WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
RUSZYŁA REKRUTACJA NA SZKOLENIE DLA LIDEREK KAMPANII 16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia - we współpracy z Autonomią -
działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" w 2017 roku
oraz zapoznającym z metodą WenDo - budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona
dla kobiet i dziewcząt.

Zaproszenie skierowane jest do kobiet*, w szczególności pracujących lub działających z dziewczynkami, dziewczynami i kobietami* a także z grupami koedukacyjnymi, w ramach grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej i in. Zachęcamy do udziału tłumaczki Polskiego Języka Migowego oraz kobiety z grup mniejszościowych (z punktu widzenia takich kategorii, jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.)


Miejsce: Kraków
Miejsce w którym będzie realizowane szkolenie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami.

Terminy:
● I część szkolenia: 10-11 czerwca 2017 r.
● II część szkolenia: 19-20 sierpnia 2017 r.

Czas trwania

Początek zajęć w sobotę o godz. 10.00, zakończenie w niedzielę o godz. 16.00. Planowane są również wydarzenia towarzyszące w sobotni wieczór (obowiązkowe).
Udział w całym szkoleniu (obu częściach przez cały czas ich trwania) jest kluczowy i w związku z tym obowiązkowy.

W razie zapotrzebowania, zapewniamy tłumaczenie z/na Polski Język Migowy.
Jeśli tylko pozwolą nam na to zasoby finansowe zamierzamy wesprzeć finansowo ewentualną, konieczną opiekę nad osobą bliską (szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym).

Szkolenie poprowadzą ekspertki z zakresu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, certyfikowane trenerki współpracujące z fundacją Autonomia.

Udział w szkoleniu wiąże się z zaangażowaniem na zasadzie wolontariatu w działania w ramach kampanii, szczególnie w okresie między 25 listopada a 10 grudnia 2017 r.

Program
Szkolenie będzie się składało z zajęć dotyczących przemocy ze względu na płeć, prowadzenia wspólnych działań w ramach kampanii „16 Dni..." oraz warsztatu WenDo - czyli metody budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet1 i dziewcząt jako upełnomocniającej (empowermentowej) metody przeciwdziałania i przeciwstawiania się przemocy ze względu na płeć.

Szkolenie będzie obejmowało takie zagadnienia jak:

● Płeć społeczno - kulturowa (gender) i jej znaczenie w kontekście przemocy ze względu na płeć.
● Społeczne i kulturowe wzorce przypisywane mężczyznom i kobietom - uprzedzenia, obyczaje i stereotypy, które mogą skutkować zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć.
● Dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć (mity i fakty na temat przemocy; rodzaje, formy, skala; przemoc rówieśnicza ze względu na płeć).
● Międzynarodowa kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć" - historia, założenia, przykłady dotychczasowych działań.
● Możliwości prowadzenia działań społecznych przeciwko przemocy ze względu na płeć w ramach Kampanii.
● Budowanie sieci wsparcia - tworzenie ram współpracy, pozwalających na udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w działaniach antyprzemocowych, które mogą spotykać się z różnymi, w tym nieprzychylnymi, reakcjami.

Integralną częścią szkoleń będą zajęcia warsztatowe prowadzone metodą WenDo.

WenDo to feministyczna, skoncentrowana na upełnomocnieniu kobiet odpowiedź na przemoc wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemoc ze względu na płeć. Nazwa pochodzi od angielskiego „women" (kobiety) i japońskiego „do" (droga). Droga Kobiet/WenDo to metoda budowania pewności siebie, poczucia sprawczości, odzyskiwania siły i mocy, głosu i ciała, decyzyjności i podmiotowości. Korzysta z narzędzi związanych z komunikacją interpersonalną i asertywnością, z podstawowych technik samoobrony fizycznej oraz pracy z ciałem, oddechem i głosem. Aby wziąć udział w WenDo nie potrzeba wyjątkowej siły, ani nadzwyczajnej sprawności.

Szkolenie nie przygotowuje do pracy w charakterze trenerki WenDo (kurs trenerski to ponad 360 godzin zajęć).

Kampania
Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Odbywa się co roku między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka. W kampanii „16 Dni...." co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 158 krajach. Dodatkowe informacje o kampanii znajdziesz na stronie www.kampania16dni.pl i www.autonomia.org.pl.

Udział w Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2017

Osoby biorące udział w szkoleniu podejmują się jednocześnie przeprowadzenia minimum 1 działania edukacyjnego/ informacyjnego skierowanego do ok. 15 osób w miejscu swojej działalności zawodowej/społecznej (zorganizowanie spotkania, pogadanki, projekcji, konkursu, warsztatu, happeningu lub innej akcji/działania) w ramach tegorocznej kampanii „16 dni...", tj. między 25 listopada a 10 grudnia 2017 r.

Uczestniczki szkolenia otrzymają materiały do prowadzenia samodzielnych działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Kampanii „16 dni..." (prezentacje, broszury, ulotki, gadżety). Zostaną im także udostępnione materiały audiowizualne (filmy edukacyjne, wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć).

Współpraca będzie się odbywała na zasadzie wolontariatu (z uczestniczkami szkolenia fundacja Autonomia podpisze stosowną umowę). Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie i przeprowadzą indywidualnie lub w grupach działania w ramach kampanii „16 Dni Akcji..." otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu i wolontariacie w ramach kampanii.

Koszty, noclegi, wyżywienie

Dzięki środkom własnym fundacji Autonomia i dotacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego osoby uczestniczące nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach.

Osobom spoza Krakowa zapewniamy noclegi (10/11 czerwca i 19/20 sierpnia), wszystkim uczestniczkom zapewniamy lunch w ciągu dnia w sobotę i w niedzielę. Jeśli środki finansowe, którymi będziemy dysponować na to pozwolą planujemy zwrot kosztów podróży na podstawie biletów PKP (2 klasa) lub PKS.

Zgłoszenia przesłane w oparciu o formularz przyjmujemy do 14 maja 2017 r.
Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.

Uwaga: Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, osoby realizujące projekt dokonają wyboru osób uczestniczących w oparciu o założenia związane z realizacją działań w ramach kampanii (kryteria geograficzne, i odnoszące się do grup kobiet i dziewcząt narażonych na dyskryminację i przemoc o charakterze intersekcjonalnym).

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 18 maja 2017 r.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia