WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI
Minister Rodziny zrywa umowę na działania przeciwko przemocy wobec kobiet

Minister Rodziny zrywa umowę na działania przeciwko przemocy wobec kobiet

 

W dniu dzisiejszym (14.12.2016) otrzymały¶my pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – operatora programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). List został przygotowany w dniu 09.12.2016, jeden dzień po nagłej kontroli pracowników MRPiPS w biurze fundacji.  

Ministerstwo rozwi±zuje ze skutkiem natychmiastowym umowę o numerze 95_II/2016 na realizację zadania pn. „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć”, zawart± między MRPiPS a fundacj± Autonomia.

W ramach tego projektu realizowane były m.in. warsztaty antyprzemocowe dla kobiet i dziewcz±t oraz Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

W li¶cie Minister przedstawia uzasadnienie swojej decyzji. Okre¶la również kwotę dotacji, któr± fundacja Autonomia ma zwrócić.

W zwi±zku z powag± sytuacji nie będziemy teraz komentować decyzji Ministerstwa. Przed podjęciem dalszych działań skonsultujemy się z prawnikami i prawniczkami.

 

Zespół, Rada i Zarz±d fundacji Autonomia

Kraków, 14.12.2016

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia