WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
Niebezpieczny precedens

TREŚĆ CAŁEGO OŚWIADCZENIA w PDF


Kraków, dnia 18.01.2017

Oświadczenie Zarządu i Rady fundacji Autonomia
po spotkaniu w dniu 11.01.2017 w Zespole ds. Interwencji Rady Działalności Pożytku Publicznego w zw. z rozwiązaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowy na realizację projektu „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja,
Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć".


Skrót:

Działania kontrolne nazwane przez MRPiPS monitoringiem nie zostały w naszym przypadku uznane za kontrolę w rozumieniu przepisów Umowy i ustawy o kontroli w administracji rządowej, co pozwoliło Ministerstwu ominąć dotychczas stosowane, przewidziane prawem, procedury. Oświadczenie woli Ministra, oparte na nieprawdziwych informacjach i błędnych przesłankach jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy na realizację ważnego zadania publicznego. To bardzo niebezpieczny precedens i alarmujący sygnał dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone w interesie publicznym. To kolejny przykład - po nie przyznaniu dotacji m.in. dla Centrum Praw Kobiet - prób ograniczenia działań, których celem jest powstrzymanie przemocy wobec dziewcząt i kobiet. To przykład naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do dnia dzisiejszego Ministerstwo nie odpowiedziało na podpisany przez 60 organizacji pozarządowych list Autonomii skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej z 9.12.2016, w sprawie ataków na inicjatywy i osoby podejmujące działania, w ramach Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.
Wydarzenia te zbiegają się w czasie z sygnałami jakoby polski rząd zamierzał wypowiedzieć Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć.
Zdecydowanie protestujemy przeciwko opisanym praktykom, działaniom i zaniechaniom, apelując jednocześnie o przyłączenie się do sprzeciwu wobec niszczenia prawnych, proceduralnych i etycznych standardów współpracy między społeczeństwem obywatelskim a administracją publiczną w Polsce.
Rok 2017 został ogłoszony przez Komisję Europejską jako czas wzmożonych działań przeciwko przemocy ze względu na płeć.

Pełna informacja:

W dniu 11.01.2017 roku w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, z inicjatywy Pana Witolda Zakrzewskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Interwencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, odbyło się spotkanie ww. Zespołu, na które została zaproszona Agata Teutsch, prezeska fundacji Autonomia. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z informacją skierowaną przez Autonomię do ww. Zespołu i RDPP na temat rozwiązania przez MRPiPS umowy nr 95_II/2016 na realizację zadania publicznego pod nazwą „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć". W spotkaniu wzięły udział także inne zaproszone w związku ze sprawą osoby, m.in. mecenas Anna Mazurczak z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i pani Agata Maksimowska z Fundacji im. Stefana Batorego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowały dwie urzędniczki, które w imieniu Ministra Krzysztofa Michałkiewicza potwierdziły oświadczenie woli o rozwiązaniu przez Ministra umowy nr 95_II/2016 ze skutkiem natychmiastowym.
Z niepokojem przyjęłyśmy informację, że wyjaśnienia - fakty i informacje, które fundacja Autonomia złożyła dnia 21.12.2016 roku, nie zmieniły stanowiska Ministra i oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, zgodnie z wiedzą i dokumentami będącymi w posiadaniu fundacji Autonomia - podjęte w oparciu o fałszywe przesłanki i nieprawdziwe informacje, skutkuje zakończeniem, a w praktyce - przerwaniem realizacji istotnego zadania publicznego, zaplanowanego do 30.11.2017 roku. Przypomnijmy, że cele projektu to przede wszystkim powstrzymanie przemocy wobec dziewcząt i kobiet poprzez podniesienie zaangażowania obywatelek i obywateli w inicjatywy społeczne związane z zapobieganiem przemocy, wzmocnienie (empowerment) kobiet zagrożonych lub doświadczających przemocy i zachęcenie ich do włączania się w lokalne inicjatywy; wzrost dostępności materiałów do prowadzenia edukacji antyprzemocowej oraz zwiększenie liczby lokalnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym dotyczących przemocy; a także podjęcie współpracy z administracją publiczną i placówkami edukacyjnymi w celu włączenia perspektywy płci i tematyki przemocy motywowanej uprzedzeniami do programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W związku z oświadczeniem woli Ministra o rozwiązaniu umowy (nie jest to decyzja administracyjna, a cywilnoprawna) od Fundacji oczekuje się zwrotu wykorzystanej już na zrealizowanie zadań publicznych, części dotacji w wysokości 18.900,00 PLN. Autonomia nie będzie mogła także realizować powierzonych jej Umową zadań publicznych w 2017 roku. Postrzegamy to jako działanie sprzeczne z interesem publicznym.

Przeprowadzona w dniu 8.12.2016 w siedzibie fundacji Autonomia niezapowiedziana „wizyta" dwóch pracowników, w tym Naczelnika Wydziału Nadzoru w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, nazwana została monitoringiem. W związku z tym, zdaniem Ministerstwa, nie mają zastosowania zapisy umowy nr 95_II/2016, dotyczące kontroli zadania publicznego, o których mowa w paragrafie 10 umowy i w przepisach ustawy o kontroli w administracji rządowej. Dlatego też, fundacji Autonomia nie zostały przedstawione wyniki kontroli (ani żadne inne wnioski z opisanej wyżej wizyty), które ewentualnie wskazywałyby na nieprawidłowości, i które zawierałyby zalecenia mające na celu ich usunięcie, co byłoby zgodne z zastosowaniem procedury kontroli. Oznacza to, że Autonomia nie miała także możliwości usunąć ewentualnych nieprawidłowości. Ministerstwo „wybrało" przekazanie fundacji Autonomia w dniu 9.12.2016 - dzień po „wizycie monitorującej" - oświadczenia o „rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym".

Zapisy zawarte w umowie pomiędzy MRPiPS a fundacją Autonomia nie wspominają w żadnym punkcie o procedurze monitoringu - jej podstawach prawnych i przebiegu.

Paragraf 22 umowy, w którym mowa jest o rozstrzyganiu polubownym ewentualnych sporów między Stronami, nie został zastosowany przez Ministra świadomie i bez podania powodu.
Minister zastosował w przypadku Autonomii jedynie paragraf 15 umowy, który mówi o możliwości rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, wymieniając przypadki, w których może dojść do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Fundacja Autonomia podtrzymuje, że nie zaistniały okoliczności opisane w paragrafie 15, które mogłyby być podstawą do rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, oraz podstawą do żądania zwrotu wykorzystanych środków.

Jesteśmy bardzo zaniepokojone opisanym wyżej przebiegiem wydarzeń, w wyniku których umowa na realizację zadania publicznego została z nami rozwiązana z ominięciem procedur i prawa dotychczas stosowanych, zastosowanie których mogłoby znacząco podważyć zasadność rozwiązania umowy.

Podsumowując, opisana powyżej sytuacja stanowi bardzo niebezpieczny precedens. Określenie przez Zleceniodawcę „monitoringiem" faktycznie przeprowadzonej kontroli, dało możliwość ominięcia zawartych w umowie i prawie procedur, które gwarantować mają sprawiedliwe i rzetelne postępowanie w przypadku sporów dotyczących realizacji umowy. Na razie nie znane są podobne sytuacje z udziałem innych organizacji.
Omijanie przez Ministerstwo dotychczas stosowanych procedur i rozwiązań prawnych pozwala na rozwiązywanie umów na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi w oparciu o błędne informacje lub fałszywe przesłanki, lub też arbitralną decyzję.

Jest to bardzo niepokojący sygnał dla wszystkich organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne. Takie działania mogą prowadzić do paraliżowania aktywności „niewygodnych" organizacji, a tym samym, osłabiać społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne mechanizmy. W interesie wszystkich organizacji pozarządowych jest dbanie o zachowanie demokratycznych procedur oraz dążenie do wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w umowach przez wszystkie strony, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i form oraz uzasadnień, stojących za rozwiązywaniem umów o współpracy.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko tego rodzaju praktykom, apelując jednocześnie o przyłączenie się do sprzeciwu wobec niszczenia prawnych, proceduralnych i etycznych standardów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Fundacja Autonomia podejmie kolejne kroki w dochodzeniu sprawiedliwości.

W imieniu Zarządu:
Aleksandra Migalska
Agata Teutsch - prezeska

W imieniu Rady fundacji
Agnieszka Król
Magdalena Stoch
Katarzyna Żeglicka - przewodnicząca

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia