WenDo
Wesprzyj fundacjęREALIZOWANE PROJEKTY
Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć

„Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” to projekt realizowany przez Autonomię, którego celem ogólnym jest zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Rezultatem projektu będzie wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć.

 

Projekt ma charakter kompleksowy, obejmujący swoim oddziaływaniem różne grupy docelowe, m.in.: kadrę placówek pomocowych, zajmujących się oddziaływaniem terapeutycznym, socjoterapeutycznym i edukacyjnym, a także dziewczęta i młode kobiety narażone na przemoc ze względu na płeć. Oddziaływaniem projektu zostanie objęte także ich otoczenie, społeczność, decydenci/tki.

 

W projekcie zaplanowane jest wykorzystanie różnorodnych form oddziaływania - kurs trenerski, antyprzemocowe warsztaty terapeutyczno-edukacyjne, publikacje i spotkania eksperckie, prowadzenie punktu konsultacyjno - doradczego specjalizującego sie w przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć, kampania edukacyjno – informacyjna, media internetowe.

 

Działanie I

 

Organizacja szkoły trenerskiej dla kadry placówek pomocowych i edukacyjnych prowadzona metodą WenDo – przeciwdziała przemocy ze względu na płeć

 

W ramach tego działania zostanie zaadaptowany do polskiej specyfiki model programu trenerskiego WenDo (metoda przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy o znaczeniu terapeutycznym dla osób, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć) wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych.

 

Do udziału w programie szkoleniowym zostały zrekrutowane osoby związane z placówkami terapeutycznymi, socjoterapeutycznymi, pomocowymi i edukacyjnymi), które zostaną przeszkolone i przygotowane do prowadzenia zajęć antyprzemocowych (upełnomocniających i aktywizujących (empowerment)) i terapeutycznych dla dziewcząt i młodych kobiet narażonych lub doświadczających przemocy ze względu na płeć.

 

Osoby uczestniczące pochodzą z różnych grup – w tym grup najbardziej wrażliwych/ narażonych na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć (kobiety z mniejszości etnicznych i narodowych, migrantki, kobiety niepełnosprawne, pochodzące z małych ośrodków miejskich i wsi, kobiety które w związku z pełnieniem roli matki wypadły z rynku pracy) lub pracujące w takich środowiskach (np. znające język migowy). Pozwoli to na lepsze uwzględnienie perspektywy i potrzeb kobiet narażonych na marginalizację i wykluczenie w działaniach zmierzających do budowania adekwatnych strategii przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

 

Działanie II

 

Kampania antyprzemocowa o charakterze informacyjno – edukacyjnym skierowana do kadry placówek pomocowych i edukacyjnych oraz do dziewcząt i kobiet narażonych lub doświadczających przemocy ze względu na płeć

 

W 2015 roku zostaną przeprowadzone działania w ramach międzynarodowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Jest to kampania realizowana w tej chwili w ok. 160 krajach na całym świecie przez ponad 2000 podmiotów – organizacji pozarządowych, inicjatyw nieformalnych, instytucji i organizacji międzynarodowych i krajowych. Planujemy zaangażowanie uczestniczek kursu trenerskiego w lokalne działania z zakresu przeciwstawiania się przemocy ze względu na płeć.

 

Działanie III

 

Realizacja antyprzemocowych warsztatów terapeutycznych dla dziewcząt i kobiet prowadzone metodą WenDo

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane warsztaty dla różnych grup dziewcząt i kobiet. Będą one miały charakter terapeutyczny i wzmacniający dla osób, które się spotkały z przemocą ze względu na płeć.

Dziewczęta i kobiety uczestniczące w warsztatach będą pochodziły z różnych regionów Polski – warsztaty „dyplomowe” będą mogły być zrealizowane w miejscach zamieszkania absolwentek programu szkoleniowego. Praca absolwentek kursu trenerskiego będzie superwizowana przez certyfikowane polskie trenerki metody WenDo.

 

Działanie IV

 

Organizacja serii spotkań z ekspertkami i ekspertami antyprzemocowymi skierowanych do kadry instytucji pomocowych i edukacyjnych

 

Spotkania  służą zdobywaniu/pogłębianiu wiedzy na temat przemocy ze względu na płeć, wsparciu dla ofiar, działaniom resocjalizacyjnym ze sprawcami, działaniom prewencyjnym, prezentacji dobrych praktyk polskich i zagranicznych, projekcjom filmów tematycznych, wymianie doświadczeń, wsparciu w postaci superwizji koleżeńskiej.

 

Działanie V

 

Stworzenie publikacji „Przemoc ze względu na płeć – jak jej przeciwdziałać, podręcznik dla kadry instytucji pomocowych i edukacyjnych” (tytuł roboczy)

 

Opracowanie, wydanie i upowszechnienie publikacji skierowanej do kadry instytucji pomocowych i edukacyjnych poświęcony problematyce przemocy ze względu na płeć - jej źródeł, sposobów przeciwdziałania, zawierająca scenariusze działań skierowanych do osób pokrzywdzonych jak i sprawców, polecaną literaturę i filmografię – możliwe do wykorzystania w działaniach terapeutycznych i edukacyjnych, kontakty do organizacji i instytucji posiadających ekspertyzę w obszarze przeciwdziałania przemocy na płeć. Publikacja będzie dostępna nieodpłatnie zarówno w formie papierowej, jak również  w formie elektronicznej.

 

Działanie VI

 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Krakowie

 

Działanie zakłada prowadzenie przez cały okres trwania projektu Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Krakowie. Punkt będzie funkcjonował regularnie, w określone dni tygodnia, w lokalu Wnioskodawcy w centrum Krakowa. W punkcie będzie pełniła dyżur Konsultantka ds. Przeciwdziałania Przemocy, z którą będzie można umówić się na bezpośrednie spotkanie, porozmawiać telefonicznie lub mailowo. Oprócz uzyskania porady lub pomocy w Punkcie prowadzona będzie również wypożyczalnia filmów edukacyjnych, czytelnia materiałów i publikacji poświęconych problematyce przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. W ramach działania planowane jest również stworzenie i prowadzenie antyprzemocowego serwisu internetowego oraz regularny biuletyn antyprzemocowy. Wszystkie poddziałania w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego będzie realizowała Konsultantka ds. Przeciwdziałania Przemocy wraz z wolontariuszkami i wolontariuszami.

 

Działanie VII

 

Prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu

 

Działanie będzie obejmowało 2 elementy. Pierwszym będzie monitoring działań projektowych prowadzony na bieżąco, przez cały okres trwania projektu. Monitoring będzie służyć m.in. możliwości szybkiego i uzgodnionego między poszczególnymi osobami realizującymi projekt reagowania na potrzeby lub trudności związane z realizowanymi działaniami.

Drugim elementem będzie ewaluacja prowadzona przez eksperta/kę zewnętrznego. 

 

 

Projekt nr 171/NMF/XII/N „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć”, realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

 

Projekty 171/NMF/XII/N oraz E3/0851 są spójne pod względem rozpoznanej problematyki, wyznaczonych celów, planowanych działań i ich rezultatów. Działania w obu projektach częściowo się pokrywają, pozostałe są wobec siebie komplementarne.

ENGLISH

Stop the violence - a comprehensive system of support and therapeutic effects for people experiencing gender based violence

"Stop the violence - a comprehensive system of support and therapeutic effects for people experiencing gender based violence" is a project implemented by the Autonomy Foundation, whose overall aim is to reduce gender based violence. The result of the project will support entities implementing therapeutic programs for people affected by GBV.

The project is comprehensive, with the impact to different target groups, e.g..: staff of therapeutic, socio-therapeutic and educational institutions, as well as girls and young women exposed to violence based on gender. The impact of the project will be covered by their environment, community, decision-makers.

We plan to use various forms of interaction - course for trainers, antiviolence and therapeutic and educational workshops, publications and meetings of experts, consultative - advisory point on the prevention of violence based on gender, educational campaign - information, Internet media.


Activity/Module I

Organization of training for trainers course for assistance and educational staff - Wen-Do method- violence based on gender prevention.

This activity will be adapted to the specifics of Polish model WenDo training course program (method of preventing discrimination and violence for people who have experienced violence because of gender) with the development of training materials.

To participate in the training program were recruited women associated with therapeutic, sociotherapeutic, aid and education institutions, which will be trained and prepared to conduct empowerment and antiviolence classes for girls and young women at risk or experiencing violence due to gender.

They come from different groups - including groups most sensitive / vulnerable to discrimination and violence based on gender (women from ethnic and national minorities, migrants, women with disabilities, from small urban centers and rural areas, women who in connection with their role mother dropped out of the labor market) or working in such environments (eg. who know sign language). This will allow better integration of the perspective and needs of women at risk of marginalization and exclusion in their efforts to build up adequate strategies to combat violence based on gender.

Activity II
The antiviolence informational - educational campaign addressed to the staff of institutions and ngo's

In 2015, activities will be carried out within the framework of the international campaign "16 Days of Activism Against Gender Based Violence". This is a campaign carried out at the moment approx. 160 countries worldwide by more than 2,000 organizations - NGOs, informal initiatives, institutions and international and national organizations. We plan the involvement of the participants of the course trainers in local activities in the field of countering violence based on gender.

Activity III

Antiviolence and therapeutic workshops for girls and women Implementation led by Wen-Do trainers

We will organize workshops for different groups of girls and women. They will have a therapeutic in nature for people who met with violence based on gender.
Girls and women participating in the workshops will come from different regions of the country - "diploma" workshop will be realized in places of residence of participants of the training program. They work will be supervised by certified Polish WenDo trainers.

Activity IV

The organization of a series of meetings with antiviolence experts addressed to aid, care and educational institutions.
Meetings are acquiring / deepening of knowledge on violence based on gender, support for victims, correctional activities with the perpetrators, preventive action, the presentation of good practices, Polish and foreign film screenings, exchange of experience, support in the form of peer supervision.

Activity V

Creating a publication "Gender based violence - a manual for assistance and educational institution's staff " (working title)

Development, publication and dissemination of publications addressed to the staff of institutions of assistance and education dedicated to the issues of GBV - its sources, ways of preventing, containing a number of measures aimed at victims and perpetrators, recommended literature and filmography - usable for therapeutic treatment and educational purpose, contacts for organizations and institutions with expertise in the area of violence prevention. The publication will be available free of charge both in paper form and in electronic form.

Activity VI

Consulting, Advisory and information Point in Krakow

Point will operate regularly, on certain days of the week, in the premises of the Applicant in the city center, we will be able to arrange a direct meeting to talk by phone or email. In addition to advice or assistance we will also hire educational films, reading materials and publications on the prevention of GBV. As part of the activities we will distribute regular antiviolence newsletter.

Activity VII

Monitoring and evaluation of the project

This will include two elements. The first will be the monitoring of project activities conducted on a regular basis throughout the duration of the project. Monitoring will serve, among others, rapid and coordinated between individuals realizing a project responding to the needs or difficulties related to the activities carried out.

The second element of the evaluation will be conducted by an outside expert.

Project No. 171 / NMF / XII / N "Stop the violence - a comprehensive system of support and interaction therapy for people experiencing gender based violence ", implemented under the Small Grants Fund for the Programme PL14 "Prevention of domestic violence and gender based violence' co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

Projects 171 / NMF / XII / N and E3 / 0851 are consistent in terms of known issues, set objectives, planned activities and results. The activities in both projects overlap, others are complementary to each other.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia