WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI
Oficjalne porozumienie między Uniwersytetem Pedagogicznym i Autonomi±

14 wrze¶nia Uniwersytet Pedagogiczny i fundacja Autonomia w jednym, kompleksowym porozumieniu, sformalizowały trwaj±c± od roku 2009 współpracę na rzecz umacniania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka. Porozumienie sygnował Prorektor ds. Kształcenia, prof. Bogusław Skowronek, i Agata Teutsch, prezeska Fundacji. Porozumienie ma na celu wzajemne wsparcie stron w realizacji przyjętych misji i strategii działania, popularyzację nauki oraz zapewnienie otwarto¶ci ¶rodowiska akademickiego na różnorodno¶ć i wielokulturowo¶ć.

Warto podkre¶lić, że w paragrafie 3, punkt 7, obie strony "zobowi±zuj± się do przestrzegania równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w szczególno¶ci ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawno¶ć, kolor skóry (rasę), religię, narodowo¶ć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, wyznanie lub bezwyznaniowo¶ć, orientację seksulan± i tożsamo¶ć płciow±"

 

Porozumienie w pliku PDF dostępne tutaj.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia