WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI
MEN - przeciwdziałanie dyskryminacji w szkołach nie jest konieczne!

Autonomia, wraz z innymi organizacjami zajmuj±cymi się działaniem na rzecz szkół wolnych od dyskryminacji i przemocy, zrzeszonych w Koalicji Równych Szans oraz Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej, podpisała się pod listem do Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej wzywaj±cym do wycofania się Ministerstwa z planów usunięcia zapisu obliguj±cego szkoły do realizowania działań antydyskryminacyjnych skierowanych do całej społeczno¶ci szkolnej. Takich ruch ze strony MEN zdaje się być demonstracj± stosunku MEN do aktów przemocy i dyskryminacji, o których informuj± uczniowie i uczennice, kadra pedagogiczna i rodzice, a potwierdzaj± te doniesienia instytucje badawcze, organizacje pozarz±dowe i media. Czy MEN naprawdę nie obchodzi przemoc i dyskryminacja, do której dochodzi w szkołach?

Oto list podpisany przez Autonomię oraz stanowisko Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia