Akademia Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Akademia Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć jest autorskim przedsięwzięciem fundacji Autonomia.

Akademia Treningu WenDo to kompleksowy program kursu trenerskiego skierowany do osób z doświadczeniem życia jako kobiety oraz socjalizacji do roli kobiety, w tym z grup narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową (ze względu na płeć i inne współwystępujące przesłanki takie jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.), pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, instytucjami pomocy społecznej i itp., które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy i/lub dyskryminacji (w szczególności wobec kobiet/ze względu na płeć).

Cel
:
Celem Akademii jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć - głównie wobec kobiet i dziewczynek (w tym należących do mniejszości) metodą WenDo, bazującą na modelu upełnomocnienia (empowerment).

Program:

Pełen kurs Akademii to 11 szkoleniowych sesji wyjazdowych (4-6 dniowych, łącznie 370 godzin szkoleniowych) w formie warsztatów oraz wykładów, projekcji, warsztatów zaliczeniowych/dyplomowych, praktycznego wykorzystywania nabywanych kompetencji np. w ramach działań związanych z Kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Pleć - 2015 i in. Sesje odbywają się będą w trybie zjazdowym.

Zakres tematyczny Akademii (obszary):

Stały element zjazdów szkoleniowych stanowią zajęcia z samoobrony fizycznej i asertywności, pracy z ciałem i głosem, budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń/wiedzy/umiejętności.

I edycja Akademii Treningu WenDo jest realizowana od marca 2015 do kwietnia 2016.

Ekspertki/ci i Trenerki/ry:


Koordynatorką merytoryczą Akademii jest Agata Teutsch. Trenerki/Superwizorki Akademii i równocześnie Autorki standardu szkolenia trenerskiego to certyfikowane absolwentki pierwszego kursu dla trenerek WenDo, ukończyły zaawansowane szkoły trenerskie (STOP, TROP, TEA), posiadają certyfikaty jakości szkoleń, są zrzeszone w organizacjach branżowych m.in. Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych, Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej, Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Agata Teutsch (fundacja Autonomia)
- edukatorka równościowa, antydyskryminacyjna i antyprzemocowa, ekspertka, doradczyni i autorka opracowań w zakresie praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, działań na rzecz równości i różnorodności. Posiada certyfikat I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz certyfikat WenDo. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia organizacji, instytucji i programów szanujących różnorodność i równość, przeciwdziałania przemocy i przestępstwom z nienawiści motywowanym uprzedzeniami. Członkini polskich i międzynarodowych zespołów trenerskich specjalizujących się w ww. tematyce. Tworzy i bierze udział w realizacji projektów edukacyjnych, także treningów dla trenerów/ek m.in. „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej" (autorski projekt), „Trening antydyskryminacyjny i genderowy", „Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego", „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu", „Gender mainstreaming - rola szkół i przedszkoli" i in. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UW i Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członkini TEA, STOP, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej oraz grupy nieformalnej Ulica Siostrzana. Założycielka i członkini zarządu fundacji Autonomia.

Ewa Rutkowska
- absolwentka filozofii na UW i SNS PAN. Certyfikowana Trenerka WenDo, absolwentka szkoły trenerskiej TROP i szkoły zaawansowanej TROP. Nauczycielka filozofii i etyki (mianowanie) w Zespole Szkół Bednarska. Trenerka antydyskryminacyjna i równościowa. Ekspertka genderowa i równościowa w projektach. Uczestniczka letnich seminariów języka jidysz (Shalom) i Letniej Szkoły Żydowskiego Instytutu Historycznego dla nauczycieli. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu antydyskryminacji, m.in „Równa Szkoła - poradnik dla nauczycielek i nauczycieli", „Kogo chronimy przed przemocą", „Ślepa na płeć - edukacja równościowa po polsku", „Równościowe Przedszkole", „Bądź bezpieczna w sieci. Poradnik dla nauczycieli i nauczycielek". Członkini TEA, współpracuje z NGOsami.

Katarzyna Starowicz
- absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychoterapeutka pracująca w oparciu o paradygmat psychodynamiczny z doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Współautorka książki „Śmiało przez życie - asertywność dla kobiet". Posiada certyfikat trenerki WenDo, psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikat socjoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz rekomendację trenerską warsztatu umiejęności psychospołecznych (I stopień) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pozostałą część kadry I edycji ATW stanowią wybitne/i Ekspertki/ci m.in. z organizacji partnerskich:

Katarzyna Żeglicka
(Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo) - specjalistka ds. dyskryminacji ze względu na płeć i niepełnosprawność.

Alina Kula, Anna Chęć
(Fundacja Pozytywnych Zmian) - specjalistki ds. monitoringu dot. przemocy w rodzinie na terenie woj. śląskiego i tworzeniu lokalnych sieci współpracy przeciwko przemocy.

Marcin Dziurok
(Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) - streetworker, pracujący z mężczyznami przeciwko przemocy wobec kobiet.

Beata Zaduminska (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) - specjalistka ds. przemocy seksualnej wobec kobiet (współtworzyła pierwsze w Polsce standardy dla służb interwencyjnych). Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię psychodynamiczną indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym z osobami doświadczającymi traum, w tym zaburzeń na tle przemocy seksualnej, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń więzi.

Anna Lipowska-Teutsch
(Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) - specjalistka ds. przemocy w rodzinie oraz wobec kobiet z mniejszości narodowych i etnicznych oraz uchodźczyń. Certyfikowana interwentka kryzysowa i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Superwizja zespołu trenerskiego Akademii:
Agnieszka Zarzycka
- jest rekomendowaną superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerką warsztatu umiejętności psychospołecznych (I stopień) i treningu interpersonalnego (II stopień) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy trenerskiej z różnymi środowiskami: oświatowymi, akademickimi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami.