WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
MRPiPS umarza postępowanie administracyjne dotyczące Autonomii

Wczoraj wieczorem (16 listopada 2017), Autonomia reprezentowana przez adwokat Aleksandrę Oziemską, złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę uzasadnienia Decyzji MRPiPS z dnia 26 października 2017 roku, o umorzeniu przez MRPiPS postępowania administracyjnego w sprawie rzekomej zaległości podatkowej Fundacji Autonomia powstałej z tytułu rzekomego wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 26 października, po ponad 3 miesiącach prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu wobec Autonomii (postępowanie zostało wszczęte 14 lipca 2017), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało o jego umorzeniu.

Umorzenie postępowania, w tym sensie można by rozpatrywać jako korzystne, że oznacza wycofanie się przez MRPiPS z dalszego żądania zwrotu części dotacji, którą zdaniem MRPiPS Autonomia wykorzystała niezgodnie z przeznaczeniem.

Jednak podstawy umorzenia wciąż są błędne.

Dlatego Autonomia wnosi o uchylenie Decyzji (o umorzeniu) w części dotyczącej ustalenia podstawy umorzenia postępowania i jej zmianę poprzez uznanie, że właściwą przesłanką umorzenia postępowania w naszej sprawie jest fakt, że zaległość podatkowa Autonomii nigdy nie powstała, co zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego czyniło postępowanie w sprawie bezprzedmiotowym ab initio i podlegającym obligatoryjnemu umorzeniu.

Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę Decyzji, polega na tym, że MRPiPS wciąż twierdzi, że doszło do wykorzystania części dotacji niezgodnie przeznaczeniem określonym w umowie zawartej w dniu 13 kwietnia 2016 roku umowy nr 95_II/2016 oraz że doszło do skutecznego rozwiązania Umowy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ale zobowiązanie Autonomii wygasło w związku ze zwróceniem części dotacji przez Fundację.

Tymczasem w sprawie Autonomii wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie na realizację projektu „ZERo - zaangażowanie, edukacja, rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" nie wystąpiło, a zatem nie wystąpiły przesłanki skutecznego rozwiązania umowy. Co oznacza, że obowiązek zwrotu części dotacji, „wynikający z naruszeń Umowy", nigdy nie powstał.

Przypominamy też, że Autonomia nie zwróciła w żadnej części żądanej w wezwaniu kwoty, a jedynie niewykorzystaną część dotacji za pierwszy rok realizacji projektu.

Błędne ustalenie przez Organ - tu MRPiPS - podstawy umorzenia postępowania administracyjnego skutkuje wadliwością Decyzji administracyjnej.

Pełna wersja pisma o ponowne rozpatrzenie dostępna tutaj.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia