WenDo
Wesprzyj fundacjęREALIZOWANE PROJEKTY
Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy

„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" to projekt fundacji Autonomia realizowany wraz z organizacjami partnerskimi - Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej.


Projekt dotyczy przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.

W ramach projektu podejmowane są działania, których efektem z jednej strony jest tworzenie narzędzi umożliwiających upełnomocnienie kobiet narażonych na dyskryminację krzyżową/intersekcjonalną, z drugiej wdrożenie zmian w strukturach i programach przeciw przemocy, tak by uwzględniały perspektywę płci i różnorodności.

 

Realizacja projektu zakłada działania w dwóch głównych obszarach. 

 

 

Obszar I. Wzmocnienie ok. 20 ngo przeciwdziałających przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.Akademia Treningu WenDo (ATW) - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 

 

Akademia to kompleksowy program kursu trenerskiego dla 30 osób (lista osób) - w tym z grup narażonych na dyskryminację krzyżową oraz pracujących lub współpracujących z ngo. Celem jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć - głównie wobec kobiet i dziewczynek metodą WenDo, bazującą na modelu upełnomocnienia (empowerment).

 

Zajęcia w Akademii już trwają.

 

Zespół trenerski to trzy certyfikowane trenerki z 10-letnim doświadczeniem - opiekunki Akademii: Ewa Rutkowska, Katarzyna Starzyna i Agata Teutsch oraz inni/e eksperci_tki.

Więcej o ATW znajdziesz tutaj.

 

Podręcznik dotyczący pracy antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej opartej na koncepcji upełnomocnienia (empowerment)


Publikacja powstanie w oparciu o teksty autorskie i tłumaczenia. Zostanie wydana w wersji papierowej, w formie ebooka,  a także w wersji elektronicznej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Więcej o upełnomocnieniu (empowerment) znajdziesz tutaj

 

Mobilny Punkt Edukacyjno - Ekspercki 


Inicjatywa z myślą o organizacjach, instytucjach i osobach pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki. Możliwość zamówienia - we współpracy z organizacjami spoza Krakowa - spotkania, prelekcji, w tym on-line, projekcji. Dostępne także poradnictwo telefoniczne i mailowe, wypożyczanie filmów edukacyjnych.

 

Serwis www, profil FB, baza wiedzy, newsletter dot. dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć


W oparciu o już istniejące (www.bezuprzedzen.org, profil FB, bazę abonencką newslettera strony bezuprzedzen.org), ale także nowe narzędzia i kontakty, upowszechniane będą materiały, opracowania, tłumaczenia i dobre praktyki dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. W szczególności włączanie perspektywy płci do programów przeciw przemocy. Działanie będzie realizowane przez cały czas trwania projektu i po jego zakończeniu.

 

 

Obszar II. Rzecznictwo dotyczące włączenia perspektywy gender i różnorodności do działań antyprzemocowych.Rzecznicza grupa robocza


Przewidzianym działaniem jest powołanie do życia koalicji skupiającej ngo i osoby, związane także z instytucjami publicznymi np. uczelniami, MEN, wypracowanie materiałów i rekomendacji dotyczących włączania perspektywy płci i różnorodności do strategii i programów antyprzemocowych skierowanych do osób i instytucji odpowiedzialnych za ich przygotowywanie/realizację. Zostanie przygotowana recenzja programu MEN „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła" oraz rekomendacje dotyczące możliwych interwencji już na poziomie realizacji i ewentualnych modyfikacji programu. Program ten zaplanowany do końca 2016 roku jest już w toku. Uruchomiony został telefon informacyjno - interwencyjny oraz opracowywane są standardy dla szkół - oba działania prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje.

 

Na potrzeby niniejszego projektu zostanie przygotowany serwis internetowy pod adresem www.bezpieczna-szkola.edu.pl.

 

Kampania rzecznicza i konferencja


Z Koalicjantkami i osobami uczestniczącymi w Akademii zaplanowano podjęcie, zarówno na poziomie centralnym (m.in. konferencja na której przedstawimy rekomendacje), jak i lokalnie, skoordynowanych działań rzeczniczych. Będą one nasilone w okresie kampanii do wyborów parlamentarnych oraz kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć" w 2015 r. Skierujemy je do osób kandydujących, do odpowiedzialnych za planowanie i realizację programów antyprzemocowych m.in. z placówek edukacyjnych.

 

Projekt jest realizowany w całym kraju, biuro projektu w Krakowie. Termin realizacji: luty 2015 - kwiecień 2016 roku.

 

 

Zespół projektowy: Magdalena Korona, Ola Migalska, Aga Molińska, Zofia Noworól, Agata Teutsch.


 

 

Projekt nr E3/0851 „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Projekty 171/NMF/XII/N oraz E3/0851 są spójne pod względem rozpoznanej problematyki, wyznaczonych celów, planowanych działań i ich rezultatów. Działania w obu projektach częściowo się pokrywają, pozostałe są wobec siebie komplementarne.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia