naruszeń, które zgodnie z §15 ustęp 1 Umowy stanowią podstawę jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.  W szczególności, MRPiPS stwierdza, że w toku czynności wyjaśniających (nie podając o jakie czynności chodzi) stwierdzono naruszenia dotyczące: realizacji programów zapobiegania przemocy oraz sposobu przeprowadzenia warsztatów antyprzemocowych.  
Autonomia stwierdza jednoznacznie, że zarzuty MRPiPS są  bezpodstawne i oparte na fałszywych przesłankach, a Pismo o rozwiązaniu Umowy przytacza nieprawdziwe informacje. Po stronie fundacji Autonomia nie doszło do żadnych zdarzeń bądź zachowań, które uzasadniałyby rozwiązanie Umowy.  

Pierwszym bezpodstawnym zarzutem MRPiPS jest brak formalnej współpracy z MEN oraz nietworzenie programów przeciwdziałania przemocy w placówkach edukacyjnych. W ofercie realizacji zadania publicznego, która stanowi załącznik do Umowy w pkt III.1. Autonomia deklarowała dążenie do podjęcia współpracy z administracją publiczną i placówkami edukacyjnymi w celu włączenia perspektywy płci i przemocy motywowanej uprzedzeniami do programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Autonomia Deklarowała nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi na rzecz tworzenia i upowszechniania programów bezpieczeństwa zawierających perspektywę płci i antydyskryminacyjną. Zostało to zrealizowane w postaci współpracy m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym i Jagiellońskim w odniesieniu do tworzenia i wdrażania na poszczególnych uczelniach Standardu Antydyskryminacyjnego, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w uczelniach wyższych.
W Piśmie z MRPiPS uzasadniającym rozwiązanie Umowy znajduje się fałszywe stwierdzenie, jakoby współpraca z MEN była jednym ze zobowiązań Strony wynikających z Umowy. W ofercie przedłożonej przez Autonomię do konkursu FIO nie istnieje żaden zapis, z którego wynikałoby zobowiązanie Autonomii do współdziałania z MEN w obszarze realizacji programów „Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz „Bezpieczna Plus". MEN, jako instytucja inicjująca rządowe programy bezpieczeństwa w szkołach, a także inne instytucje publiczne w tym MRPiPS, została rozpoznana przez Autonomię jako kluczowy aktor, wobec którego należy skoncentrować działania rzecznicze.  Jednak już na etapie składania oferty, w części III.8. poświęconej analizie wystąpienia ryzyka w projekcie,  Autonomia wskazała na „Ograniczony wpływ na twórców programu „Bezpieczna szkoła" (MEN) i twórców oraz realizatorów publicznych programów antyprzemocowych (władze wojewódzkie, nauczycielskie organizacje branżowe, organizacje pozarządowe)." Opisując sposób minimalizacji ryzyka, Fundacja stwierdziła, że podejmie „starania o włączenie w prace grupy rzeczniczej osób z MEN, ORE, ZNP i organizacji realizujących publiczne programy antyprzemocowe". Takie starania zostały podjęte. Jednak fundacja Autonomia nie ma żadnej możliwości wpływu na instytucję publiczną, w celu zobowiązania jej do współpracy, a zarówno MEN, jak i ORE oraz MRPiPS przez cały czas trwania projektu nie odpowiadały na zaproszenia do współpracy, odmawiały przyznania patronatów itd.  

Drugi zarzut dot. przeprowadzenia warsztatów antyprzemocowych - w Piśmie z MRPiPS z rozwiązaniem umowy znajduje się następujący bezpodstawny zarzut: „Zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy, warsztaty antyprzemocowe miały być realizowane przez zespoły trzyosobowe: składające się z dwóch trenerek i superwizorki. Jak wynika z opisu działań (cz. III.8 oferty) superwizja miała stanowić kluczowy element warsztatów i wpływać na rozwój kompetencji trenerskich. Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonych przez Ministerstwo ustaleń:
1)
W dniach 30 września - 1 października 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu warsztaty były prowadzone jedynie przez zespół dwuosobowy
2)
W dniach 12-13 listopada 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku warsztaty prowadzone były jedynie przez jedną osobę.  

W rzeczywistości, okresie realizacji projektu, zostało zrealizowanych 15 warsztatów antyprzemocowych (zgodnie z ofertą) dla 162 kobiet i dziewcząt (czyli w zakresie wyższym niż zakładany w ofercie),  doświadczających lub zagrożonych przemocą (w tym należących do grup doświadczających dyskryminacji krzyżowej - z niepełnosprawnościami, o niskim statusie materialnym i in.) także z niepełnosprawnością ruchu i słuchu (tłumaczenie na Polski Język Migowy sfinansowano ze środków pozaprojektowych przez fundację Autonomia). Udział we wszystkich warsztatach był nieodpłatny. Warsztaty zostały zrealizowane w: Gliwicach, Nowym Targu, Łodzi, Lesznie, Częstochowie, Sosnowcu, Białymstoku, Brzesku, Gdańsku, Szczecinie, Zakopanem, Krakowie, Lublinie, Bielsku - Białej. Fundacja Autonomia podkreślała w ofercie, że w kosztorysie warsztatów nie będzie uwzględniać kosztów wynagrodzenia trenerek, a jedynie koszty honorarium superwizorek. Warsztaty prowadzone były ostatecznie w zespołach trenerka-absolwentka ATW i doświadczona trenerka-superwizorka. W ramach projektu, zgodnie z Umową  pokryte zostały jedynie koszty dot. superwizji realizowanej przez doświadczone superwizorki. Nieprawdziwa jest informacja, zawarta w decyzji MRPiPS o rozwiązaniu umowy z dnia 9 grudnia 2016 roku, że warsztaty w Białymstoku były prowadzone przez jedną osobę. Warsztaty prowadzone były przez dwie osoby - trenerkę-absolwentkę oraz trenerkę-superwizorkę.  

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż środki finansowe z dotacji na realizację warsztatów antyprzemocowych, były wydatkowane zgodnie ze zobowiązaniem, a praca została wykonana zgodnie z ofertą i z najwyższą starannością. Autonomia posiada (i przekazywała MRPiPS) wszelką wymaganą dokumentację (listy obecności, ankiety ewaluacyjne, konspekty zajęć, zdjęcia) potwierdzającą rzetelne zrealizowanie zobowiązania wynikającego z Umowy.  

13 stycznia 2017 Autonomia sprawozdała się z pierwszego roku realizacji projektu, zwróciła - zgodnie z regulaminem FIO - niewykorzystaną część środków i wciąż czeka na: odpowiedzi na wystosowane przez siebie pisma z 9.12.2016 i 21.12.2016 oraz na informację o zatwierdzeniu sprawozdania i przekazanie środków na realizację drugiej części projektu.
Mimo upływu przewidzianych prawem terminów i bez uzasadnienia dla takiej zwłoki, żadne z powyższych się nie wydarzyło.  

Sprawa rozwiązania z nami umowy została opisana także w Repozytorium OFOP, które dokumentuje i prezentuje nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy m.in. w zakresie naruszeń zasady partnerstwa i pomocniczości w relacjach NGO-rząd: http://repozytorium.ofop.eu/mrpips-rozwiazanie-umowy-fio-z-fundacja-autonomia-w-trybie-natychmiastowym/  

W imieniu Zarządu, Rady i Zespołu Autonomii
Kraków, 22.02.2017  

Oto, opisana niemal dzień po dniu, historia sprawy z odnośnikami do odpowiednich dokumentów:

23.09.2015

Autonomia składa wniosek o dofinansowanie projektu „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć do konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Proponowana przez Autonomię oferta obejmuje zadanie tzw. dwuletnie, które ma być realizowane w okresie od 01.03.2016 do 30.11.2017.

Autonomia, tak jak tysiące innych organizacji działających na rzecz pożytku publicznego, składa ofertę w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Oferta Autonomii, o tytule „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć",  odnosi się do priorytetu „Aktywni obywatele", działanie: „Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne", w odniesieniu do strefy pożytku publicznego pkt 9. „działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn".

Cele projektu to przede wszystkim powstrzymanie przemocy wobec dziewcząt i kobiet poprzez podniesienie zaangażowania obywatelek i obywateli w inicjatywy społeczne związane z zapobieganiem przemocy, wzmocnienie (empowerment) kobiet zagrożonych lub doświadczających przemocy i zachęcenie ich do włączania się w lokalne inicjatywy; wzrost dostępności materiałów do prowadzenia edukacji antyprzemocowej oraz zwiększenie liczby lokalnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym dotyczących przemocy; a także podjęcie współpracy z administracją publiczną i placówkami edukacyjnymi w celu włączenia perspektywy płci i tematyki przemocy motywowanej uprzedzeniami do programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Od tego momentu rozpoczyna się proces oceny formalnej i merytorycznej oferty, zgodnie z regulaminem FIO (http://www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO/Regulaminu_konkursu_FIO_2016.pdf).

Oferta Autonomii, po przejściu oceny formalnej i merytorycznej dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów/ekspertki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymuje 202 punkty i znajduje się na 4 miejscu na liście rankingowej Priorytetu 3 dla projektów dwuletnich (http://www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO/Listy_rankingowe_FIO_2016/P_3_II.pdf).  

13.04.2016

Zwarcie umowy między MRPiPS a Autonomią


Data zawarcia umowy nr 95_II/2016 (dalej Umowa) między Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a fundacją Autonomia na wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pod nazwą „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć".
Ministerstwo jako Zleceniodawca zleca Autonomii jako Zleceniobiorcy, w oparciu o przepisy ustawy  z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie oraz zapisy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, realizację zadania publicznego określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Autonomię. Autonomia jako Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie na warunkach i w zakresie określonych w Umowie.
MRPiPS jako Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2016/2017 środków finansowych w łącznej wysokości 198620,00 zł (124 350,00 na rok 2016 i 74270,00 na 2017 rok). Całkowity koszt projektu to 221 020,00 zł. Środki w łącznej wysokości 22 400,00 zł ma zapewnić jako wkład własny fundacja Autonomia.
W Umowie zawarte są przepisy, które określają m.in. sposób realizacji zadania, sposób prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej oraz ewidencji księgowej, obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy (Autonomii) i uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy (MRPiPS).
W paragrafie 10 Umowy znajdują się zapisy dotyczące kontroli zadania publicznego, czyli projektu. W przypadkach nieuregulowanych Umową, w zakresie kontroli mają mieć zastosowanie przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej z 15 lipca 2011 roku.
W paragrafie 11 określono obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy (Autonomii).
W paragrafie 12 mowa jest o sytuacjach, w których dochodzi do zwrotu środków finansowych.
Paragraf 13 dotyczy sytuacji, w której możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,   paragraf 14 - sytuacji odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę (Autonomię), a 15 - rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę (MRPiPS). W paragrafie tym zostało określonych sześć sytuacji, w których może dojść do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
W paragrafie 22 mowa jest o tym, że ewentualne spory dotyczące wykonania Umowy Strony będą się starały rozstrzygać polubownie. Dopiero w przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy (MRPiPS) sądu powszechnego.
Umowa.
 

Realizacja zadania
Od tego momentu fundacja Autonomia przechodzi do realizacji zadań określonych w Ofercie. Realizacja działań w ramach projektu „ZERo przemocy" przebiega w zasadzie bez zakłóceń, zgodnie z celami, harmonogramem i kosztorysem, uwzględniając przewidziane już na etapie składania oferty tzw. ryzyka realizacji poszczególnych zadań (sytuacje mające wpływ na przebieg projektu, na które fundacja nie ma całkowitego wpływu - np. działania lub zaniechania instytucji publicznych, osób fizycznych). Jednym z działań w ramach projektu była realizacja polskie edycji światowej „Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". Dzięki staraniom Autonomii została ona objęta patronatem dr Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich. Fragmenty sprawozdania, które przedstawia to, w jakim zakresie oferta została zrealizowana, zostały umieszczone tutaj.

27.11.2016

Na łamach elektronicznych mediów (portale Polonia Christiana i Niedziela), zostają opublikowane artykuły posługujące się nienawistnym językiem, w których atakowana jest zarówno Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, jak i samo MRPiPS oraz kilka organizacji pozarządowych (Autonomia, Fundacja Feminoteka, Fundacja Dzieci Niczyje, Grupa Ponton, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej i in.). Artykuły te zawierają informacje na temat faktycznie prowadzonych przez naszą fundację działań, ale także nieprawdziwe informacje np. dotyczące filmów, których projekcje rzekomo organizujemy w ramach Kampanii.

28.11.2016

W Sejmie zostaje zgłoszona przez posła Roberta Winnickiego z klubu Kukiz 15 (w latach 2009-2013 prezes Młodzieży Wszechpolskiej, oraz prezes Ruchu Narodowego) Interpelacja nr 8185 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej „w sprawie dotowania organizacji promujących dewiacje przez MRPiPS". W Interpelacji poseł Winnicki w ten sposób określa działania podejmowane przez Autonomię w ramach światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Wzywa Minister Elżbietę Rafalską do odpowiedzi m.in. na pytania o to, kto odpowiada za przyznanie ww. kampanii wsparcia finansowego ze środków MRPiPS, kto oceniał projekt, a także czy „MRPiPS planuje w przyszłości wspierać finansowo organizacje szerzące marksizm kulturowy, tzn. uderzające w tradycyjną obyczajowość, rodzinę, kulturę" (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=58E13630)  

Tego samego dnia MRPiPS wydaje oświadczenie:
„Wyjaśnienie w związku z artykułem dotyczącym kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć", opublikowanym 27 listopada 2016 r. na portalu Polonia Christiana „W związku z artykułem dotyczącym kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć", opublikowanym 27 listopada 2016 r. na portalu Polonia Christiana, wyjaśniamy: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie udzieliło patronatu kampanii. Jako jeden z 470 projektów w otwartym konkursie ofert FIO został dofinansowany projekt fundacji Autonomia pn. "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć".
W ramach konkursów FIO dofinansowywane są różnorodne projekty z wszystkich sfer pożytku publicznego (w tym przypadku 9. sfera - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn). Z zapisów projektowych nie wynika, iż Ministerstwo miałoby objąć patronatem Kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy, ale dofinansowało w otwartym konkursie ofert projekt, który uwzględnia w swoich działaniach jej współfinansowanie.
Projekt został bardzo wysoko oceniony przez niezależnych ekspertów, którzy podkreślali m.in. zaangażowanie społeczności lokalnej.  
Celem głównym projektu jest "Wzrost partycypacji obywatelek i obywateli w społecznych inicjatywach i kampaniach związanych z zapobieganiem przemocy". Żaden z celów szczegółowych nie odnosi się do "promocji subkultury LGBT". Adresatkami jest 150 kobiet i dziewczynek doświadczających przemocy lub należących do grup narażonych na przemoc i dyskryminację ze względu na płeć (m.in. kobiety z grup marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, migrantki, klientki ośrodków pomocy społecznej i organizacji pomocowych, kobiety z niepełnosprawnościami)."  

30.11.2016
Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpływa Zapytanie nr 1354 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=659BBE19&view=2) w sprawie dofinansowania projektu Fundacji Autonomia, sformułowane przez posła Prawa i Sprawiedliwości.  

7.12.2016

Godzina 14:00
W dniu 7 grudnia 2016, około godziny 14.00, Agata Teutsch (prezeska fundacji Autonomia) otrzymuje telefon od Pana Filipa Kołodziejskiego, Głównego Specjalisty ds. FIO w Departamencie Pożytku Publicznego, MRPiPS, w której to rozmowie pracownik MRPiPS formułuje kilka pytań dot. realizacji projektu. Agata Teutsch zwraca się z prośbą o przedstawienie pytań na piśmie. Pismo, o którym mowa zostaje wysłane e-mailem tego samego dnia o godz. 16:21 (załącznik).

8.12.2016

Godzina: 9:24
Odpowiedź na powyższe pismo przygotowana przez A. Teutsch została 0 9:24 wysłana do MRPiPS oraz do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, jako instytucji publicznej, która objęła patronatem honorowym projekt nr 95_II/2016 pt. „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" (załącznik).
Między godziną 9:24 a 10:50, Agata Teutsch ponownie otrzymała telefon od Pana Filipa Kołodziejskiego z informacją, że dwoje pracowników MRPiPS jest w drodze do biura fundacji Autonomia z wizytą monitorującą projekt. Na pytanie A.Teutsch skierowane do Pana F. Kołodziejskiego, czy ma tę wiadomość potraktować jako oficjalną informację o kontroli, Pan Kołodziejski odparł, że owszem, i że najprawdopodobniej pracownica i pracownik MRPiPS będą mieli upoważnienie. A. Teutsch na pytanie czy taka niezapowiedziana kontrola, bez uzgadniania terminu i miejsca kontroli, to standardowa procedura, otrzymała informację, że nie. Następnie, mając na uwadze dobro kontrolerów i przebiegu kontroli, udzieliła informacji na temat adresu biura projektu.
Ok 11:30, po ok. godzinie od ww. rozmowy telefonicznej w biurze projektu pojawili się kontrolerzy z datowanym na 7.12.2016 upoważnieniem (na podstawie udzielonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej upoważnienia) do „przeprowadzenia oceny stanu realizacji zadania, zwanej dalej „monitoringiem" w Fundacji Autonomia". Termin monitoringu został określony na 8.12.2016. Upoważnienie otrzymali Pan Krzysztof Zawiślak Naczelnik Wydziału Nadzoru w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego i Pani Aleksandra Pawłowska. Osobą sygnującą pismo był Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej  i Pożytku Publicznego Pan Piotr Kontkiewicz.  
W godzinach między 11:30 a mniej więcej 15:45 pracownicy MRPiPS odbywali wizytę monitorującą w fundacji Autonomia.  Na początku spotkania A. Teutsch upewniła się, czy z kontroli/wizyty monitorującej zostanie przygotowana notatka. Otrzymała potwierdzenie. A. Teutsch zapowiedziała, że będzie chciała otrzymać notatkę.
W toku kontroli kontrolerzy otrzymywali wszystkie ustne wyjaśnienia i dokumenty, o które prosili. Podkreślili jednocześnie na początku, że ich monitoring w żadnym stopniu nie jest kontrolą finansową. Nie zwracali się z prośbą, ani nie widzieli żadnego dokumentu finansowego związanego z realizacją projektu FIO. Na koniec wizyty A.Teutsch ponowiła pytanie o notatkę z przebiegu monitoringu - przekazano jej wtedy kontakt do Pani Andżeliki Wardęgi.
Bezpośrednio po kontroli A. Teutsch wysłała  pismo do Pani Andżeliki Wardęgi i Pana Filipa Kołodziejskiego o następującej treści: „Szanowna Pani, od Pana Krzysztofa Zawiślaka, który w dniu dzisiejszym wraz z Panią Aleksandrą Pawłowską przeprowadzał wizytę monitorującą, otrzymałam informację, że notatkę z przeprowadzonej dziś wizyty monitorującej projekt "ZERo przemocy...", będziemy mogły uzyskać na wniosek skierowany do Pani. Zatem zwracam się z prośbą o wszelkie informacje pokontrolne, w tym notatkę, kartę i inne dokumenty, które mogą nam zostać udostępnione."

Tego samego dnia w godzinach wieczornych, prezeska fundacji Autonomia otrzymała informację, że współpracownica Autonomii - liderka „Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" z Czarnego Dunajca, otrzymała informację, że nie zostanie wpuszczona następnego dnia na teren szkoły, w której miały się odbyć zajęcia edukacyjne dla dorosłych realizowane w ramach Kampanii.  

9.12.2016

Do Autonomii dotarła kolejna informacja o szykanach z jakimi spotykają się współpracownice Fundacji realizujące działania w ramach Kampanii 16 Dni Akcji. Spływają do nas informacje, że kadra gimnazjum z Lublina, w którym były realizowane działania w ramach kampanii, otrzymała niepokojące telefony z kuratorium i MRPiPS. Docierały do nas także e-maile z informacjami, że współpracujące z nami liderki lokalne i edukatorki są wzywane do udzielania wyjaśnień, otrzymują upomnienia.

12.12.2016

Zarząd i zespół fundacji Autonomia, zaniepokojony tymi doniesieniami, wysłał do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej list (datowany na 9.12.2016), w którym zwracamy się z prośbą o sformułowanie i upowszechnienie oficjalnego stanowiska MRPiPS dotyczącego przeciwdziałania przemocy, m.in. w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. W związku z szykanami, z którymi spotkały się osoby zaangażowane w kampanię w swoich środowiskach lokalnych, wyraziłyśmy oczekiwanie wobec MRPiPS, że wystosuje pisma, które wzywałyby lokalne instytucje publiczne do wyjaśnień oraz przeprosin i działań na rzecz przywrócenia dobrego imienia realizatorkom i organizatorkom wydarzeń - współpracownicom Fundacji.
Wyraziłyśmy oczekiwanie, że MRPiPS zaangażuje się w upowszechnianie rzetelnych informacji o skali, formach, źródłach  i charakterze przemocy - których ofiarami padają dziewczynki, chłopcy, mężczyźni i kobiety. Następnie w liście przytoczyłyśmy krajowe i międzynarodowe zobowiązania Polski w obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.
Na końcu listu w związku z ww. zobowiązaniami międzynarodowymi i krajowymi, a także nieuzasadnionymi negatywnymi reakcjami instytucji publicznych, szczególnie związanymi z systemem edukacji formalnej, na inicjatywy podejmowane w ramach kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zaapelowałyśmy do MRPiPS, by we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaplanowało do realizacji w nieodległej perspektywie następujących działań:

  1. Objęcie wszystkich osób tworzących społeczność szkolną edukacją na rzecz budowania bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy a także na rzecz równości płci i antydyskryminacyjnej, zbudowanej w oparciu o spójny i uzgodniony przekaz odnoszący się do  aktualnej wiedzy na temat przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji i poprzez edukację.
  2. Zaplanowanie konkretnych, opartych na dobrych praktykach, działań prewencyjnych i interwencyjnych w przypadkach przemocy w tym motywowanej uprzedzeniami m.in. ze względu na płeć (działania edukacyjne i informacyjne, tworzenie planów przeciwdziałania przemocy dla szkół i placówek oświatowych, procedur reagowania, wsparcia dla ofiar, działań reedukacyjnych dla sprawców itd.) .
  3. Zaplanowanie konkretnych działań (szkolenia, materiały edukacyjne, konferencje itd.) w celu zwiększania kompetencji całego środowiska szkolnego (uczennic i uczniów, nauczycieli i nauczycielek, rodziców, kadry zarządzającej) do przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami, w tym przemoc ze względu na płeć
  4. Włączenie perspektywy antydyskryminacyjnej, w szczególności perspektywy płci do wszystkich programów odnoszących się do podnoszenia bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Przypomniałyśmy, że ekspertki i eksperci z fundacji Autonomia, a także innych organizacji i inicjatyw dysponują szeroką i cenioną wiedzą i doświadczeniem w omawianym zakresie. Zaoferowałyśmy wsparcie merytoryczne działań.

List ten został przekazany Ministerstwu wraz z listą nazwisk ponad 300 osób i reprezentowanych przez nie 60 organizacji i instytucji, które wyraziły swoje poparcie dla listu. List został przesłany do wiadomości RPO oraz - tym razem -  mediom.
Pełna treść listu.

14.12.2016

Ok. godz. 13:50 fundacja Autonomia otrzymała pismo z MRPiPS z informacją o natychmiastowym rozwiązaniu umowy nr 95_II/2016 na realizację projektu „ZERo przemocy - zaangażowanie, edukacja, rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć", datowane na 9.12.2016 (załącznik). Pismo nie posiada sygnatury urzędowej (numeru, pod którym korespondencja jest ewidencjonowana).  

19.12.2016
Na adres e-mail, prezeska fundacji Autonomia - A.Teutsch, otrzymuje notatkę z monitoringu przeprowadzonego 8.12.2016.
Dzieje się to 11 dni po wizycie monitorującej, 11 dni po sformułowaniu prośby o przekazanie notatki i innych dokumentów, 10 dni po dacie, która widnieje na dokumencie z informacją o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym. W e-mailu znajdował się skan pisma nieopatrzony datą (załącznik).

W karcie monitoringu znajdują się bardzo niepełne i w kilku przypadkach błędne informacje dotyczące zarówno działań, które miały zostać podjęte w ramach projektu, jak i samego przebiegu realizacji zadania.
Np. w karcie stwierdza się, że Autonomia zmieniła grupę docelową jednego z działań, albo że zobowiązała się do realizacji działań takich jak „współpraca z MEN" „tworzenie programów", podczas gdy ani nie zobowiązywała się do danego działania ani nie zmieniła grupy docelowej. W karcie nie ma żadnych informacji, które stwierdzałyby naruszenia wymagające natychmiastowego zerwania umowy z Autonomią.  

21. 12.2016

Do fundacji Autonomia przesłane zostaje pismo (XI.612.5.2016.AM) od pani Anny Błaszczak - Banasiak, Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym fundacja jest proszona o ustosunkowanie się do zarzutów  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i poinformowanie Rzecznika (patrona Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć) o zajętym w sprawie stanowisku (załącznik).

Fundacja Autonomia wysyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie/odpowiedź w związku z otrzymanym 14.12.2016 pismem z informacją o rozwiązaniu umowy nr 95_II/2016. Oświadczenie zostaje wysłane do Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rzecznika Praw Obywatelskich (załącznik).
W odpowiedzi podkreślamy, że Autonomia nie dopuściła się jakichkolwiek naruszeń Umowy nr 95_II/2016 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „ZERo przemocy: Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" zawartej w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Warszawie między MRPiPS a fundacją Autonomia („Umowa"), a w szczególności takich naruszeń, które uzasadniałyby jej natychmiastowe rozwiązanie przez MRPiPS.  

Autonomia stwierdza jednoznacznie, że zarzuty MRPiPS są  bezpodstawne i oparte na fałszywych przesłankach, a Pismo o rozwiązaniu Umowy przytacza nieprawdziwe informacje. Po stronie fundacji Autonomia nie doszło do żadnych zdarzeń bądź zachowań, które uzasadniałyby rozwiązanie Umowy. W kilku stronnicowym piśmie Autonomia przedstawia wyczerpujące informacje i wyjaśnienia. 

5.01.2017
Krzysztof Michałkiewicz  - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela oficjalnej odpowiedzi na zapytanie poselskie z 30.11.2016 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=523ED424&view=2), w której stwierdza, że „to wybrani losowo, niezależni eksperci, a nie pracownicy ministerstwa dokonali oceny oferty złożonej przez Fundację Autonomia. Oferty w konkursie FIO 2016 oceniane były przez ekspertów wyłonionych przed 2016 r. W ramach przygotowań do konkursu FIO 2017 w miesiącach lipiec - sierpień br. przeprowadzono nowy nabór ekspertów."
Jednocześnie informuje, „iż 9 grudnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązał umowę z Fundacją Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania w ramach Programu FIO na lata 2014-2020. Powodem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym były naruszenia, jakie stwierdzono, w trakcie realizowanego przez Fundację zadania".

Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź nie uwzględnia ani w żaden sposób nie odnosi się do faktu, iż w karcie monitoringu opracowanej przez pracowników MRPiPS nie ma informacji, które wskazywałyby na naruszenia uzasadniające konieczność natychmiastowego zerwania umowy, ani przedstawione i udokumentowane przez Autonomię fakty przesłane w oświadczeniu z 21 grudnia 2016.  

Tego samego dnia prezeska fundacji Autonomia otrzymuje drogą e-mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu Zespołu Interwencyjnego Rady Działalności Pożytku Publicznego, które planowane jest na 11.11.2017. Agata Teutsch natychmiast potwierdza możliwość i chęć udziału w spotkaniu, nie wiedząc jeszcze o powyższej odpowiedzi na zapytanie poselskie Pana Michałkiewicza.  

11.01.2017

Spotkanie w Zespole interwencyjnym RDPP W Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, z inicjatywy Pana Witolda Zakrzewskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Interwencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, odbyło się spotkanie ww. Zespołu, na które została zaproszona Agata Teutsch, prezeska fundacji Autonomia.
Spotkanie zostało zorganizowane w związku z informacją skierowaną przez Autonomię do ww. Zespołu i RDPP na temat rozwiązania przez MRPiPS umowy nr 95_II/2016 na realizację zadania publicznego pod nazwą „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć".
W spotkaniu wzięły udział także inne zaproszone w związku ze sprawą osoby, m.in. mecenas Anna Mazurczak z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i pani Agata Maksimowska z Fundacji im. Stefana Batorego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowały dwie urzędniczki, które w imieniu Ministra Krzysztofa Michałkiewicza potwierdziły oświadczenie woli o rozwiązaniu przez Ministra umowy nr 95_II/2016 ze skutkiem natychmiastowym.

Z niepokojem przyjęłyśmy informację, że ani wyjaśnienia Autonomii - fakty i informacje, które fundacja Autonomia złożyła dnia 21.12.2016 roku, ani opracowana przez pracowników MRPiPS Karta Monitoringu przedstawiająca wyniki wizyty monitorującej, nie zmieniły stanowiska Ministra i oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy.  

Tego samego dnia dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania RPO Pani Anna Błaszczak - Banasiak wystosowuje pismo do pani Andżeliki Wardęgi Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS (sygnatura XI.612.5.2016.AM), w którym, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648, z późn. zm.), zwraca się o podanie podstawy prawnej przeprowadzonej w Autonomii kontroli oraz o poinformowanie Rzecznika o trybie przeprowadzanej kontroli. Zwraca się także o przedłożenie kopii akt kontroli i o ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez fundację Autonomia w oświadczeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. i poinformowanie Rzecznika o zajętym w sprawie stanowisku (załącznik).  

13.01.2017
Fundacja Autonomia, zgodnie z zapisami Umowy oraz Regulaminu FIO składa sprawozdanie cząstkowe z realizacji projektu „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" w okresie 1.03.2016 - 31.12.2016 i dokonuje zwrotu niewykorzystanych w pierwszym roku realizacji projektu środków. (wyciąg ze sprawozdania)  

18.01.2017

Zarząd i Rada fundacji Autonomia wydają oświadczenie dotyczące przebiegu i wyników spotkania w dniu 11.01.2017 w Zespole ds. Interwencji Rady Działalności Pożytku Publicznego

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, zgodnie z wiedzą i dokumentami będącymi w posiadaniu fundacji Autonomia - podjęte w oparciu o fałszywe przesłanki i nieprawdziwe informacje, skutkuje zakończeniem, a w praktyce - przerwaniem realizacji istotnego zadania publicznego, zaplanowanego do 30.11.2017 roku. W związku z oświadczeniem woli Ministra o rozwiązaniu umowy (nie jest to decyzja administracyjna, a cywilnoprawna) od Fundacji oczekuje się zwrotu wykorzystanej już na zrealizowanie zadań publicznych, części dotacji w wysokości 18.900,00 PLN. Autonomia nie będzie mogła także realizować powierzonych jej Umową zadań publicznych w 2017 roku. Postrzegamy to jako działanie sprzeczne z interesem publicznym.   Przeprowadzona w dniu 8.12.2016 w siedzibie fundacji Autonomia niezapowiedziana „wizyta" dwóch pracowników, w tym Naczelnika Wydziału Nadzoru w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, nazwana została monitoringiem. W związku z tym, zdaniem pracownicy Ministerstwa obecnej na spotkaniu, nie mają zastosowania zapisy umowy nr 95_II/2016, dotyczące kontroli zadania publicznego, o których mowa w paragrafie 10 Umowy i w przepisach ustawy o kontroli w administracji rządowej. Dlatego też, fundacji Autonomia nie zostały przedstawione wyniki kontroli (ani żadne inne wnioski z opisanej wyżej wizyty), które ewentualnie wskazywałyby na nieprawidłowości, i które zawierałyby zalecenia mające na celu ich usunięcie, co byłoby zgodne z zastosowaniem procedury kontroli. Oznacza to, że fundacja Autonomia nie miała także możliwości usunąć ewentualnych nieprawidłowości. Ministerstwo „wybrało" przekazanie fundacji Autonomia w dniu 9.12.2016 - dzień po „wizycie monitorującej" - oświadczenia o „rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym".  
Zapisy zawarte w Umowie pomiędzy MRPiPS a fundacją Autonomia nie wspominają w żadnym punkcie o procedurze monitoringu - jej podstawach prawnych i przebiegu.  
Paragraf 22 Umowy, w którym mowa jest o rozstrzyganiu polubownym ewentualnych sporów między Stronami, nie został zastosowany przez Ministra świadomie i bez podania powodu.
Minister zastosował w przypadku Autonomii jedynie paragraf 15 Umowy, który mówi o możliwości rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, wymieniając przypadki, w których może dojść do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Fundacja Autonomia podtrzymuje, że nie zaistniały okoliczności opisane w paragrafie 15, które mogłyby być podstawą do rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, oraz podstawą do żądania zwrotu wykorzystanych środków.  

Jesteśmy bardzo zaniepokojone opisanym wyżej przebiegiem wydarzeń, w wyniku których umowa na realizację zadania publicznego została z nami rozwiązana z ominięciem procedur i prawa dotychczas stosowanych, zastosowanie których mogłoby znacząco podważyć zasadność rozwiązania umowy.  

Podsumowując, opisana powyżej sytuacja stanowi bardzo niebezpieczny precedens.  Określenie przez Zleceniodawcę „monitoringiem" faktycznie przeprowadzonej kontroli, dało możliwość ominięcia zawartych w umowie i prawie procedur, które gwarantować mają sprawiedliwe i rzetelne postępowanie w przypadku sporów dotyczących realizacji umowy. Na razie nie znane są podobne sytuacje z udziałem innych organizacji.
Omijanie przez Ministerstwo dotychczas stosowanych procedur i  rozwiązań prawnych pozwala na rozwiązywanie umów na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi w oparciu o błędne informacje lub fałszywe przesłanki, lub też arbitralną decyzję.
Jest to bardzo niepokojący sygnał dla wszystkich organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne. Takie działania mogą prowadzić do paraliżowania aktywności „niewygodnych" organizacji, a tym samym, osłabiać społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne mechanizmy. W interesie wszystkich organizacji pozarządowych jest dbanie o zachowanie demokratycznych procedur oraz dążenie do wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w umowach przez wszystkie strony, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i form oraz uzasadnień, stojących za rozwiązywaniem umów o współpracy.  
Zdecydowanie protestujemy przeciwko tego rodzaju praktykom, apelując jednocześnie o przyłączenie się do sprzeciwu wobec niszczenia prawnych, proceduralnych i etycznych standardów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.  

30.01.2017
W związku z upływem 49 dni od wysłania do MRPiPS pisma dotyczącego ataków na osoby i organizacje zaangażowane w  i  brakiem odpowiedzi na to pismo, fundacja Autonomia zwraca się do MRPiPS z prośbą o informacje o  powodach przekroczenia terminu  odpowiedzi i ponowanie zwraca się z odpowiedzią na zawarte w piśmie pytania i wnioski.  

08.02.2017 Spotkanie prezeski fundacji Autonomia z prawniczkami udzielającymi pomocy prawnej w ramach programu PTPA Pro Bono dla Równości. Podsumowanie stanu spraw i zaplanowanie dalszych działań.

WIOSNA/LATO
21.04.2017
- otrzymałyśmy odpowiedź MRPiPS na korektę sprawozdania czastkowego przygotowanego przez Autonomię, pismo datowane jest na dzień 12.04.2017
13.06.2017
- Autonomia wysłała do MRPiPS ponaglenie
27.06.2017 -
otrzymałyśmy z MRPiPS pismo z wezwaniem do zapłaty wystawione przez MRPiPS w dniu 13.06.2017 - nasze pełnomocniczki prawne mają zatrzeżenia
03.07.2017 - otrzymałyśmy odpowiedź MRPiPS na nasze ponaglenie - pismo datowane na 27.06.2017
10.07.2017
otrzymujemy wystosowane przez MRPiPS datowane na dzień 5.07.2017 wezwanie do do wyjaśnień i przedstawienia dokumentacji w związku z "prowadzeniem postepowania administracyjnego dotyczącego wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem"
14.07.2017
Autonomia wysyła odpowiedź na powyższe wezwanie do wyjaśnień i przedstawienia dokumentacji

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia