WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

Tak upłynął w Autonomii 2016 rok

>>>

23.01.2017 odbyło się kolejne spotkanie grupy ds. Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni. Jest plan dalszej współpracy, spotkań i działań. W międzyczasie na UAM wdrożono pierwsze rozwiązania. Więcej...

>>>

Oświadczenie Zarządu i Rady fundacji Autonomia po spotkaniu w dniu 11.01.2017 w Zespole ds. Interwencji Rady Działalności Pożytku Publicznego w zw. z rozwiązaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowy na realizację projektu „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć".

>>>

Informujemy, że w dniu 20.12.2016 Operator Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 zaakceptował raport końcowy z projektu „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć", realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów przez naszą fundację. Operatorem programu było MRPiPS.

>>>

UWAGA! w najbliższym czasie z materiałów dostępnych w czytelni można korzystać po wcześniejszym umówieniu. Kontakt: fundacja@autonomia.org.pl, w temacie prosimy wpisać "CZYTELNIA"

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>

Autonomia otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukację emancypacyjną osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; dostałysmy też wsparcie na usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. Dziękujemy!

>>>

Autonomia jest partnerką w projekcie realizowanym przez Fundację Wolna Syria, który jest odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia perspektywy uchodźczyń (kobiet i dziewcząt) narażonych na przemoc ze względu na płeć, w budowaniu i funkcjonowaniu w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa. Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej odpowiada za opracowanie wytycznych dla służb publicznych.

>>>

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>

„Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” to projekt realizowany przez Autonomię, którego celem ogólnym jest zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Rezultatem projektu będzie wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć.

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia