Upełnomocnienie/Empowerment

Celem działań upełnomocniających jest osiągnięcie stanu, w którym ludzie u/odzyskują indywidualną i kolektywną (zbiorową) kontrolę nad własnym życiem, postulatami, interesami, przestrzenią, prawami, językiem jakim opisywana jest rzeczywistość, w tym także oni/one itd. Dzięki upełnomocnieniu ludzie są zdolni do definiowania i działania, mają poczucie sprawczości/wpływu. Strukturalny wymiar działań upełnomocniających odnosi się do ujawniania struktur społecznych oraz barier i relacji wpływów, które podtrzymują zróżnicowanie i niesprawiedliwości/opresję.
W modelu treningu upełnomocniającego osoby uczestniczące identyfikują i mierzą się z opresją nie tylko na poziomie osobistym i kulturowym, ale również instytucjonalnym. Celem treningu upełnomocniającego jest wyposażenie osób, które doświadczają przemocy, dyskryminacji i opresji w narzędzia (wiedzę i umiejętności) rozpoznawania i stawiania czoła wszelkim ich formom funkcjonującym na interpersonalnym, kulturowym i systemowym poziomie. Trening taki służy temu, by osoby biorące w nim udział były w stanie, najlepiej jako grupa, skutecznie zwalczać przemoc, dyskryminację i opresję a co jest z tym związane - wprowadzić zmiany w swojej sytuacji