WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI


Informujemy, że w dniu 20.12.2016 Operator Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", współfinansowanego ze ¶rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 zaakceptował raport końcowy z projektu „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób do¶wiadczaj±cych przemocy ze względu na płeć", realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów przez nasz± fundację. Operatorem programu było MRPiPS.

Dzięki realizacji tego projektu i współfinansowaniu go z programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" doszło do wsparcia kadry placówek pomocowych, zajmuj±cych się oddziaływaniem terapeutycznym, socjoterapeutycznym i edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, a także dziewczęta i młode kobiety narażone na przemoc ze względu na płeć oraz ich otoczenie, społeczno¶ć, decydenci/tki.

W projekcie zrealizowane zostały: kurs trenerski - Akademia Treningu WenDo dzięki której 29 osób uzyskało kompetencje do prowadzenia zajęć antyprzemocowych (upełnomocniaj±cych i aktywizuj±cych - empowerment) dla dziewcz±t i młodych kobiet narażonych lub do¶wiadczaj±cych przemocy ze względu na płeć, a także ł±cznie 29 antyprzemocowych warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych, została wydana pulikacja, zorganizowano szereg spotkań eksperckich, prowadzony był punkt konsultacyjno - doradczy specjalizuj±cy sie w przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć, a także zrealizowano działania w ramach kampanii "16 Dni Ackji Przeciwko przemocy ze względu na płeć w 2015 roku oraz wsparto przygotowania do kampanii w 2016 roku.

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia