Fundacja Autonomia jest niezależną, nie nastawioną na zysk, organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim edukacją i działalnością społeczną zmierzającą do:

-powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in. ,

-zmiany społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom; uprzedzeń, obyczajów i stereotypów, które skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć,

-wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy,

-eliminowania stereotypów i uprzedzeń

-wspierania emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych,

-upowszechnienia idei feminizmu, praw człowieka i równości płci, 

-rozwoju demokracji, świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami.

Fundacja powstała w sierpniu 2007 roku. Siedziba Fundacji mieści się w Krakowie, ale działamy na terenie całej Polski.


Jak działamy?


Realizujemy programy, projekty, szybkie akcje dotyczące edukacji na rzecz równości i przeciwko dyskryminacji („Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami"), przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną („Milczenie nie jest złotem" i in.), przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści i mowie nienawiści.


Prowadzimy i organizujemy warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, dyskusje, spotkania, projekcje filmowe (m.in. WATCH DOCS. Festiwal Filmowy Prawa Człowieka w Filmie). Tematyka działań edukacyjnych to: przeciwdziałanie przemocy (m.in. WenDo-samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt), przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawa człowieka i ich ochrona, demokracja na poziomie małych grup (metoda Betzavta), zasada równości płci w projektach społecznych, gender mainstreaming oraz różnorodność, udział kobiet w życiu publicznym i politycznym, historia ruchu LGBT i in. Prowadzimy także treningi przygotowujące trenerów/ki. Łącznie w prowadzonych przez nas szkoleniach i warsztatach wzięło udział bezpośrednio niemal 1000 osób (dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn).


Tworzymy www.bezuprzedzen.org - największy polski serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej.


Wydajemy materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy: ulotki, pocztówki, plakaty, książki („Homofobia - narzędzie seksizmu"), podręczniki szkoleniowe, filmy edukacyjne (m.in. „Niebieskoocy",  „Delikatnie nas zabijają III. Obrazy kobiet w reklamach", „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości")


Angażujemy się w marsze, manifestacje, akcje i kampanie społeczne m.in ogólnoświatową kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" i in.


Wspieramy inne inicjatywy obywatelskie m.in. grupę nieformalną Ulica Siostrzana.


Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi polskimi i zagranicznymi, placówkami edukacyjnymi (uczelnie, szkoły) oraz instytucjami administracji lokalnej i centralnej. Współpracujemy z mediami.Fundacja Autonomia jest członkinią i bierze udział w pracach Koalicji na rzecz Równych Szans. Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji.

 

Jesteśmy członkiniami

Koalicji na rzecz Równych Szans. Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji.

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.
Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorują postępy prac nad ustawą równościową jednocześnie przedstawiając konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.
Koordynatorem Koalicji jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Koalicji  na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej - zainicjowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Koalicja jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, działających w obszarze i na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej.

Misją Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. 

WAVE - Women Against Violence Europe
Od 2017 roku Autonomia jest członkinią WAVE - Women Against Violence Europe - największej tego rodzaju sieci w Europie zrzeszającej ponad 100 organizacji i grup z 46 krajów.
Sieć WAVE ma na celu promowanie i wzmacnianie praw człowieka kobiet i dzieci oraz a w szczególności zapobieganie przemocy wobec kobiet i dzieci. Celem WAVE jest osiągnięcie równości płci poprzez wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet. WAVE jest jedyną europejską siecią koncentrującą się wyłącznie na eliminacji przemocy wobec kobiet i dzieci. WAVE przestrzega celów Organizacji Narodów Zjednoczonych, podkreślając wagę prac nad wyeliminowaniem wszelkich form przemocy wobec kobiet i dzieci w życiu publicznym i prywatnym zgodnie z Deklaracją Wiedeńską, Deklaracją w sprawie Przemocy wobec Kobiet, Pekińską Platformą Działania i wszystkimi innymi powiązanymi dokumentami.Organizacje członkowskie WAVE służą jako źródło informacji o przemocy wobec kobiet i dzieci w swoich krajach, ułatwiając wymianę pomysłów i rozpowszechnianie informacji w całej Europie. Wiele z organizacji i ich przedstawicielek uczestniczy w działaniach i projektach WAVE, w tym w dorocznej konferencji WAVE, służąc jako eksperckie źródła podstawowych informacji dla swoich krajów w dziedzinie przemocy wobec kobiet.

Sieć WAVE ma na celu wzmocnienie pozycji organizacji kobiecych, które również walczą o prawa kobiet, a zwłaszcza organizacji bezpośrednio świadczących usługi dla kobiet, które przeżyły przemoc. To fundamentalne podejście WAVE opiera się na tym, że usługi dla kobiet, które przeżyły przemoc, koncentrujące się na upodmiotowieniu kobiet i stosowaniu podejścia uwzględniającego perspektywę płci, są najskuteczniejsze w wychodzeniu z sytuacji przemocy. Z tego powodu WAVE podejmuje działania rzecznicze skierowane do poszczególnych rządów, a także odpowiednich komórek Rady Europy oraz Unii Europejskiej, by wzmocnić koncentrację na zrównoważonym rozwoju usług związanych z przeciwdziałaniem przemocy i ochroą ofiar, co ma zapewnić kobietom, które przeżyły przemoc, oraz ich dzieciom dostęp do odpowiednich, adekwatnych i skutecznych usług.