WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
Siła, odwaga, solidarność

„Siła, odwaga, solidarność"
Pod takim hasłem upłynął Autonomii 2016 rok

W 2016 z jednej strony upowszechniałyśmy podejście empowermentowe w przeciwstawianiu się przemocy i dyskryminacji, z drugiej - otrzymywałyśmy mnóstwo dowodów na to, że nasze działania przynoszą efekty, z trzeciej - siła, odwaga i solidarność, także Wasze, okazały się niezwykle potrzebne - gdy w listopadzie zostałyśmy zaatakowane z powodu działalności, której celem jest powstrzymanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnosprawność, wiek i status społeczny. Ostatecznie, 14 grudnia 2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązało z nami umowę i odebrało dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć", mimo (a może właśnie dlatego), że zrealizowałyśmy w przypadku większości zaplanowanych działań ponad „100% normy".

Jednocześnie był to rok realizacji wielu naszych planów, których celem jest podnoszenie kompetencji, wzmacnianie odwagi cywilnej i budowanie zaangażowania młodzieży i dorosłych, by tworzyli społeczeństwo wolne od dyskryminacji i przemocy, w tym mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie/ bezwyznaniowość, wiek, stopień sprawności i status społeczno - ekonomiczny. Dla naszych działań ważne są: perspektywa intersekcjonalna, dostrzeganie systemowych podłoży dyskryminacji i przemocy oraz uwłasnowolnienie (empowerment) osób z grup na nie narażonych.

W 2016 roku zakończyłyśmy realizację trzech projektów: 1. „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" (Fundusze EOG), 2. „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć" (Norweski Mechanizm Finansowy), oraz 3. nieoczekiwanie, bo rok wcześniej niż na to wskazywała umowa, projekt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" (FIO 2016). Sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna..." i „Zatrzymać przemoc...", zostały zaakceptowane. Wciąż czekamy na kroki MRPiPS w sprawie projektu „ZERo przemocy..." - sprawozdanie zostało złożone.

Niemal 50 osób prywatnych - Siłaczek i Siłaczy - przekazało darowizny.

Na realizację opisanych poniżej działań, w ich wymiarze merytorycznym, organizacyjnym i administracyjnym, łącznie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wynagradzaniem pracy opiekuńczej, zostało wydanych 299.195,00 złotych. Wartość pracy wykonanej w ramach wolontariatu to ponad 35.000,00. Liczba osób, które bezpośrednio wzięły udział w działaniach to niemal 3000. Poza tym ok 25.000 osób korzystało z zasobów poprzez strony, newsletter, fb, dzięki doradztwu i konsultacjom mailowym i telefonicznym.

NASZE NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2016 ROKU:

• I Akademia Treningu WenDo - autorski program szkolenia trenerskiego - ukończona przez 29 osób.
• Zrealizowanie 30 empowermentowych warsztatów antyprzemocowych WenDo dla 348 kobiet i dziewcząt, oraz osób socjalizowanych do roli kobiety (łącznie 480 godzin szkoleniowych).
• Koordynowanie w Polsce 25. Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć pod hasłem „Od pokoju w domu do pokoju na świecie! Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!". Zrealizowanie we współpracy z 13 liderkami ponad 50 godzin wydarzeń, w 20 miejscowościach, dla 908 osób.
• Wydanie 500 egzemplarzy pierwszego podręcznika o upełnomocnieniu w przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć pt. „Siła, odwaga, solidarność - upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji".
• Zorganizowanie 14. Objazdowego Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie: 4 dni, 19 projekcji, 800 osób.
Opublikowanie tekstów m.in. o upełnomocnieniu i o związkach kultury militaryzmu z przemocą wobec kobiet w „Zadrze" i „Niebieskiej Linii" oraz na łamach „Codziennika Feministycznego".
Prowadzenie rzecznictwa zmierzającego do włączenia perspektywy płci i innych przesłanek do programów zw. z bezpieczeństwem w placówkach edukacyjnych. Wypromowanie Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni.
Prowadzenie Mobilnego Punktu Edukacyjno - Eksperckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na Płeć, z którego skorzystało bezpośrednio uczestnicząc w spotkaniach i konferencji niemal 400 osób z kadry 40 instytucji i organizacji a także z mediów oraz studentek/ów. Dotarcie do 2000 osób z 11 numerami newslettera oraz poprzez nasze strony do 20 000 unikalnych użytkowników/czek.
• Zainicjowanie we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Mediami działający przy Uniwersytecie Pedagogicznym Akcji Przeciwko Seksistowskiej Mowie Nienawiści.
• Powołanie do życia, wraz z innymi, inicjatywy Niepodległe 2018.
• I in.

Wszystkie te działania były możliwe dzięki sile współpracy z wieloma osobami, organizacjami, grupami nieformalnymi, instytucjami.

RÓWNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ

• Staramy się organizować jak najwięcej wydarzeń otwartych i warsztatów w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózkach i z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.
• Zapewniamy bezpłatny udział dla wszystkich, w realizowanych przez nas działaniach oraz dofinansowanie części lub całości kosztów podróży, wyżywienia i noclegów.
• Organizujemy lub pokrywamy koszty zastępstwa, dla pracy opiekuńczej osób korzystających z naszej oferty.
• Ustalając terminy wydarzeń uwzględniamy święta katolickie, żydowskie, muzułmańskie.

DZIĘKI NASZYM DZIAŁANIOM (I MAMY NA TO POTWIERDZENIE):


I. Wzrosło zaangażowanie obywatelskie kobiet (przede wszystkim), w inicjatywy zmierzające do powstrzymania przemocy ze względu na płeć:
II. Podniosła się skala upełnomocnienia (empowerment) kobiet i dziewcząt zagrożonych lub doświadczających przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki.
III. Wzrosła dostępność wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, które dotyczyły problematyki praw człowieka, przeciwstawiania się przemocy i dyskryminacji.
IV. Istnieje większa liczba materiałów dotyczących skutecznego przeciwdziałania i przeciwstawiania się przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki.
V. Wsparcie merytoryczne uzyskały organizacje i instytucje zajmujące się przede wszystkim edukacją, pomocą społeczną, socjoterapią i terapią, a także media, osoby studiujące i kadra akademicka.

CO „SIĘ" UDAŁO:

I. Wzrosło zaangażowanie obywatelskie kobiet (przede wszystkim), w inicjatywy zmierzające do powstrzymania przemocy ze względu na płeć:

• 29 kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety ukończyło Akademię Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć - autorski kurs trenerski Autonomii. Dzięki temu zdobyły nowy zawód - uzyskały kompetencje do prowadzenia zajęć antyprzemocowych (upełnomocniających i aktywizujących) dla dziewcząt i kobiet narażonych lub doświadczających przemocy ze względu na płeć i współwystępujące przesłanki.
Wśród absolwentek Akademii Treningu WenDo są osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, alfabetem Lorma, obywatelki Rosji, Białorusi, osoby transpłciowe i transgenderowe oraz z niepełnosprawnością ruchową, wzroku i in. To rozszerza możliwości realizacji warsztatów WenDo, zwłaszcza dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z grup narażonych na przemoc i dyskryminację o charakterze intersekcjonalnym.
• W ciągu roku wszystkie osoby, które ukończyły ATW, zrealizowały superwizowane warsztaty WenDo. Wzięło w nich udział ponad 300 kobiet i dziewcząt - w tym z doświadczeniem niepełnosprawności, uchodźctwa i migracji, i in.
• Autonomia wsparła zorganizowanie 2 spotkań sieciujących dla trenerek WenDo. To nowa platforma współpracy, rozwijania metody WenDo i zasięgu jej wykorzystania.
• 13 absolwentek naszego szkolenia dla lokalnych liderek Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć podjęło działania związane z zapobieganiem przemocy. Zorganizowały one łącznie 50 godzin wydarzeń dotyczących powstrzymania przemocy ze względu na płeć dla niemal 900 osób, w tym dziewcząt i chłopców. Liderki tworzą sieć osób podejmujących działania antyprzemocowe w swoich środowiskach lokalnych.
• Niemal 300 dorosłych uczestniczek warsztatów WenDo zwiększyło swoje zainteresowanie zaangażowaniem w inicjatywy przeciw przemocy: 90% podniosło umiejętności rozpoznawania przemocy i reagowania na nią. U niemal 100% wzrosła motywacja do zaangażowania się w przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Dzięki warsztatom uczestniczki miały okazję do poznania innych osób i organizacji ze swojego otoczenia, które są zainteresowane przeciwdziałaniem i zapobieganiem przemocy.

II. Podniosła się skala upełnomocnienia (empowerment) kobiet i dziewcząt zagrożonych lub doświadczających przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki.

• 348 kobiet i dziewcząt doświadczyła wzmocnienia, podniesienia poczucia pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, podniosła umiejętności efektywnej i asertywnej komunikacji, umiejętności rozpoznawania i reagowania na przemoc ze względu na płeć. Wzięły one udział w 30 bezpłatnych empowermentowych warsztatach antyprzemocowych prowadzonych metodą WenDo. Warsztaty zorganizowałyśmy w 22 miejscowościach w całym kraju: Białymstoku, Brzesku, Częstochowie, Gdańsku x 2, Gliwicach, Górze, Krakowie x 5, Lesznie, Łodzi, Nowym Targu, Opolu, Oświęcimiu, Piszu, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie x 2, Warszawie x 2, Wieliczce, Wrocławiu, Zabrzu, Zakopanem, Zgierzu. W wielu przypadkach były to pierwsze tego rodzaju zajęcia w danym miejscu.
• 100% Uczestniczek, które wypełniły ankiety (303) poleciłoby udział w warsztatach innym kobietom i dziewczętom. Prawie 90% Uczestniczek, oceniło, że udział w warsztacie miał wpływ na ich zachowanie w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym oraz na ich sposób myślenia. Deklarują one:
• wzrost poczucia pewności siebie - niemal 90% wskazań,
• wzrost umiejętności związanych z efektywną komunikacją - ponad 90%,
• wzrost poczucia bezpieczeństwa - ponad 92%,
• wzrost umiejętności rozpoznawania przemocy i reagowania na przemoc - u 90%.

III. Wzrosła dostępność wydarzeń, o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, które dotyczyły problematyki praw człowieka, przeciwstawiania się przemocy i dyskryminacji. Zorganizowałyśmy kilkadziesiąt wydarzeń w całym kraju:

• Zorganizowałyśmy w Krakowie konferencję „Siła, odwaga, solidarność jak włączyć perspektywę empowerment do działań i programów ochrony przed przemocą i dyskryminacją", w której wzięło udział 60 osób.
• Dzięki współpracy z lokalnymi liderkami w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2016 odbyło się łącznie minimum 45 inicjatyw: warsztatów, spotkań z ekspert/k/ami, dyskusji, projekcji filmów, demonstracji/marszy i innych inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych w ponad 20 miejscowościach i miastach takich jak: Kraków, Bydgoszcz, Zabrze, Wrocław, Łódź, Białystok, Lębork, Żywiec, Pisz, Śrem, Prusice, Bielsko - Biała, Zgierz, Olsztyn, Zabierzów Bocheński, Opole, Czarny Dunajec, Sosnowiec, Szczecin, Zakopane, Lublin, Warszawa. Wzięło w nich udział 908 osób, w większości dziewcząt i chłopców.
• W ciągu 4 dni realizowanego przez nas w Krakowie 14. Objazdowego Festiwalu WatchDOCS. Prawa Człowieka w Filmie, 800 osób (głównie dziewcząt i chłopców) obejrzało łącznie 19 filmów. Zorganizowałyśmy także warsztaty filmowe dla początkujących, których efektem był film krótkometrażowy poświęcony prawom reprodukcyjnym.
• Zorganizowałyśmy, współpracując z innymi osobami i inicjatywami m.in. takie zdarzenia otwarte jak: 11.10.2016 - Międzynarodowy Dzień Dziewczynki, 11.11.2016 - „Kobiecą Wszechnicę - o płci, narodach i obywatelstwie" inaugurująca Inicjatywę Niepodległe 2018, 29.11.2016 - spotkanie eksperckie „Uczelnia wolna od dyskryminacji", 10.12.2016 - debatę panelową pt. "Ramy pokoju". Uczestniczyłyśmy w TEDxWomenKraków 2016.

IV. Istnieje większa liczba materiałów dotyczących skutecznego przeciwdziałania i przeciwstawiania się przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, m.in.:

• Wydałyśmy pierwszą książkę dotyczącą edukacji antyprzemocowej opartej na koncepcji empowermentu pt. „Siła, odwaga, solidarność - upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji". Obejmuje ona 292 strony tekstów i materiałów. Została opublikowana w 500 egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
• Standard antydyskryminacyjny dla uczelni jest coraz lepiej znany i upowszechniany, m.in dzięki patronatowi Rzecznika Praw Obywatelskich i pozytywnej opinii Rady Główniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbyły się kolejne spotkania otwarte, eksperckie spotkania robocze poświęcone strategiom wdrażania i upowszechniania Standardu. 30.11.2016 weszło w życie, inspirowane Standardem, Zarządzenie nr 36/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym. Na UJ i UP trwają prace związane z praktycznymi rozwiązaniami.
• Stworzyłyśmy, zrewidowany w trakcie Akademii Treningu WenDo, standard szkolenia dla trenerek WenDo w Polsce.
• Kilkanaście tysięcy dziewcząt, kobiet, chłopców i mężczyzn otrzymało ulotki i inne materiały informacyjne i edukacyjne dot. bezpieczeństwa
• Niemal 2000 osób otrzymało łącznie 11 numerów newslettera dot. problematyki przemocy ze względu na płeć i motywowanej uprzedzeniami.
• Około 20 000 osób odwiedziło wzbogacone zasoby stron www.autonomia.org.pl, www.bezuprzedzen.org, kampania16dni.pl, bezpieczna-szkola.edu.pl, watchdocskrakow.pl.

V. Wsparcie merytoryczne uzyskały organizacje i instytucje zajmujące się przede wszystkim edukacją, pomocą społeczną, socjoterapią i terapią a także media, osoby studiujące i kadra akademicka.

• Ponad 40 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz kilkanaście instytucji publicznych skorzystało ze oferowanych przez nas form podnoszenia kompetencji kadry w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Osoby te brały udział w akcjach, kampaniach, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, projekcjach. Instytucje i organizacje korzystały z naszych konsultacji i rekomendacji w sposób bezpośredni, a także z materiałów i poradnictwa dostępnych dzięki dystrybucji książek i materiałów on line. Pozytywnie wpłynęło to na stopień ich zaangażowania w podejmowanie własnych inicjatyw związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć itd.
• Niemal 300 osób wzięło udział w realizowanych przez nas kilkunastu wydarzeniach w ramach Mobilnego Punktu Edukacyjno - Eksperckiego, podnosząc swoją wiedzę dotyczącą przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.
• Kilkadziesiąt osób skorzystało z naszej czytelni i wypożyczalni filmów edukacyjnych - organizując projekcje w swoich środowiskach lokalnych.
• Prowadziłyśmy doradztwo mailowe, telefoniczne oraz w ramach spotkań bezpośrednich.
• Zainicjowałyśmy prace grupy rzeczniczej, gromadzącej osoby z 9 instytucji systemu edukacji i pomocy społecznej, zajmujące się ochroną praw dzieci i interwencją kryzysową, organizacji obywatelskich, pracującej nad włączeniem perspektywy antydyskryminacyjnej w programy antyprzemocowe.
• Wsparłyśmy 2 grupy nieformalne w ich działaniach udzielając wsparcia formalno - prawnego: Ulicy Siostrzanej i Strajkowi Kobiet z Poznania.

VI. Rozwijałyśmy się także poprzez udział w licznych spotkaniach, konferencjach i debatach poświęconych temu tematowi, w tym w kilku spotkaniach koalicji, których jesteśmy członkiniami: Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej, Koalicji Równych Szans, Koalicji CEDAW.

Realizując projekty starałyśmy się odpowiadać na:


• problem przemocy ze względu na płeć i inne, współwystępujące tzw. przesłanki: niepełnosprawność, wiek, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, status społeczno - ekonomiczny, wyznanie lub bezwyznaniowość, doświadczenie migracji i uchodźctwa i in.
• niską jakość systemu przeciwdziałania ww. przemocy w Polsce,
• niedobór wykwalifikowanych osób zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
• niedostatki w zakresie ilości i jakości wydarzeń edukacyjnych i szkoleń, przybliżających ten temat,
• brak edukacji kobiet i dziewczynek, bazującej na budowaniu pewności siebie, wzmacnianiu kompetencji ochrony przed przemocą i reagowania na nią.

DZIĘKUJEMY ZA 2016 ROK...

• Osobom, które wzięły udział w proponowanych przez nas działaniach lub w inny sposób korzystały z tego co robimy
• Współpracującym z nami ekspertkom, trenerkom, superwizorkom, ewaluatorkom
• Organizacjom partnerskim: Fundacji Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniu Strefa Wenus z Milo i Towarzystwu Interwencji Kryzysowej,
• Wolontariuszkom i wolontariuszom
• Liderkom, wszystkim lokalnym aktywistom/kom oraz podmiotom instytucjonalnym, które włączyły się w realizację Kampanii 16 dni
• Aktywistkom z siostrzanych organizacji, na które zawsze mogłyśmy liczyć
• Tłumaczkom PJM, oraz języków słowackiego, czeskiego, białoruskiego, rosyjskiego, niemieckiego

Instytucjom współpracującym:
• Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej,
• Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Kasprowicza w Poroninie,
• Inicjatywie Witajcie w Krakowie,
• Instytutowi Socjologii UJ,
• Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego,
• Kinu Paradox
• Ośrodkowi Badań nad Mediami UP,
• Pełnomocniczce Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.
• Stowarzyszeniu i Centrum Psychoonkologii Unicorn
• Studenckiemu Kołu Naukowemu "COOLturoznawcy" UP Kraków,
Oraz
• Cafe Młynek
• kinokawiarni Kika

Siłom finansującym
• 50 Siłaczkom i Siłaczom - naszym indywidualnym darczyńcom i darczyńczyniom
• Grantodawcom i Operatorom: Network of East - West Women, Fundacji Batorego, Funduszom EOG i Norweski Mechanizm Finansowy.

Podmiotom, które udzieliły matronatów i patronatów:
• Dr. Adamowi Bodnarowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich
• „Zadrze" - pismu feministycznemu,
• „Codziennikowi Feministycznemu",
• Portalowi ngo.pl,
• „Niebieskiej Linii" - dwumiesięcznikowi poświęconemu problematyce przemocy,
• Miastu Ł,
• Portalom etnosystem.pl, kulturatka.pl, infoskawina.pl, glosseniora.pl, wkrakowie.pl.

SOBIE: ADZE, AGACIE, JUSTYNIE, JUSTYNIE, KINDZE, MAGDZIE, ZOFII i CZŁONKINIOM RADY: AGNIESZCE, KATARZYNIE I MAGDZIE


W 2017 roku Autonomia obchodzi 10. lecie działalności. Już teraz zapraszamy Was do udziału we wszystkich możliwych formach współdziałania. Opracowana jest osobna informacja.
Mamy nadzieję, że ten rok da nam siłę na kolejnych kilka:-).

Pozdrawiamy

Zespół Autonomii

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia