ZASADY UCZESTNICTWA W WENDO

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszych zasad

Uczestnictwo w warsztacie WenDo

1. W warsztatach WenDo mogą uczestniczyć kobiety i dziewczęta oraz inne osoby socjalizowane do roli kobiety, z doświadczeniem życia jako kobiety w wieku od 7 lat wzwyż. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów/ek. Zajęcia dla dziewcząt odbywają się w konkretnych grupach wiekowych (7-9, 10-11, 12-13, 14-15, powyżej 16) - możliwe są niewielkie modyfikacje w odniesieniu do konkretnej grupy i po uzgodnieniu tego z prowadzącą/ymi.
2. Sytuacje, w których w jednym warsztacie zamierzają wziąć udział osoby pozostające w istotnych i hierarchicznych relacjach (matki i córki, pary, pracownice i przełożone, nauczycielki i uczennice), powinny być zgłaszane i konsultowane z prowadzącą.
3. Pełny podstawowy warsztat WenDo trwa 12 godzin zegarowych (16 lekcyjnych) i podzielony jest na różne, minimum 2 godzinne, sesje warsztatowe..
4. Warsztat stanowi całość od pierwszej do ostatniej godziny, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach. W trosce o najwyższą jakość warsztatów prosimy o przybycie na minimum 5 minut przed planowanym początkiem zajęć. Nie ma możliwości dołączenia do zajęć po upływie dwóch pierwszych godzin warsztatu.
5. Warsztat odbywa się w małych grupach: od 6 do maksymalnie 16 osób (w przypadku grup o szczególnych potrzebach maksymalna liczba osób w grupie może być mniejsza).
6. Osoby uczestniczące w warsztacie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
7. Problemy zdrowotne i fakt bycia w ciąży trzeba zgłosić przed warsztatem. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie, należy o tym poinformować osobę prowadzącą.
8. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem jakichkolwiek substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, silne leki).
9. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub chorują na depresję, powinny poinformować o tym prowadzącą, a swoją decyzję o udziale w warsztacie WenDo skonsultować z lekarką/zem prowadzącą/ym lub psychoterapeut/k/ą. Konsultację zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak warsztaty mogą wpłynąć na ich stan.
10. W czasie warsztatów, osoby uczestniczące mają prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach.
11. Autonomia zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba osób uczestniczących nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji. W przypadku warsztatów, za udział w których uczestniczki płacą same, uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru warsztatu w innym terminie.
12. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
13. W przypadku spóźnienia Autonomia nie zwraca opłaty za warsztat.
14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie nieodpłatnym, z przyczyn leżących po stronie uczestniczki, innych niż przypadki losowe, późniejszej niż na 48 godzin przed warsztatem uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu Autonomii kosztów już poniesionych, związanych z jej udziałem.
15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
16. Osoby biorące udział w warsztatach wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas warsztatu, w celach dokumentacji i/lub promocji pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu zgody uczestniczek i prowadzących.
17. Osoby biorące udział w warsztatach zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez fundację Autonomia, z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. na potrzeby realizacji konkretnego warsztatu. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Każda osoba ma prawo zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.
18. Autonomia oraz poszczególne osoby prowadzące warsztaty na zlecenie Autonomii nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych zasad.

Rezerwacje i płatności (w przypadku warsztatów, w których koszt udziału pokrywany jest przez uczestniczki)

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest rezerwacja miejsca w trybie opisanym w ogłoszeniu oraz, w przypadku warsztatów, w których uczestniczki same pokrywają koszt udziału - dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych odpłatnych warsztatów.
2. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie Autonomii najpóźniej po 3 dniach od daty rezerwacji miejsca. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
4. Po odnotowaniu wpłaty osoba uczestnicząca otrzymuje email z potwierdzeniem. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są posiadać na zajęciach dowód wpłaty.