WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
OŚWIADCZENIE FUNDACJI AUTONOMIA

PISMO Z DECYZJĄ O ROZWIĄZANIU UMOWY

OŚWIADCZENIE AUTONOMII (PDF)


Kraków, dnia 21 grudnia 2016 roku

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Fundacja Autonomia
Adres do korespondencji:
Ul. Krasickiego 18, I p
30-503 Kraków
Nr KRS: 0000286784

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA PRZEZ MRPIPS UMOWY NR 95_II/2016 Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 ZAWARTEJ POMIĘDZY MINISTREM RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ A FUNDACJĄ AUTONOMIA

Działając w imieniu fundacji Autonomia, w odpowiedzi na pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej „MRPiPS") zatytułowane „Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym" z dnia 9 grudnia 2016 roku doręczone fundacji Autonomia w dniu 14 grudnia 2016 roku („Pismo"),

oświadczamy, co następuje:

1) fundacja Autonomia zaprzecza jakoby dopuściła się jakichkolwiek naruszeń Umowy nr 95_II/2016 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich od nazwą „ZERo przemocy: Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" zawartej w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Warszawie między MRPiPS a fundacją Autonomia („Umowa"), a w szczególności takich naruszeń, które uzasadniałyby jej natychmiastowe rozwiązanie przez MRPPS;

2) Fundacja Autonomia odmawia dokonania zwrotu wskazanej przez MRPiPS kwoty 18 900 PLN z tytułu rzekomego wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, jak również odmawia zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji oraz zapłaty odsetek jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania dotacji.

UZASADNIENIE

MRPiPS uzasadnia rozwiązanie Umowy faktem, iż jego zdaniem fundacja Autonomia dopuściła się naruszeń, które zgodnie z §15 ustęp 1 Umowy stanowią podstawę jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. W szczególności, MRPiPS stwierdza, że w toku czynności wyjaśniających stwierdzono naruszenia dotyczące: (i) realizacji programów zapobiegania przemocy oraz (ii) sposobu przeprowadzenia warsztatów antyprzemocowych.

Zarzuty będące podstawą do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy są bezpodstawne i oparte na fałszywych przesłankach, a Pismo przytacza nieprawdziwe informacje. Po stronie fundacji Autonomia nie doszło do żadnych zdarzeń bądź zachowań, które uzasadniałyby rozwiązanie Umowy.

Poniżej fundacja Autonomia w skrótowy sposób odnosi się do przedstawionych zarzutów, jak również do formy (a co za tym idzie - legalności) przeprowadzonej przez MRPiPS kontroli.

W odniesieniu do „tworzenia programów zapobiegania przemocy"

W Piśmie znajduje się następujące fałszywe stwierdzenie: „Pierwotnie w ofercie zakładano tworzenie programów zapobiegania przemocy (programy zawierające perspektywę płci i antydyskryminacyjną) w placówkach edukacyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa Fundacji Autonomia Panią Agatę Teutsch zadanie to nie zostało zrealizowane w placówkach edukacyjnych."

W toku rozmowy w trakcie monitoringu, przeprowadzonego w dniu 8.12.2016, nie poprzedzonego żadnymi ustaleniami co do jego miejsca i czasu (zapowiedzianego telefonicznie na godzinę przed przybyciem pracowników MRPiPS), Agata Teutsch nie powiedziała, że zadanie to nie zostało zrealizowane.

W ofercie realizacji zadania publicznego, która stanowi załącznik do Umowy w pkt III.1. fundacja Autonomia deklarowała dążenie do podjęcia współpracy z administracją publiczną i placówkami edukacyjnymi w celu włączenia perspektywy płci i przemocy motywowanej uprzedzeniami do programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Deklarowała ona nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi na rzecz tworzenia i upowszechniania programów bezpieczeństwa zawierających perspektywę płci i antydyskryminacyjną. Zostało to zrealizowane w postaci współpracy m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym i Jagiellońskim w odniesieniu do tworzenia i wdrażania na poszczególnych uczelniach Standardu Antydyskryminacyjnego, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w uczelniach wyższych. Opracowany przez grupę ekspertek Standard antydyskryminacyjny dla uczelni został objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich („RPO"), wysłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („MNiSW"), a następnie przekazany Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego („RGNiSW"). Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaopiniowała Standard. W wydanej przez siebie opinii (pismo z dnia 9 września 2016 roku) RGNiSW rekomenduje uczelniom włączenie kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy do statutów uczelni. RGNiSW stwierdza, że przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy należy traktować jako działanie spójne z etosem akademickim i racjonalne. Przyznaje, że wszelkie przejawy dyskryminacji i przemocy powinny się spotykać ze zdecydowanym sprzeciwem struktur uczelnianych. Uznaje również wkład zespołu w wypracowywanie niezbędnych standardów w omawianym zakresie. Uważa zaproponowany projekt za wstępny i wymagający dalszych prac. Standard jest upowszechniany na spotkaniach (np. 29 listopada 2016 roku - Uczelnia wolna od dyskryminacji, 11 grudnia 2016 roku na spotkaniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej i in.) i w trakcie konferencji „Siła, odwaga, solidarność..." (16 kwietnia 2016 roku), a także w formie papierowej i elektronicznej wśród wszystkich zainteresowanych (Standard został umieszczony m.in. w publikacji wydanej w ramach projektu o którym mowa pt. „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji" oraz w najnowszym numerze pisma naukowego Studia de Cultura) , rozesłany do członkiń i członków Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i in.), a także w korespondencji celowej - np. w liście dr. Adama Bodnara - RPO do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższych (z dnia 27 września 2016 roku).

W Piśmie uzasadniającym rozwiązanie Umowy znajduje się fałszywe stwierdzenie, jakoby współpraca z MEN była jednym ze zobowiązań Strony wynikających z Umowy: „Z informacji uzyskanych z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej wynika, iż nie współpracuje ono z Fundacją, w szczególności nie uczestniczyło w pracach ww. grupy roboczej, jak również nie współpracowało z Fundacją przy realizacji programów MEN „Bezpieczna szkoła na lata 2014 - 2016" oraz „Bezpieczna Plus". Współpraca taka była jednym ze zobowiązań Strony wynikających z umowy."

W ramach projektu „ZERo - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" („Projekt"), zgodnie z pkt III.8.5 oferty stanowiącej załącznik do Umowy, planowane były działania pod nazwą „Rzecznictwo dotyczące włączenia perspektywy płci i różnorodności do programów antyprzemocowych". W ramach tego zadania fundacja Autonomia deklarowała działania opisane szczegółowo w Projekcie, które były faktycznie realizowane przez fundację Autonomia.

Rzecznictwo było i jest prowadzone jako działanie długofalowe, zainicjowane kilka lat temu, oparte na kilku filarach (promowanie i upowszechnianie włączania perspektywy płci i antydyskryminacyjnej do istniejących programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa, monitorowanie i gromadzenie informacji, opracowywanie rekomendacji i zaleceń, konsultacje ekspercko-doradcze, działania informacyjno - edukacyjne, aktywny udział w tworzeniu standardów antydyskryminacyjnych) samodzielnie jak również w oparciu o współpracę w ramach koalicji organizacji, opracowanie materiałów własnych, sygnowanie listów i petycji, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach, upowszechnianie informacji (publikacje, mailing).

W ofercie przedłożonej MRPiPS nie istnieje żaden zapis, z którego wynikałoby zobowiązanie fundacji Autonomia do współdziałania z MEN w obszarze realizacji programów „Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz „Bezpieczna Plus". Podkreślenia wymaga, że Fundacja nie ma żadnej możliwości wpływu na instytucję publiczną, w celu zobowiązania jej do współpracy. MEN, jako instytucja inicjująca rządowe programy bezpieczeństwa w szkołach, a także inne instytucje publiczne w tym MRPiPS, została rozpoznana przez Autonomię jako kluczowy aktor, wobec którego należy skoncentrować działania rzecznicze. Jednak już na etapie składania oferty, w części III.8. poświęconej analizie wystąpienia ryzyka w projekcie, Fundacja wskazała na „Ograniczony wpływ na twórców programu „Bezpieczna szkoła" (MEN) i twórców oraz realizatorów publicznych programów antyprzemocowych (władze wojewódzkie, nauczycielskie organizacje branżowe, organizacje pozarządowe)." Opisując sposób minimalizacji ryzyka, Fundacja stwierdziła, że podejmie „starania o włączenie w prace grupy rzeczniczej osób z MEN, ORE, ZNP i organizacji realizujących publiczne programy antyprzemocowe".

I tak, fundacja Autonomia dołożyła wielu starań, by w toku działań rzeczniczych nawiązać współpracę z MEN i innymi kluczowymi instytucjami. Nie doszło jednak do niej w wyniku braku działań i wręcz zaniechań ze strony wielu instytucji w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in. braku reakcji na wysyłane przez fundację Autonomia zaproszenia, nieobecności na inicjowanych przez fundację spotkaniach i konferencjach. Nieuzasadnione jest zatem jest stawianie Fundacji zarzutu, iż nie współpracowała z MEN w sytuacji, w której MEN od tej współpracy się uchylał.

Próby nawiązania kontaktu rzeczniczego i współpracy z MEN samodzielnie przez Autonomię, a także w ramach działania w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej mają kilkuletnią historię.

W odniesieniu do deklaracji z Oferty w zakresie gromadzenia informacji o działalności MEN informujemy, że odbywa się wielotorowo: fundacja analizuje informacje publikowane na stronach MEN w tym newsletter rozsyłany przez MEN, abonuje google alerts (na hasła: przemoc-młodzi, szkoła-dyskryminacja, szkoła-edukacja-dyskryminacja, szkoła-przemoc, szkoła-segregacja), newslettery organizacji eksperckich. fundacja Autonomia z śledziła postępy i wnioski z realizacji projektu monitoringowego i rzeczniczego Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. "Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!".

W zakresie wypracowywania rekomendacji, komentarzy, uwag i oświadczeń MEN w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji - mimo znajdywania się na liście partnerów społecznych MEN fundacja Autonomia nie otrzymała żadnego dokumentu do sformułowania uwag. Natomiast opracowane przez fundację Autonomii rekomendacje dotyczące włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej i perspektywy płci do programów przeciwdziałania przemocy w placówkach edukacyjnych opublikowane zostały w publikacji „Siła, odwaga, solidarność....". Upowszechniamy w niej dobre praktyki z zakresu włączania perspektywy płci i antydyskryminacyjnej do programów mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych: artykuł Agnieszki Kozakoszczak, artykuł Magdaleny Stoch oraz pełną treść Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni a także rekomendacje Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Wspomniane wyżej rekomendacje i informacje były upowszechniane także w trakcie zeszłorocznej i tegorocznej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy w ze względu na płeć, które hasło przewodnie brzmiało „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich".

Zgodnie z informacją zawartą w ofercie/wniosku o dotację, fundacja Autonomia brała i bierze udział we wszystkich działaniach wymienionych we wniosku koalicji - osoba zajmująca się rzecznictwem wzięła udział w dwóch (z dwóch realizowanych w czasie trwania projektu) spotkaniach Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej („KEA") oraz w dwóch spotkaniach rzeczniczych organizowanych przez Fundację im. Heinricha Boella. W październiku 2016 roku fundacja Autonomia dołączyła do grona organizacji koordynujących prace KEA.
Fundacja Autonomia sygnuje listy i stanowiska, upowszechnia je.

Dlatego fundacja Autonomia uważa, że środki finansowe z dotacji przeznaczone na wynagrodzenie specjalistki ds. rzecznictwa, wydatkowane do dnia dzisiejszego w kwocie 12.250,00 PLN czyli w wysokości 1750,00 miesięcznie łącznie z wszystkimi kosztami ubezpieczenia w ZUS i podatkami (a nie jak pisze MRPiPS 15 700,00 PLN) były uzasadnione, a praca została wykonana zgodnie z ofertą i z najwyższą starannością.

W odniesieniu do zarzutów dot. przeprowadzenia warsztatów antyprzemocowych.

W Piśmie znajduje się również następujący bezpodstawny zarzut: „Zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy, warsztaty antyprzemocowe miały być realizowane przez zespoły trzyosobowe: składające się z dwóch trenerek i superwizorki. Jak wynika z opisu działań (cz. III.8 oferty) superwizja miała stanowić kluczowy element warsztatów i wpływać na rozwój kompetencji trenerskich.

Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonych przez Ministerstwo ustaleń:
1) W dniach 30 września - 1 października 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu warsztaty były prowadzone jedynie przez zespół dwuosobowy
2) W dniach 12-13 listopada 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku warsztaty prowadzone były jedynie przez jedną osobę.
Na honoraria superwizorek przewidziano w kosztorysie stawkę kwotową w wysokości 100,00 za godzinę. Na każdy dwudniowy warsztat przewidziano 16 godzin szkoleniowych co daje łącznie kwotę 3200 zł. Powyższe uchybienia stanowią o niezgodnym z umową realizowaniu zadania publicznego przez Fundację."

Zgodnie z punktem III.8.1 oferty stanowiącej załącznik do Umowy, Autonomia planowała przeprowadzenie 15 antyprzemocowych warsztatów, kierowanych do kobiet i dziewcząt doświadczających przemocy lub nią zagrożonych. Warsztat trwa 16 godzin szkoleniowych, może wziąć w nim udział od 10 do 12 uczestniczek. Fundacja Autonomia deklarowała realizację warsztatów dla 150 kobiet i dziewcząt, w miejscowościach zamieszkania trenerek lub okolicach (m.in. Bielsko-Biała, Zabrze, Sosnowiec, Lublin, Wrocław, Poznań, Łódź, Białystok, Opole, Giżycko, Zgierz, Nowy Targ, Kraków, Kielce, Trójmiasto). Warsztaty miały być, zgodnie z ofertą, prowadzone przez dwuosobowe zespoły trenerek-absolwentek Akademii Treningu WenDo i superwizowane przez doświadczone edukatorki antyprzemocowe, rekomendowane przez fundację Autonomia. Fundacja Autonomia podkreślała w ofercie, że w kosztorysie warsztatów nie będzie uwzględniać kosztów wynagrodzenia trenerek, a jedynie koszty honorarium superwizorek.

W okresie realizacji projektu, do dnia dzisiejszego zostało zrealizowanych 15 warsztatów antyprzemocowych (zgodnie z ofertą) dla 162 kobiet i dziewcząt (czyli w zakresie wyższym niż zakładany w ofercie), doświadczających lub zagrożonych przemocą (w tym należących do grup doświadczających dyskryminacji krzyżowej - z niepełnosprawnościami, o niskim statusie materialnym i in.) także z niepełnosprawnością ruchu i słuchu (tłumaczenie na Polski Język Migowy sfinansowano ze środków pozaprojektowych przez fundację Autonomia). Udział we wszystkich warsztatach był nieodpłatny. Warsztaty zostały zrealizowane w: Gliwicach, Nowym Targu, Łodzi, Lesznie, Częstochowie, Sosnowcu, Białymstoku, Brzesku, Gdańsku, Szczecinie, Zakopanem, Krakowie, Lublinie, Bielsku - Białej.

Warsztaty prowadzone były w parach trenerka-absolwentka ATW i doświadczona trenerka-superwizorka. W ramach projektu pokryte zostały jedynie koszty dot. superwizji bezpośredniej koleżeńskiej realizowanej przez doświadczone superwizorki (16 godzin x 100 złotych = 1600,00 PLN w odniesieniu do superwizji jednego warsztatu, łącznie 15 x 1600,00 = 24 000.00 PLN), ich koszty podróży (wydano łącznie 1219,00 PLN), noclegów (wydano łącznie 689,00 PLN), materiałów szkoleniowych (wydano 253,00 PLN) i poczęstunku w trakcie przerw (507,00 PLN). Ogólne łącznie poniesione na dzień 19 grudnia 2016 roku koszty na realizację warsztatów antyprzemocowych finansowane z dotacji to: 26 668,00 PLN.

Fundacja posiada wszelką wymaganą dokumentację (listy obecności, ankiety ewaluacyjne, konspekty zajęć, zdjęcia) potwierdzającą rzetelne zrealizowanie przez Fundację Autonomia zobowiązania wynikającego z Umowy.

Decyzja o realizowaniu warsztatów antyprzemocowych w parach trenerka-absolwentka ATW i trenerka-superwizorka została podjęta w wyniku wyrażenia gotowości/dyspozycyjności do realizacji warsztatów w określonych terminach i na określonych warunkach przez 13 spośród 29 absolwentek ATW (sytuacja ograniczonej dyspozycyjności trenerek - absolwentek została przez fundację Autonomia przewidziana na etapie opracowywania oferty i uwzględniona w analizie wystąpienia ryzyka). Jednocześnie decyzja ta pozwalała zrealizować działania zgodnie z ofertą, celami i zakładanymi rezultatami. Nie miała wpływu na zmianę kosztorysu projektu, zmianę zakresu zaplanowanych działań, ani ich efektów. Nie wpływała także na zmianę lub obniżenie jakości tych warsztatów. Rozwój kompetencji trenerskich poprzez uczestnictwo w warsztatach superwizorki stanowił niepowtarzalną wartość dla trenerki - absolwentki dzięki możliwości realizacji superwizji koleżeńskiej bezpośredniej, a nie jedynie obserwacyjnej.
Głównym celem realizacji warsztatów antyprzemocowych było wzmocnienie i wyposażone w wiedzę i umiejętności ochrony przed przemocą ze względu na płeć kobiet i dziewcząt zagrożonych lub doświadczających przemocy i zachęcenie ich do włączenia się w lokalne inicjatywy w tym zakresie. Jak wynika z analizy ankiet ewaluacyjnych te cele zostały zrealizowane.

Nieprawdziwa jest informacja, zawarta w decyzji MRPiPS o rozwiązaniu umowy z dnia 9 grudnia 2016 roku, że warsztaty w Białymstoku były prowadzone przez jedną osobę. Warsztaty prowadzone były przez dwie osoby - trenerkę-absolwentkę oraz trenerkę-superwizorkę.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż środki finansowe z dotacji przeznaczone na realizację warsztatów antyprzemocowych, wydatkowane do dnia dzisiejszego były uzasadnione, a praca została wykonana zgodnie z ofertą i z najwyższą starannością.

Forma kontroli przeprowadzonej przez MRPiPS

Po monitoringu poprzedzającym decyzję MRPiPS, który został zapowiedziany ustnie na ok 60 minut przed rozpoczęciem monitoringu, i odbył się w dniu 8.12.2016, do dnia 18 grudnia 2016 roku fundacja Autonomia nie otrzymała notatki z jej przebiegu sporządzanej w formie karty z monitoringu opracowywanej przez pracowników MRPiPS. Notatka taka została nam przesłana dopiero w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Do dnia dzisiejszego fundacja Autonomia nie otrzymała informacji od Zleceniodawcy (MRPiPS) o wnioskach ani zaleceniach dotyczących ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości, mających na celu ich usunięcie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, o czym jest mowa w §10 ust. 4 umowy nr 95_II/2016.

Niezastosowanie opisanego w umowie trybu dot. kontroli uznajemy za uchylenie się od procedury.

Równocześnie zgodnie z zapisami §22 umowy między MRPiPS oraz fundacją Autonomia ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony miały rozstrzygać polubownie. Rozwiązanie przez MRPiPS umowy w trybie natychmiastowym, uznajemy za odstąpienie przez MRPiPS od zasad określonych w §22.

Uwagi podsumowujące

Projekt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" był i jest realizowany w ramach ustaleń z umowy dotacyjnej i zgodnie ze złożoną ofertą, także w obrębie innych działań, nie będących przedmiotem zarzutów MRPiPS i idących w ślad za nimi wyjaśnień fundacji Autonomia (np. wydanie podręcznika poświęconego przeciwdziałaniu przemocy, prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych spotkań, projekcji, dyskusji, czytelni, wypożyczalni filmów dokumentalnych, realizacja Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć i in.). Nie zachodzą żadne przesłanki, które mogłyby być powodem zerwania Umowy na podstawie jej §15 ust. 1.

Fundacja Autonomia przypomina, że Projekt został dofinansowany w toku procedury konkursowej. Został bardzo wysoko oceniony przez niezależnych dwóch ekspertów/ekspertki MRPiPS - otrzymał 202 punkty i znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej - zestawienia projektów złożonych do konkursu, ocenionych, przeznaczonych do dofinansowania lub z niego wyłączonych.

Projekt jest zaplanowany jako działanie dwuletnie - do 30.11.2017 roku. Dofinansowanie, które miało zostać przeznaczone na realizację projektu w 2017 roku zgodnie z Umową „może [ono] zostać przekazane po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji pierwszego roku projektu". Fundacja przedstawi sprawozdanie, o którym mowa, odnosząc się do realizacji wszystkich działań i rezultatów będących przedmiotem Oferty, zgodnie z zapisami Umowy - do 30 dni po 31.12.2016.

W związku z powyższymi, fundacja Autonomia, po konsultacjach z prawniczkami pracującymi pro bono w programie pomocy prawnej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, nie zgadza się z decyzją MRPiPS o rozwiązaniu umowy i żądaniem zwrotu części już wydatkowanej dotacji ani żądaniem zwrotu odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczanych począwszy od dnia przekazania dotacji (art. 169 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych oraz § 12 ust. 7 umowy).

Z poważaniem,
w imieniu zarządu fundacji Autonomia

Agata Teutsch (prezeska zarządu)

Magdalena Korona (członkini zarządu)

Do wiadomości:

1. Rzecznik Praw Obywatelskich
2. Rada Działalności Pożytku Publicznego przy MRPiPS
3. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
4. Media (w tym patronackie i matronackie)

 

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia