WenDo
Wesprzyj fundacjęREALIZOWANE PROJEKTY
Projekt „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!”

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach zwi±zanych z zapobieganiem przemocy.

 

Szczególn± uwagę po¶więcamy wzmocnieniu (empowerment) kobiet zagrożonych lub do¶wiadczaj±cych przemocy oraz zachęcaniu ich do wł±czania się w lokalne inicjatywy w tym zakresie. Stworzymy sieć lokalnych liderek­_ów inicjatyw antyprzemocowych, co zwiększy liczbę lokalnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym dotycz±cych przemocy. Kontynuujemy działania w zakresie nacisku na administrację publiczn± i podjęcia współpracy z placówkami edukacyjnymi w celu wł±czenia perspektywy płci i tematyki przemocy motywowanej uprzedzeniami do programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

Planujemy m.in. warsztaty antyprzemocowe dla kobiet i dziewcz±t, projekcje poł±czone z dyskusjami, spotkania z udziałem zaproszonych ekspertek_ów, warsztaty kierowane do młodzieży i dzieci, kolejne edycje ogólnopolskiej Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, podręcznik edukacji antyprzemocowej.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach programu  Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIO), którego operatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia