2017 rok w Autonomii

Z niesłabnącym zaangażowaniem domagałyśmy się z jednej strony uznania wagi problemu przemocy i dyskryminacji oraz podjęcia systemowych działań prewencyjnych, z drugiej strony bezpośrednio wzmacniałyśmy zarówno kobiety i dziewczynki, jak i cale społeczności, by były zdolne do zapobiegania i reagowania na przemoc i dyskryminację ze względu na płeć. Dzięki temu kobiety i dziewczynki, a także chłopcy i mężczyźni, są bezpieczniejsze/i. Takich kobiet, mężczyzn, dziewczynek i chłopców nie da się instrumentalnie wykorzystywać m.in. w ksenofobicznych manipulacjach.

Dla nas opór przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewczynek, to nie "sprawa kobiet", ale sprawa, która dotyczy polityki wewnętrznej i zagranicznej, to sprawa wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej, sprawa edukacji i gospodarki.

Znów byłyśmy w szkołach, na uczelniach, w domach kultury, na ulicach, w internecie. W dużych miastach i małych wioskach. Dbałyśmy o dostępność naszych działań.

Żeby zwiększyć zasięg zdobyłyśmy patronaty i matronaty honorowe i medialne. Wspierali nas m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego i.m. KEN w Krakowie i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz media: portal ngo.pl, pismo feministyczne Zadra, Wysokie Obcasy, Codziennik Feministyczny, Niebieska Linia, TOK FM, Głos Nauczycielski.

Najkrócej:

300 dziewczynek i kobiet nauczyło się jak reagować na przemoc i mówić „NIE", odzyskało wiarę w siebie, zdobyło odwagę i zdolność decydowania, uwolniło głos i krzyk, poczuło siłę rąk i nóg, potrafiło roztrzaskać sosnową grubą deskę. Chcą żeby ich przyjaciółki lub córki/matki mogły nauczyć się tego co one.
800 osób wszystkich płci dowiedziało się jak można działać na rzecz praw człowieka i demokracji- wzięło udział w 11 spotkaniach i 27 projekcjach na Festiwalu WATCHDOCS.
129 TYSIĘCY!!! osób dowiedziało się czym jest KONSENT, czyli entuzjastyczna zgoda w kontaktach seksualnych
rozgłos wokół Międzynarodowego Dnia Dziewczynki - po 3 latach naszych działań mówiły i obchodziły to święto media, organizacje a nawet urzędy miejskie.
w 11 miejscowościach, 396 osób: uczennic i uczniów, ludzi znających się z pracy, sąsiadek i sąsiedów aktywnie wzięło udział w działaniach dotyczących wolności od przemocy dzięki 13 lokalnym liderkom - współpracującym z Autonomią.
o 96 inicjatywach w ramach „Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" informowało kalendarium,
na 3 uniwersytetach: Jagiellońskim, Pedagogicznym i Warszawskim wspierałyśmy działania na rzecz bezpieczeństwa w edukacji, a dla Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyłyśmy program edukacji antydyskryminacyjnej.

Wszystko to było możliwe dzięki wytężonej - w ogromnym zakresie wolontariackiej - pracy kilkunastu kobiet z całej Polski, wsparciu finansowemu Fundacji Batorego, środkom z Budżetu Obywatelskiego Krakowa oraz dzięki darowiznom wspaniałych 50 (za)Siłaczek i (za)Siłaczy, którzy wpłacili na realizację działań 5 tysięcy! Fundacja Dobra Wola z Krakowa, cały rok udostępniała nam swoje biuro.

Wśród osób zaangażowanych w realizację działań były:
 Ola, Ola, Justyna, Justyna, Marzena, Dorota, Patrycja, Ida, Kasia, Magda, Daria, Kasja, Aga, Aga, Klaudia, Karolina, Natalia, Weronika, Agata, Dagmara, Paulina, Jolanta, Emilia, Iwona, Joanna, Anna, Małgorzata, Katarzyna, Agnieszka, Ewelina, Joanna, Barbara Bogusia, Ewa, Barbara, Ewa , Alina, Destina, Małgorzata, Marta, Anna, Ewelina, Katarzyna i in.

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy także Wam wszystkim - które i którzy uczestniczycie w naszych działaniach bezpośrednio i wirtualnie!

Pozdrawiamy
fundacja Autonomia


A oto szczegóły:


I. Empowerment i mobilizacja obywatelek/Ii przeciw dyskryminacji i przemocy:

 

II. Standaryzacja i upowszechnianie upełnomocnienia/empowermentu i edukacji emancypacyjnej jako jednej z kluczowych metod przeciw przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacji:

 

III. Rozwijanie kompetencji i zaangażowania osób, organizacji i instytucji w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej oraz włączania perspektywy płci i antydyskryminacyjnej do programów i polityk antyprzemocowych, w tym działalność mobilnego punktu edukacyjno - eksperckiego dla edukatorów/ek, pracownic/ków socjalnych, pedagogów/żek i terapeutów/ek, aktywistów/ek, studentów/ek, mediów:

 

Poszerzałyśmy dostępność oferty dla osób z niepełnosprawnościami - starałyśmy się o organizowanie działań w przestrzeniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i oferowałyśmy tłumaczone na PJM.

Nasze działania były dostępne bez względu na stopień zamożności - udział we wszystkich powyższych warsztatach, projekcjach i szkoleniach był nieodpłatny.

Rozszerzałyśmy współpracę z instytucjami publicznymi, mediami i organizacjami:

 


Realizujemy wspólne inicjatywy m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo, WBP, kinem Paradox, Biblioteką Gminną w Poroninie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i Uniwersytetem Warszawskim i In.

 


Dbałyśmy o komunikację:

 


Sprawa rozwiązania umowy i cofnięcia dotacji przez MRPiPS: Autonomia z pomocą prawniczek wniosła o ponowne rozpatrzenie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wobec Autonomii, w dniu 05-11-2017 otrzymałyśmy decyzję o przeniesieniu sprawy z MRPiPS do P. Glinskiego jako Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego przy KPRM. Teraz czekamy na kolejne decyzje w naszej sprawie.


Rozwijamy się: w Autonomii stałe zatrudnienie mają dwie osoby, w wymiarze ok ½ etatu. Pozostałe osoby współpracują przy realizacji konkretnych, ograniczonych czasowo zadań. W 2017 roku zaangażowałyśmy w bezpośrednią pracę, także wolontaryjną, łącznie ok. 30 osób. Jednocześnie dałyśmy zatrudnienie około 20 osobom. Członkinie zespołu regularnie podnoszą swoje kwalifikacje: brałyśmy udział w szkoleniach z fundraisingu i komunikacji. Pracowałyśmy nad strategią komunikacyjną, fundraisingową i ogólną.